Pravidelné investovanie

Ide o dlhodobé investovanie tej istej sumy v pravidelných intervaloch. Pravidelné investovanie môže slúžiť na vytváranie finančnej rezervy do budúcnosti, ale aj ako nástroj na zníženie investičného rizika. Podielové fondy tak môžu ponúknuť zaujímavé a stabilné výnosy v dlhšom období s nižším rizikom kolísania hodnoty investície. A nie je nutné investovať závratné sumy – stačí 50 EUR mesačne. Ako to funguje?

Princíp pravidelného investovania

Pravidelné investovanie je systém nákupu investičných nástrojov v pravidelnom intervale za fixný objem finančných prostriedkov po dlhší čas (5 a viac rokov). Systém pracuje s prirodzenou volatilitou (kolísaním) kapitálových trhov, ktorú využíva vo vlastný prospech. Investor sa nesnaží časovať trh (teda nájsť vhodné okamihy na nákup podielových listov alebo iných cenných papierov) a kupuje za také ceny, aké sú v danom okamihu na trhu. Keď sú ceny nízke, investor automaticky nakupuje viac podielových listov alebo iných cenných papierov. Keď sú ceny vysoké, nakupuje naopak menší podiel. Nákupná cena sa tak časom spriemeruje, čím sa znižuje riziko nákupu v nevhodný okamih (t. j. keď sú ceny vysoko).

Príklad na ilustráciu

kolísavý vývoj podielového fondu po mesiacoch

Obrázok znázorňuje kolísavý vývoj podielového fondu po mesiacoch. Počiatočná hodnota jedného podielu je 100 EUR. Poklesom trhu sa zníži na 50 EUR a potom až na 25 EUR. Následne dochádza k rastu na pôvodnú hodnotu. V tejto chvíli počítame celkovú hodnotu investovaného majetku.

Jednorazová investícia
Ak investujete napr. 300 EUR jednorazovo, hodnota vašej investície kopíruje vývoj fondu. Len čo hodnota podielového listu vzrastie na pôvodnú sumu, neprerobíte, ale ani nezarobíte.

Pravidelné investície
Ak tú istú sumu rozdelíte a investujete pravidelne, môžete na poklese fondu aj zarobiť. Vďaka poklesu fondu totiž nakúpite viac podielových listov lacnejšie. Len čo sa hodnota podielu vráti späť, zarobíte, pretože máte nakúpených viac podielových listov, než pri jednorazovej investícii.

 

 

 

Význam pravidelného investovania

Pravidelné investície dokážu v priebehu času vyrovnať výkyvy cien spôsobené prirodzeným kolísaním kapitálových trhov a umožnia investorovi „poskladať“ portfólio za aritmetický priemer trhových cien. Nemusí tak riešiť, za koľko v danej chvíli nakúpi cenné papiere.

Tým, že investor pravidelne investuje stále tú istú sumu do vopred nastaveného investičného portfólia (môže to byť napr. zmiešaný fond alebo kombinácia fondov investujúcich do rôznych tried aktív), neprevažuje ani nepodvažuje žiadny druh aktív v priebehu investície. Tým sa vyvaruje špekulácií na rast alebo pokles cien, čo má kladný vplyv na celkovú kontinuálnu úspešnosť investície.

V prípade investície len do jedného typu aktív (napr. len do akciového fondu) je možné vďaka pravidelnému investovaniu znížiť kolísanie hodnoty portfólia, ktoré môže byť vysoké najmä pri dynamickejších aktívach.

Jedná sa o ilustratívny príklad. Údaje uvedené v príklade majú iba informačný charakter a môžu sa meniť v závislosti na reálnom vývoji kapitálových trhov. Hodnota investície a príjem z nej môžu v priebehu investičného obdobia kolísať a to aj do záporných hodnôt.