Dokumenty na stiahnutie

Produktové listy

Stredoeurópske fondy

Zmiešané fondy

Globálne a európske akciové fondy

Globálne dlhopisové fondy

Fondy

MiFID

Spoločnosť NN IP má povinnosť prijať všetky primerané opatrenia, aby pre svojich klientov dosahovala najlepšie možné výsledky pri vykonávaní transakcií priamo s ďalšími osobami (maklérmi i protistranami) alebo pri zadávaní či prenášaní príkazov zadaných maklérovi na vykonávanie. S cieľom splnenia tejto povinnosti prihliadame pri vykonávaní týchto transakcií na faktory, ako sú cena, náklady, rýchlosť a pravdepodobnosť vykonávania a vyrovnania obchodu a objem i povaha príkazu. Tento postup je opísaný v Pravidlách vykonávania príkazov.

Compliance smernice

Swing Pricing

NN IP využíva metódu oceňovania „swing pricing“ na ochranu akcionárov fondu pred negatívnymi dopadmi transakčných nákladov spojených s upisovaním a odkupmi vykonávanými investormi, ktorí realizujú toto upisovanie a odkupy. Tieto transakčné náklady sa delia medzi všetkých akcionárov fondu, nielen tých, ktorí upisujú či odkupujú fondy v daný deň.

Cena, za ktorú investori nakúpia alebo predajú akcie fondu, odráža iba hodnotu čistých aktív fondu (net asset value = NAV). Transakčné náklady nie sú brané do úvahy, a môžu tak znížiť výkonnosť fondu, čo vo výsledku postihuje všetkých jeho akcionárov. Metóda „swing pricing“ sa snaží zmierniť tento efekt úpravou čistej hodnoty aktív fondu, založenej na odhade priemerných transakčných nákladov.