Právne upozornenie

Internetová stránka NN Investment Partners B.V., Czech Branch poskytuje informácie inštitucionálnym, súkromným a profesionálnym investorom či poradcom. Informácie a prospekty na tejto internetovej stránke by sa nemali považovať za ponuku ani za výzvu na nákup, predaj alebo iné nakladanie s investíciami, ktoré sa tu uvádzajú. Tieto informácie a prospekty nie sú určené na distribúciu či použitie inou osobou v inej krajine, vrátane USA, v ktorej nie sú tu uvedené investičné fondy a služby povolené či registrované na distribúciu, resp. v ktorej je zakázané šírenie informácií o fondoch či službách. Prečítajte si, prosím, dokument s informáciami o fonde. Overte si, v ktorých krajinách sú fondy povolené či zaregistrované na distribúciu.

Fondy a služby nemusia byť vhodné pre všetkých investorov a ich ponuka nemusí byť povolená miestnymi zákonmi či predpismi. Pred rozhodnutím o investícii by sa investori mali riadiť radou svojich nezávislých poradcov a zoznámiť sa s miestnymi právnymi predpismi upravujúcimi investovanie. Investori by sa mali informovať u svojho distribútora, či uvedené fondy patria do kategórií fondov, ktoré sú pre nich vhodné. Žiadny tu uvedený fond nie je registrovaný podľa Zákona USA o cenných papieroch z roku 1933, ani podľa Zákona USA o investičných spoločnostiach z roku 1940. Podrobnosti o týchto fondoch nepredstavujú ponuku na predaj, prípadne predaj v Spojených štátoch amerických, na území, v dŕžavách alebo protektorátoch spadajúcich pod právomoc USA, ani štátnym príslušníkom, občanom a rezidentom niektorej z týchto oblastí.

Hodnota vašej investície môže rásť alebo klesať. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výnosov. Niektoré fondy na internetových stránkach môžu využívať pákový efekt či deriváty alebo investovať až 100 % svojich celkových čistých aktív do nekótovaných cenných papierov, ktoré môžu pochádzať z tzv. rozvíjajúcich sa krajín. To môže zahŕňať konkrétne riziká, ktorých by si investori mali byť vedomí a medzi ktoré patria riziká spojené s politickou a ekonomickou stabilitou, výmenným kurzom, ako aj príslušnými zahraničnými daňami a účtovnými štandardmi. Pre všetky investičné fondy uvedené na týchto internetových stránkach bol vytvorený dokument s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID), ktorý obsahuje informácie o produkte a súvisiacich nákladoch a rizikách. Nepodstupujte zbytočné riziká. Prečítajte si kľúčové informácie pre investorov. Všetky ostatné produkty alebo cenné papiere, ktoré sú uvedené na tejto internetovej stránke, majú svoje vlastné podmienky, do ktorých je tiež potrebné nahliadnuť pred uskutočnením akejkoľvek transakcie.

Obsah internetovej stránky NN Investment Partners B.V., Czech Branch sa zakladá na informačných zdrojoch, ktoré sa považujú za spoľahlivé. Nie je však možné poskytnúť záruku či vyhlásenie, výslovné ani implicitné, týkajúce sa správnosti alebo úplnosti týchto informácií. Spoločnosť NN Investment Partners B.V., Czech Branch alebo iná spoločnosť či osoba patriaca do skupiny NN Group ani žiadny z jej vedúcich predstaviteľov, manažérov či zamestnancov neprijíma zodpovednosť za tu uvedené informácie, príp. odporúčania. Informácie na tejto internetovej stránke podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.