SFDR

Nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní

Cieľom nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (SFDR) je zvýšiť transparentnosť toho, akým spôsobom účastníci finančného trhu začleňujú riziká a príležitosti týkajúce sa udržateľnosti do svojich investičných rozhodnutí a odporúčaní. Uvedené nariadenie zavádza klasifikačný systém s novými požiadavkami na uverejňovanie informácií o investičných produktoch.

Cieľom nariadenia SFDR je podporovať transparentnosť, a to tak, že sa zabezpečí, aby subjekty ako NN IP zverejňovali svoj prístup k udržateľnosti. My tento cieľ podporujeme a budeme tieto informácie uverejňovať na našich internetových stránkach, v prospektoch našich fondov i vo výročnej správe. Očakáva sa, že implementácia nariadenia SFDR a ďalších súvisiacich regulácií týkajúcich sa udržateľného financovania bude prebiehať od 10. marca 2021 aspoň do konca roka 2022. To znamená, že budeme poskytovať transparentnejšie informácie aj v nadchádzajúcich rokoch. Transparentní zostaneme, aj pokiaľ ide o ďalšie udržateľné aktivity a procesy, ktoré považujeme za dôležité, napríklad v našej výročnej správe o zodpovednom investovaní.

Nariadenie SFDR sa na nás vzťahuje, pretože spravujeme UCITS a ďalšie fondy, čo z nás robí účastníka trhu podľa definície nariadenia SFDR. Poskytujeme tiež investičné poradenstvo, čo znamená, že sme tiež finančným poradcom v zmysle nariadenia SFDR.

Táto stránka obsahuje všetky informácie o našom prístupe k nariadeniu SFDR, ako aj o tom, čo sme v tejto veci doteraz urobili. Nižšie nájdete informácie o týchto oblastiach:

 

Prístup k rizikám udržateľnosti

Veríme, že existuje silné spojenie medzi dlhodobým pozitívnym vplyvom zodpovedného investovania a zvýšenou návratnosťou investícií v pomere k rizikám. Dôsledná integrácia kritérií ESG (ochrana životného prostredia, sociálne princípy a udržateľné riadenie) jasne prospieva spoločnosti i životnému prostrediu. Okrem toho nám umožňuje odhaliť potenciálnu hodnotu, a to vďaka tomu, že identifikujeme súvisiace riziká a príležitosti. V nižšie uvedenej časti Integrácia ESG podrobne opisujeme, ako začleňujeme riziká udržateľnosti do nášho investičného procesu. Tento postup je podrobne opísaný aj v politike spoločensky zodpovedného investovania NN IP.

Naše zásady odmeňovania sú založené na finančných i nefinančných cieľoch, ktoré sú v súlade s celkovou stratégiou NN IP. Tieto ciele stanovujeme preto, aby sme zabezpečili, že odmeňovanie bude riadne spojené s výkonom jednotlivca, tímu a firmy. Výkon našich portfólio manažérov je priamo spojený s relatívnou výkonnosťou spravovaných fondov, čo prináša dlhodobé zladenie cieľov so záujmami našich klientov. Politika odmeňovania tiež podporuje náležité riadenie rizík, ako sú riziká spojené s ESG a udržateľnosťou, ako aj finančné, prevádzkové a reputačné riziká. Tým zabezpečujeme, aby odmeňovanie nenabádalo našich zamestnancov podstupovať nadmerné riziká a aby ich viedlo k zváženiu podstatných rizík pre nás i našich klientov. Aby sme ďalej zladili záujmy zamestnancov so záujmami našich klientov, umožňujeme variabilné odmeny vo forme podielov vo fondoch spravovaných našou spoločnosťou.

 

Nepriaznivé vplyvy na udržateľnosť

V rámci nášho prístupu k zodpovednému investovaniu sa snažíme zmierniť negatívne dopady našich investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti. Tieto negatívne dopady sa tiež nazývajú nepriaznivé dopady, pričom najvýznamnejšie nepriaznivé dopady sa označujú ako hlavné nepriaznivé dopady. Tieto hlavné nepriaznivé dopady sa môžu vyskytovať v rôznych oblastiach, napríklad v súvislosti so životným prostredím, sociálnymi a zamestnaneckými záležitosťami, ľudskými právami, korupciou a úplatkárstvom. V nasledujúcom vyhlásení uvádzame viac informácií o našom celkovom prístupe k identifikácii, stanoveniu priorít a riešeniu hlavných negatívnych dopadov našich investičných rozhodnutí na rôzne faktory udržateľnosti.

Vyhlásenie o hlavných nepriaznivých dopadoch na udržateľnosť

 

Ako finančný poradca pôsobí oddelenie Integrated Client Solutions (ICS) spoločnosti NN IP ako špecializovaná obchodná jednotka pre fiduciárne poradenstvo v rámci širšej organizácie NN IP. V nasledujúcom vyhlásení o nepriaznivých dopadoch na udržateľnosť poskytujeme informácie o tom, ako spoločnosť NN Investment Partners B.V. zvažuje nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti v rámci svojej činnosti finančného poradcu.

Vyhlásenie o nepriaznivých dopadoch na udržateľnosť

 

Klasifikácia fondov a mandátov spoločnosti NN IP

Aby sme mohli uspokojiť rôzne potreby klientov v širokej škále tried aktív, ponúkame tri typy stratégií zodpovedného investovania – ESG stratégie, udržateľné stratégie a stratégie s pozitívnym vplyvom. Túto internú kategorizáciu sme použili ako východiskovú pre klasifikáciu našich fondov a mandátov, ktorá odráža požadovanú úroveň transparentnosti podľa nariadenia SFDR. Klasifikáciu našich fondov nájdete v detailoch fondov na webe.

Čím udržateľnejšiu charakteristiku fond alebo mandát má, tým viac informácií o ňom treba zverejňovať. Najdôležitejšie rozdiely medzi klasifikáciami sa zameriavajú na:

 1. Integrácia rizík udržateľnosti
 2. Podporu environmentálnych a sociálnych charakteristík
 3. Udržateľné investičné ciele

 

1. Integrácia rizík udržateľnosti do predzmluvných informácií

Nasledujúci opis integrácie rizík udržateľnosti sa objavuje v prospektoch našich fondov. Zdieľali sme ho tiež s príslušnými klientmi, ktorí využívajú naše služby správy portfólia alebo investičného poradenstva:

Posúdenie rizík spojených s udržateľnosťou, ktoré sú v článku 2 ods. 22 SDFR definované ako environmentálna, sociálna a správna udalosť či okolnosť, ktorá v prípade, že nastane, môže mať skutočný alebo potenciálny zásadný negatívny vplyv na hodnotu investície, je integrované do procesu rozhodovania o investíciách prostredníctvom kritérií zodpovedného investovania založených na normách správcovskej spoločnosti. Týmto kritériám pre zodpovedné investovanie založeným na normách aj ich uplatňovaniu sa venuje politika zodpovedného investovania spoločnosti NN IP.

Proces posudzovania rizík je súčasťou investičnej analýzy, pričom sa zohľadňujú všetky príslušné riziká (vrátane rizík spojených s udržateľnosťou). Toto posudzovanie zahŕňa, okrem iného, hodnotenie rizikového profilu ESG emitentov, a to využívaním údajov od externých poskytovateľov, z ktorých sa niektorí špecializujú na údaje súvisiace s oblasťou ESG a ratingmi rizík spojených s touto oblasťou. V prípade investícií, pri ktorých existuje náznak správania alebo činností, ktoré nie sú v súlade s formulovanými kritériami pre zodpovedné investovanie založenými na normách, správcovská spoločnosť rozhodne o tom, či bude s emitentom spolupracovať alebo ho vylúči z investičného prostredia podfondu. V dôsledku uplatnenia kritérií pre zodpovedné investovanie založené na normách sa môže investičné prostredie podfondu líšiť od investičného prostredia indexu.

Súčasťou investičného procesu správcovskej spoločnosti je aktívne vlastníctvo, ktoré zohráva významnú úlohu pri minimalizácii a zmierňovaní rizík spojených s  udržateľnosťou, ako aj pri zvyšovaní dlhodobej ekonomickej a spoločenskej hodnoty emitenta v priebehu času.

Ďalšie informácie týkajúce sa kritérií pre zodpovedné investovanie, ktoré sú založené na normách správcovskej spoločnosti, sú k dispozícii k nahliadnutiu v dokumente Politika zodpovedného investovania spoločnosti NN IP.

 

2. Zverejňovanie podporovaných environmentálnych a sociálnych charakteristík v predzmluvných informáciách

Pri fondoch, ktoré podporujú environmentálne a sociálne charakteristiky, je do prospektov zahrnutý nasledujúci text. Tento text sme zdieľali aj s príslušnými klientmi, ktorí využívajú naše služby správy portfólia alebo investičného poradenstva:

Podfond podporuje environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky podľa článku 8 SFDR tým, že pre hlavnú časť prevoditeľných cenných papierov vymedzuje významnosť environmentálnych, sociálnych a správnych (ESG) rizík a príležitosti, pričom začleňuje informácie o environmentálnych, sociálnych a správnych faktoroch do svojich investícií založených na prístupe integrácie ESG správcovskej spoločnosti. Integrácia ESG, ako je opísané v politike zodpovedného investovania spoločnosti NN IP, stanovuje, že faktory E, S a G sa musia v investičnom procese preukázateľne a konzistentne posudzovať a že sa musia systematicky dokumentovať.

Podfond uplatňuje kritériá zodpovedného investovania založené na normách správcovskej spoločnosti, ktoré môžu viesť k vylúčeniam. Podrobne sa im venuje časť I: „Základné informácie o spoločnosti“ v kapitole II: „Informácie o investíciách“. Takéto vylúčenia sú záväzným prvkom pre proces výberu investícií.

Neexistuje priama korelácia medzi environmentálnymi a sociálnymi charakteristikami podporovanými podfondom a jeho indexom. Proces výberu cenných papierov podfondu zahŕňa integráciu faktorov ESG, ktoré môžu viesť k obmedzeniam investícií do cenných papierov, ktoré sú súčasťou investičného prostredia indexu. Investície podfondu sa preto môžu líšiť od investícií indexu.

Ďalšie informácie týkajúce sa kritérií pre zodpovedné investovanie, ktoré sú založené na normách správcovskej spoločnosti, sú k dispozícii k nahliadnutiu v dokumente Politika zodpovedného investovania spoločnosti NN IP.

Ďalšie informácie o našom prístupe k integrácii kritérií ESG a o tom, ako hodnotíme udržateľné riadenie firiem, nájdete v časti Integrácia ESG nižšie.

 

3. Zahrnutie cieľov udržateľného investovania do predzmluvných informácií

Pri fondoch, ktorých cieľom je investovať udržateľne, sú do prospektov zahrnuté informácie o referenčnom indexe. Tieto informácie zdieľame tiež s príslušnými klientmi, ktorí využívajú naše služby správy portfólia alebo investičného poradenstva.

 

Integrácia ESG

Veríme, že integrácia kritérií ESG (ochrana životného prostredia, sociálne princípy a udržateľné riadenie) zlepšuje rozhodovací proces, keďže umožňuje prijímať informovanejšie rozhodnutia. Zohľadňovanie finančných i nefinančných informácií v našich portfóliách nám pomáha lepšie optimalizovať krátkodobé i dlhodobé výnosy očistené o riziká. Dôsledné zahrnutie kritérií ESG nám okrem dosahovania pozitívnych spoločenských a environmentálnych vplyvov, na ktoré sa ako zodpovedný investor zameriavame, umožňuje tiež identifikovať riziká a príležitosti, a tým aj pomáha odhaliť potenciálnu hodnotu. Naše striktné kritériá ESG integrujeme do investičného procesu pri väčšine nami spravovaných aktív v rámci širokej škály stratégií zodpovedného investovania.

ESG stratégie definujeme veľmi striktne. Pri každej investícii musia byť preukázateľne a dôsledne integrované všetky tri zložky E, S a G, a to v rámci celého investičného procesu. Tento holistický prístup nám umožňuje ponúkať ESG stratégie v rámci rôznych tried aktív, pričom uznávame, že implementácia sa môže líšiť v závislosti od vlastností špecifických pre danú triedu aktív.

 

Prístup

Náš prístup k integrácii ESG je založený na troch krokoch:
 

1. Identifikácia – Prvým krokom na dosiahnutie integrácie ESG je identifikácia dôležitých oblastí týkajúcich sa ESG na firemnej, sektorovej a národnej úrovni.
 

2. Zhodnotenie

 • Pri každej firme hodnotíme jej výkonnosť v rámci každej dôležitej oblasti ESG. Ďalej skúmame, či sa tieto oblasti efektívne premietajú do obchodnej stratégie firmy a či poskytujú nejaké príležitosti. Nakoniec diskutujeme o možných kontroverziách a ich vplyvoch v rámci tohto procesu a analyzujeme ich.
 • V prípade investícií do štátnych dlhopisov analyzujeme a hodnotíme výkonnosť štátu na základe faktorov ESG a potenciálnych kontroverzných oblastí. Tieto informácie nám následne slúžia na vzájomné porovnanie rôznych krajín.
   

3. Integrácia – Nakoniec tieto analýzy ESG aplikujeme na jednotlivé investičné príležitosti a zohľadňujeme ich v priebehu celého investičného procesu.
 

Implementácia nie je pri všetkých našich stratégiách rovnaká. Integrácia ESG sa môže medzi rôznymi triedami aktív výrazne líšiť, a to z mnohých dôvodov. Dostupnosť, druh a kvalita dát je odlišná pri verejných a súkromných triedach aktív i medzi rozvinutými a rozvíjajúcimi sa trhmi. Integrácia ESG v portfóliách štátnych dlhopisov využíva zdroje dát, ktoré sa líšia od zdrojov používaných na hodnotenie firiem. A zatiaľ čo riziká ESG sú relevantné vždy, zameranie na príležitosti má väčšiu váhu pri akciách, ktoré majú vyšší potenciál rastu než pri dlhopisoch, kde hrá obvykle dôležitejšiu rolu potenciálny pokles. V nasledujúcej časti preto opisujeme rôzne prístupy.

 

Krok 1: Identifikácia – rámec významnosti

Identifikácia toho, čo je pre firmy dôležité

Integrácia ESG začína identifikáciou faktorov, ktoré sú kľúčové pre firmy, do ktorých investujeme a ktoré môžu mať významný vplyv na ich hodnotu. Ide o významné, dlhodobé riziká a príležitosti, s ktorými môže byť daná firma konfrontovaná. Napríklad prechod na zelené zdroje energie môže ohroziť schopnosť tradičných poskytovateľov energií vytvárať hodnotu pre investorov, ak sa nezamerajú na nové formy jej výroby. Banky a poisťovne sú zasa neustále vystavované významným rizikám, ktoré súvisia s hrozbami úniku osobných údajov a ďalšími problémami spojenými s kybernetickou bezpečnosťou.

Identifikáciou takýchto materiálnych faktorov a dôkladným zhodnotením toho, ako sa v reakcii na ne firmy prispôsobujú, môžeme presnejšie zamerať svoje úsilie zodpovedného investovania a zvýšiť pravdepodobnosť dosiahnutia nadštandardných výnosov. Zameranie na faktory ESG je zásadné pre obchodný model firmy a jeho finančný úspech, pretože ovplyvňuje krátkodobú, strednodobú i dlhodobú konkurencieschopnosť firmy. Kľúčová otázka, ktorú si kladieme, znie: Do akej miery je vytváranie hodnôt vo firme udržateľné? To je dôležité aj pre našich klientov, ktorí chcú zaručiť, že ich kapitál sa bude zhodnocovať čo najúčinnejším spôsobom, zároveň však nebudú dotknuté finančné výnosy.

Vyvinuli sme vlastný prístup k materializácii výnosov v podobe vlastného rámca významnosti, ktorý optimalizuje spôsob, akým identifikujeme a interpretujeme firemné faktory ESG na priemyslovej úrovni. Tento prístup nám pomáha odhaliť potenciálnu hodnotu určením súvisiacich rizík a príležitostí. Zachytáva, ako problémy v oblasti ESG ovplyvňujú firmy, či už ide o ich vstupy, výrobné kapacity, výstupy či výsledky. Tento prístup sa takisto zameriava na našu investičnú analýzu ESG a podporuje ostatné nástroje integrácie ESG. Predstavuje východisko pre naše snahy o angažovanosť a témy na diskusiu pri rozhovoroch s firmami. 

Kombináciou našich interných odborných znalostí s existujúcimi výstupmi organizácií a externých poskytovateľov dát, sme identifikovali celý rad materiálnych faktorov, ktoré považujeme za vysoko relevantné pre nás i pre našich klientov. Zoskupili sme ich do štyroch pilierov: obchodný model, udržateľné riadenie, environmentálne faktory a sociálne faktory.

Začlenením obchodného modelu ako prvého piliera zdôrazňujeme, že je potrebné, aby firmy integrovali environmentálne a sociálne inovácie do spôsobu svojho podnikania. Tento pilier sa zameriava na potenciálne príležitosti, ktoré možno odhaliť prístupom založeným na materializácii príležitostí skôr než na rizikách. Ďalšie podrobnosti o tomto prístupe nájdete tu.

Priebežne sledujeme význam jednotlivých faktorov a v prípade potreby rámec významnosti upravujeme – ale len tak často, aby sme zaručili, že budeme držať krok s meniacimi sa trendmi a dynamikou trhu. Pritom dbáme na to, aby rámec zostával v priebehu času robustný.

 

Porovnanie materiálnych faktorov krajín

Rámec významnosti je veľmi vhodný pre analýzu firiem. Náš prístup k štátom je trochu iný, pretože na úrovni štátov hrá významnú úlohu absolútna väčšina ESG faktorov. Napr. kvalita a dostupnosť vzdelania a zdravotnej starostlivosti, politická stabilita a zdroje energie, ktoré štát využíva. Miera, do akej môžu tieto faktory podmieniť finančný dosah na daný štát, sa síce môže líšiť, ale vo výsledku sa všetky faktory materializujú vo všetkých krajinách. Preto hodnotíme všetky štáty na základe rovnakých faktorov ako firmy, a to s cieľom porovnať ich vzájomný výkon z hľadiska kritérií ESG.

 

Krok 2: Zhodnotenie – metodológia 

Akcie a firemné dlhopisy

Spôsoby integrácie ESG do našich akciových a dlhopisových stratégií sú na úrovni investičnej analýzy podobné. Identifikujeme ESG faktory na základe ich významnosti a hodnotíme ich pomocou údajov konkrétnych firiem, ktoré často pochádzajú od externých poskytovateľov dát alebo z výročných správ a iných zdrojov. Druh posudzovaných informácií zahŕňa:

 • Zapojenie do určitých odvetví, výroby produktov alebo poskytovania služieb
 • Úrovne kontroverzie
 • Stratégie týkajúce sa zmeny klímy, ale aj rôznych ďalších tém
 • Širokú škálu metrík E, S a G získaných buď priamo od externých poskytovateľov dát, alebo prostredníctvom nášho vlastného indikátora ESG
 • Obchodný model vrátane toho, ako je prispôsobený faktorom E, S a G, príležitosti a hrozby s tým spojené

Tieto informácie zhromažďujú, vyhodnocujú a dokumentujú naši analytici a správcovia portfólia. Ak nie sú k dispozícii žiadne údaje od externých poskytovateľov dát, analytik alebo správca portfólia sa pokúsi získať informácie iným spôsobom. Získané informácie je možné podporiť odhadom metrík alebo indikátorov pomocou sofistikovaného „algoritmu chýbajúcej hodnoty“ na rozšírenie súboru informácií, ktorý sa dá použiť na dosiahnutie vyváženého investičného rozhodnutia. Pokiaľ ide o stratégie, ktoré fungujú na základe prístupu založeného na pravidlách, údaje od externých poskytovateľov sa používajú na uplatnenie negatívneho skríningu i pozitívneho výberu.

Veľkú váhu prisudzujeme udržateľnému riadeniu firiem, a preto je faktor „G“ vždy neoddeliteľnou súčasťou integrácie kritérií ESG. Jeho význam ešte viac zdôrazňujeme pri firmách, pri ktorých sa najvyššia úroveň kontroverzie týka štruktúry riadenia, vzťahov so zamestnancami, odmeňovania zamestnancov a dodržiavania daňových predpisov. Naše ESG stratégie môžu investovať do takýchto firiem len v prípade, že spoločnosť NN IP s danou firmou aktívne spolupracuje pri riešení kontroverzie a vyzve ju, aby vypracovala akčný plán na riešenie súvisiacich problémov vrátane jasne stanovených cieľov. Viac informácií o našom zapojení v prípade kontroverzií nájdete v dokumente Prístup k angažovanosti.

 

Štátne dlhopisy

Hodnotenie faktorov ESG pri štátoch sa v niektorých aspektoch líši od hodnotenia pri firmách. Podstata však zostáva rovnaká. Jednotlivé štáty porovnávame podľa rovnakých ukazovateľov, aké poskytujú naše indikátory ESG. Väčšina dát obsiahnutých v tomto nástroji pochádza z verejných zdrojov. Rozlišujeme medzi skóre stability a skóre rozvoja. Tento nástroj možno použiť buď na porovnanie krajín na základe širokej škály faktorov, alebo na zameranie na konkrétne témy, ako je napr. zmena klímy alebo ľudské práva. 

 

Multi Asset

Z povahy týchto stratégií vyplýva, že do jednej stratégie je často začlenených viacero spôsobov hodnotenia faktorov ESG. V závislosti od cieľa stratégie dbáme na to, aby všetky základné triedy aktív používali podobný spôsob integrácie ESG alebo zamerania na udržateľnosť. Skutočné prístupy sa môžu líšiť v závislosti od základných aktív, ako je uvedené vyššie.

 

Zdroje dát

Spoliehame sa na kombináciu našich interných odborných znalostí s dátami, ktoré ponúkajú externí poskytovatelia. Naše vlastné indikátory ESG sú založené na dátach pochádzajúcich od troch nezávislých poskytovateľov: Sustainalytics, Refinitiv a TruValueLabs.

Na analýzu firiem sa tiež môžu použiť ďalšie zdroje informácií vrátane firemných výročných správ, publikácií mimovládnych organizácií, mediálnych správ alebo informácií získaných prostredníctvom interakcií s firmami. Medzi ďalších poskytovateľov dát, ktoré sa dajú použiť na analýzu investícií alebo na vykazovanie, patria okrem iného ISS, Refinitiv, Bloomberg a Factiva.

Náš nástroj indikátorov ESG používa rôzne druhy dát  z rozmanitých verejných zdrojov vrátane Svetovej banky, Organizácie spojených národov a ďalších mimovládnych organizácií. Zahŕňa aj dáta z nástroja MarketPsych.

 

Krok 3: Integrácia

Posledným krokom v integrácii ESG je zahrnúť všetky dôležité informácie do konštrukcie portfólia, a tým zabezpečiť, že bude možné prijať vyvážené rozhodnutia založené na širokom súbore informácií vrátane faktorov ESG. Existuje niekoľko spôsobov, ako to dosiahnuť a tieto spôsoby sa pri rôznych triedach aktív líšia.

 

Akcie

Pri akciách faktory ESG často ovplyvňujú hodnotu firmy alebo iné relevantné metriky a môžu viesť k rozhodnutiu nadvážiť či podvážiť akcie v portfóliu fondu. Pri stratégiách založených na pravidlách môžu ciele ESG ovplyvňovať vyváženie portfólia. Je tiež možné, že poznatky o faktoroch ESG môžu viesť k rozhodnutiu neinvestovať, aj keď firma nie je uvedená v zozname vylúčených subjektov.

 

Firemné dlhopisy

V prípade firemných dlhopisov ESG faktory často ovplyvňujú náš interný rating firmy alebo emitenta, čo opäť vedie k nadváženiu či podváženiu firmy v portfóliu fondu alebo k rozhodnutiu neinvestovať.

 

Štátne dlhopisy

Pokiaľ ide o stratégiu štátnych dlhopisov, integrácia ESG pri konštrukcii portfólia závisí od povahy stratégie. Pri portfóliách riadených záväzkami to môže viesť k nadváženej či podváženej pozícii. V iných druhoch portfólií ide len o ďalší vstup okrem ďalších aspektov, ktoré sa zohľadňujú. Tu tiež záleží na tom, či investujeme na rozvinutých alebo na rozvíjajúcich sa trhoch. To ovplyvňuje, aké veľké môžu byť rozdiely v metrikách i skutočný vplyv. Najdôležitejší je však fakt, že integrácia kritérií ESG znamená, že tieto faktory sa vždy berú do úvahy a portfólio manažér ich nemôže ignorovať.

 

Súkromný dlh

Ďalšou triedou aktív, pri ktorej je integrácia ESG implementovaná odlišne, je súkromný dlh. V rámci týchto stratégií sú faktory ESG extrémne relevantné pri rozhodovaní, či investovať alebo nie, pretože keď sa investícia zrealizuje, nedá sa ľahko odpredať pre obmedzenú likviditu súkromných aktív. Ak je vývoj súvisiaci s faktormi ESG nepriaznivý, pri riešení problémov hrá dôležitú rolu angažovanosť, ktorá pomáha zmierniť potenciálne nepriaznivé vplyvy.

 

Multi Asset

Pri Multi Asset stratégii často kombinujeme rôzne vyššie opísané spôsoby. V závislosti od nastavenia stratégie môže portfólio manažér aktívne pôsobiť aj vo fáze konštrukcie portfólia a použije jeden alebo viac uvedených prístupov podľa toho, ktoré triedy aktív portfólio zahŕňa.

 

Vyhlásenie o hlavných nepriaznivých dopadoch na udržateľnosť

Názov subjektu FMP: NN Investment Partners B.V.

Identifikátor právneho subjektu: 54930031LV6Z8OHO6762

 

V rámci nášho prístupu k zodpovednému investovaniu sa snažíme zmierniť negatívne dopady našich investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti. Hovoríme o nepriaznivých dopadoch, pričom najvýznamnejšie označujeme ako hlavné nepriaznivé dopady. Tieto hlavné nepriaznivé dopady sa môžu vyskytovať v rôznych oblastiach, napríklad v súvislosti so životným prostredím, sociálnymi a zamestnaneckými záležitosťami, ľudskými právami, korupciou a úplatkárstvom.

Miera a spôsob zohľadnenia hlavných nepriaznivých dopadov v investičnom procese závisí od rôznych faktorov, napríklad od typu fondu alebo stratégie, triedy aktív a dostupnosti spoľahlivých dát. Ak je to možné a vykonateľné v súlade s povahou investícií, platia pre všetky finančné produkty minimálne požiadavky. Okrem toho sa pri finančných produktoch, ktoré podporujú environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky, ako aj pri všetkých finančných produktoch, ktoré majú udržateľný investičný cieľ, štrukturálne a systematicky zohľadňuje rad nepriaznivých dopadov, ktoré považujeme za zásadné, ak je to možné a vykonateľné. Presné použitie sa môže pri jednotlivých finančných produktoch líšiť a bude zdokumentované vo zverejňovaných informáciách o finančných produktoch v súlade s požiadavkami a lehotami nariadenia EÚ o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (SFDR).

V tomto vyhlásení uvádzame viac informácií o našom celkovom prístupe k identifikácii, stanoveniu priorít a riešeniu hlavných negatívnych dopadov našich investičných rozhodnutí na rôzne faktory udržateľnosti. Vyhlásenie sa skladá z nasledujúcich štyroch častí:

 1. Opis hlavných nepriaznivých dopadov na udržateľnosť
 2. Opis politík na identifikáciu a uprednostnenie hlavných nepriaznivých dopadov na udržateľnosť
 3. Zásady týkajúce sa záväzkov
 4. Odkazy na medzinárodné normy

 

Opis hlavných nepriaznivých dopadov na udržateľnosť

Spoločnosť NN IP má dlhú históriu v oblasti zodpovedného investovania. Náš prístup k zodpovednému investovaniu zohľadňuje celý rad nepriaznivých dopadov a neustále hľadáme ďalšie spôsoby, ako nepriaznivé dopady dôkladne a zmysluplne zmierniť. Viac informácií o našom celkovom prístupe k zodpovednému investovaniu nájdete v našej Politike zodpovedného investovania.

Na zmiernenie hlavných nepriaznivých dopadov používame kombináciu metód. Kľúčové sú zapojenia, hlasovania a obmedzenia. To, ktoré metódy použijeme, závisí od povahy témy a tiež od konkrétneho kontextu investície, ktorá spôsobuje nepriaznivý dopad. S cieľom štruktúrovaného a systematického zmierňovania nepriaznivých dopadov spoločnosť NN IP realizuje dva typy zapojenia: zapojenie do kontroverzií a tematické zapojenie. Zapojenie do kontroverzií sa uplatňuje v prípade závažného a štrukturálneho porušenia našich kritérií založených na normách v oblasti riadenia, ľudských práv, pracovných práv, životného prostredia, úplatkárstva a korupcie. Tematické zapojenie sa zameriava na témy, ktoré majú podstatný dopad na spoločnosť alebo životné prostredie a pri ktorých veríme, že naše zapojenie môže viesť k pozitívnej zmene. Viac informácií o týchto dvoch prístupoch k zapojeniu nájdete v časti Zásady zapojenia tohto vyhlásenia.

Vylúčenie firiem zo súboru našich investícií znamená, že ich nemôžeme ovplyvniť, aby sme zmiernili ich nepriaznivé dopady. Z tohto dôvodu, ak je to možné, volíme odpredaj v kombinácii so zapojením. Okrem obmedzení, ktoré sú vyžadované zákonom, obmedzujeme firmy v prípadoch, keď zapojenie do kontroverzií nebolo alebo sa už nepovažuje za vykonateľné alebo nie je pravdepodobné, že by zmenilo správanie firmy alebo jej zapojenie do konkrétnych obchodných činností.

Okrem toho máme ďalšie požiadavky a obmedzenia pre finančné produkty s cieľom udržateľného investovania, čo je prípad udržateľných stratégií NN IP dopadom (sustainable investing) a stratégií s pozitívnym dopadom (impact investing). Ďalšie informácie o týchto dodatočných požiadavkách a obmedzeniach nájdete v našej Politike zodpovedného investovania.

V nižšie uvedenej tabuľke nájdete prehľad nepriaznivých dopadov, ktoré v rámci nášho súčasného prístupu k zodpovednému investovaniu štrukturálne zohľadňujeme a snažíme sa ich zmierniť, vrátane ďalších informácií o tom, čo s nimi súvisí, a o kľúčových metódach ich zmiernenia, ktoré pri každom z nich uplatňujeme.

 

Názov hlavného nepriaznivého dopadu

Opis hlavného nepriaznivého dopadu

Spôsob(y) zmiernenia dopadov

Emisie skleníkových plynov

Emisie skleníkových plynov v rozsahu 1, emisie skleníkových plynov v rozsahu 2 a celkové emisie skleníkových plynov vychádzajú z absolútnych emisií, či už nahlásených, alebo odhadovaných. Zvažuje sa viac druhov skleníkových plynov, ktoré sa vyjadrujú v tonách CO2. Toto číslo sa vypočíta na základe hodnoty investície NN IP do danej spoločnosti (tzn. v prípade investície vo výške 1 % hodnoty firmy započíta spoločnosť NN IP 1 % emisií skleníkových plynov tejto firmy).

Hlasovanie, tematické zapojenie a ďalšie obmedzenia pre udržateľné stratégie a stratégie s pozitívnym dopadom.

Uhlíková stopa

Uhlíková stopa sa týka emisií skleníkových plynov vyprodukovaných firmou (vo vzťahu k hodnote investície NN IP do danej firmy, ako je opísané vyššie) vydelené hodnotou všetkých investícií NN IP.

Hlasovanie, tematické zapojenie a ďalšie obmedzenia pre udržateľné stratégie a stratégie s pozitívnym dopadom

Intenzita emisií skleníkových plynov firiem, do ktorých sa investovalo

Intenzita emisií skleníkových plynov firiem, do ktorých sa investovalo, sa týka emisií skleníkových plynov firiem vydelených ich príjmami (a vztiahnutých na hodnotu investície NN IP do danej firmy).

Hlasovanie, tematické zapojenie a ďalšie obmedzenia pre udržateľné stratégie a stratégie s pozitívnym dopadom

Expozícia voči firmám pôsobiacim v odvetví fosílnych palív

Podiel investícií do firiem pôsobiacich v odvetví fosílnych palív. Základom je identifikácia firiem, ktoré majú príjmy z prieskumu, ťažby, distribúcie alebo rafinácie rôznych druhov fosílnych palív.

Obmedzenia pre všetky stratégie (napr. v súvislosti s ťažbou energetického uhlia) a ďalšie obmedzenia pre udržateľné stratégie a stratégie s pozitívnym dopadom

Podiel spotreby a výroby neobnoviteľnej energie

V súčasnosti sa zameriava predovšetkým na ropné a plynárenské firmy. Prebieha vývoj spoľahlivého prístupu k hodnoteniu. 

Hlasovanie a tematické zapojenie

Činnosti negatívne ovplyvňujúce oblasti citlivé na biologickú rozmanitosť

V súčasnosti sa zameriava predovšetkým na výrobu a distribúciu palmového oleja. Plánuje sa rozšírenie pôsobnosti. Prebieha vývoj spoľahlivého prístupu k hodnoteniu. 

Zapojenie súvisiace s činnosťami v oblasti výroby a distribúcie palmového oleja

Podiel nebezpečných odpadov

V súčasnosti sa väčšinou týka toxického odpadu chemických a ťažobných firem. Prebieha vývoj spoľahlivého prístupu k hodnoteniu. 

Zapojenie do kontroverzií

Porušenie zásad iniciatívy OSN Global Compact a Smerníc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné spoločnosti

Podiel investícií do firem, do ktorých sa investovalo a ktoré sa považujú za firmy, ktorých činnosť je v rozpore so zásadami UNGC alebo Smernicami OECD pre nadnárodné spoločnosti.

Hlasovanie, zapojenie do kontroverzií, obmedzenia pre všetky stratégie (ak zapojenie nie je alebo sa už nepovažuje za vykonateľné) a ďalšie obmedzenia pre udržateľné stratégie a stratégie s pozitívnym dopadom

Genderová rozmanitosť v správnych radách

Priemerný pomer počtu žien a mužov v správnych radách firiem, do ktorých sa investovalo.

Hlasovanie a tematické zapojenie

Vystavenie kontroverzným zbraniam (protipechotné míny, kazetová munícia, chemické a biologické zbrane)

Podiel investícií do firiem, do ktorých sa investovalo a ktoré sa zaoberajú výrobou alebo predajom protipechotných mín, kazetovej munície, chemických a biologických zbraní.

Reštrikcie

Krajiny, do ktorých investuje, podliehajú porušovaniu sociálnych práv

Počet krajín, do ktorých sa investovalo, a v ktorých dochádza k porušovaniu sociálnych práv (absolútny počet a relatívny počet v pomere ku všetkým krajinám, do ktorých sa investovalo), ako je uvedené v medzinárodných zmluvách a dohovoroch, zásadách OSN a prípadne vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Reštrikcie


Spôsoby zmiernenia dopadov môžu priamo alebo nepriamo súvisieť s hlavným nepriaznivým dopadom. Priamym príkladom je genderová diverzita v správnej rade, ktorú sa snažíme ovplyvniť prostredníctvom hlasovania a zapojenia, čo môže viesť k priamemu zlepšeniu ukazovateľa PAI genderovej diverzity v správnej rade. Nepriamym príkladom je obmedzenie firiem zaoberajúcich sa ropnými pieskami a energetickým uhlím, ktorého prostredníctvom sa snažíme znížiť ukazovateľ PAI emisií skleníkových plynov, aj keď samotné obmedzenie nie je založené na určitej prahovej hodnote emisií skleníkových plynov.

 

V rámci SFDR určili európske orgány dohľadu potenciálny zoznam hlavných ukazovateľov nepriaznivých dopadov, ktoré budú musieť účastníci finančného trhu každoročne vykazovať. Tento zoznam je súčasťou návrhu regulačných technických noriem (RTS), ktoré zatiaľ nie sú záväzné a v súčasnosti sa očakáva, že budú platiť od januára 2022. Uvedený zoznam obsahuje povinné aj nepovinné hlavné ukazovatele nepriaznivého dopadu. Zatiaľ čo niektoré z povinných hlavných ukazovateľov nepriaznivého dopadu sú už súčasťou nášho prístupu k zodpovednému investovaniu, iné v našom súčasnom prístupe zahrnuté nie sú alebo sú zahrnuté iba čiastočne. Okrem toho pre niektoré hlavné ukazovatele nepriaznivých dopadov v RTS nie sú v súčasnosti k dispozícii spoľahlivé dáta.

Pre povinné hlavné ukazovatele nepriaznivého dopadu, ktoré dosiaľ nie sú zahrnuté alebo sú zahrnuté len čiastočne v našom súčasnom prístupe k zodpovednému investovaniu, sme spustili projekt, ktorého cieľom je preskúmať, ako môžeme získať spoľahlivé dáta a zahrnúť tieto hlavné ukazovatele nepriaznivého dopadu do našich investičných procesov, monitorovania a podávania správ. Keď bude zoznam povinných a nepovinných hlavných ukazovateľov nepriaznivého dopadu dokončený, formálne zahrnieme povinné ukazovatele nepriaznivého dopadu do našej politiky zodpovedného investovania a investičných procesov. Ďalej v tomto vyhlásení uvedieme všetky povinné a príslušné nepovinné ukazovatele nepriaznivého dopadu, pričom budeme každoročne (najneskôr do 30. júna 2023, na základe finančného roku 2022) vykazovať ich súhrnné hodnoty. Všade tam, kde nie sú k dispozícii dostatočné a spoľahlivé dáta, ktoré by mohli byť podkladom pre naše investičné rozhodnutia, monitorovanie a súvisiace podávanie správ, uvedieme podrobnosti o tom, čoho sa tieto nedostatky týkajú a aké kroky podnikáme, aby sme sa pokúsili tieto dáta získať.

 

Opis politík na identifikáciu a uprednostnenie hlavných nepriaznivých dopadov na udržateľnosť

Spoločnosť NN IP vypracovala a zaviedla prísne zásady pre identifikáciu, stanovenie priorít a riešenie hlavných nepriaznivých dopadov. V tomto oddiele je uvedené zhrnutie týchto zásad, ktoré sú podrobnejšie opísané v kapitole Politika zodpovedného investovania NN IP. Dokument obsahuje aj viac informácií o riadení zodpovedného investovania v rámci NN IP a o úlohe rôznych riadiacich orgánov, vrátane výboru NN IP ESG.

Spoločnosť NN IP vypracovala kritériá zodpovedného investovania založené na normách, ktoré musia emitenti dodržiavať. Tieto kritériá sú odrazom príslušných zákonov, našich hodnôt a medzinárodne uznávaných štandardov, ako sú zásady OSN Global Compact a smernice OECD pre nadnárodné firmy. Kritériá odrážajú minimálne požiadavky, ktoré musia subjekty, do ktorých investujeme, spĺňať, a sú pravidelne aktualizované a revidované. Pre finančné produkty s cieľom udržateľného investovania navyše platia ďalšie obmedzujúce kritériá, ktoré majú ďalej zmierniť nepriaznivé dopady v súlade s cieľmi týchto finančných produktov. Podrobné informácie o kritériách, zdôvodnení a použití nájdete v dokumente Politika zodpovedného investovania NN IP.

Skôr ako začneme analyzovať a vyberať jednotlivé investície, vytvoríme si názor na investičné prostredie všeobecne a ten aplikujeme na všetky naše aktíva, kde je to možné a vykonateľné. V prípade, že existujú silné náznaky, že emitent možno nesplnil niektorý z našich minimálnych požiadaviek, musí NN IP určiť, či ide o porušenie. Tieto informácie o možných porušeniach môžu pochádzať od externých poskytovateľov výskumu ESG alebo zo zapojenia NN IP, od vlastných investičných zamestnancov NN IP alebo od iných strán, ako sú nevládne organizácie alebo mediálne zdroje.

Pri odpredaji uplatňujeme prístup založený na angažovanosti, a preto najprv posudzujeme, či je možné s danou firmou spolupracovať na zmiernení nepriaznivých dopadov. Ak sa zapojenie považuje za vykonateľné, musí sa začať formálny proces, aby firma zostala spôsobilá pre investície. Ak po uplynutí obvykle trojročného obdobia proces zapojenia nevedie k žiaducim zmenám, môžeme firmu považovať za nespôsobilú na investovanie a vyradiť ju z nášho investičného portfólia. Spoločnosť NN IP dodržiava centrálne spravovaný zoznam platných obmedzení investičného prostredia. Náš zoznam vylúčených investícií je verejne dostupný na našich webových stránkach.

V prípade zásadných nepriaznivých dopadov, ktoré nepredstavujú porušenie kritérií zodpovedného investovania NN IP založených na normách, sa navyše snažíme tieto dopady zmierniť prostredníctvom našich hlasovacích rozhodnutí a tematického zapojenia. Nedávame prednosť jednému hlavnému nepriaznivému dopadu pred druhým, ale uprednostňujeme zdroje, ktoré prideľujeme na riešenie hlavných nepriaznivých dopadov, na základe najvyššieho materiálneho dopadu na spoločnosť alebo životné prostredie a tam, kde veríme, že naše úsilie o zapojení môže viesť k pozitívnej zmene. To je ďalej opísané v nasledujúcej časti, kde zhrňujeme naše zásady zapojenia.

 

Zásady zapojenia

Sme presvedčení, že ako globálny investor sme schopní presadzovať prospešné zmeny, čo zahŕňa aj spoluprácu s firmami s cieľom zmierniť nepriaznivé dopady našich investícií. Na to používame rôzne metódy. Hlasujeme na valných zhromaždeniach akcionárov akcií a aktívne rokujeme s firmami, ktorých akcie či dlhopisy držíme, tam, kde vidíme potenciál zmeny. Ak je to možné, spolupracujeme s medzinárodnými organizáciami a ďalšími inštitucionálnymi investormi, aby sme posilnili dopad nášho úsilia.

Nižšie uvádzame zhrnutie nášho prístupu k angažovanosti a hlasovaniu v súvislosti s hlavnými nepriaznivými dopadmi. Ďalšie informácie o našom zapojení a hlasovaní nájdete v dokumentoch Prístup k angažovanosti a Voting Policy Client Assets.

Okrem toho o našej angažovanosti a hlasovacích aktivitách informujeme aj v našej výročnej správe o zodpovednom investovaní.

 

Ako sa angažujeme

Naši analytici a portfólio manažéri vedú s firmami, do ktorých investovali, pravidelný dialóg o aspektoch ESG. Domnievame sa, že práve tieto aspekty majú na ich podnikanie podstatný dopad. Hlavnou témou týchto rozhovorov je finančná hodnota firmy, aj keď sa v mnohých prípadoch týka nepriaznivých dopadov na faktory udržateľnosti a môže viesť k zmierneniu nepriaznivých dopadov. Spoločnosť NN IP navrhla a realizovala dva typy zapojení s cieľom štrukturálneho a systematického zmiernenia nepriaznivých dopadov:

 1. Zapojenie do kontroverzií so zameraním na závažné a štrukturálne porušenia našich kritérií založených na normách v oblasti udržateľného riadenia, ľudských práv, pracovných práv, životného prostredia, úplatkárstva a korupcie.
   
 2. Tematické zapojenie zamerané na témy, ktoré majú zásadný dopad na spoločnosť alebo životné prostredie a pri ktorých veríme, že naše zapojenie môže viesť k pozitívnej zmene. Tieto témy majú spoločné ciele a riziká, ako ich definujú ciele udržateľného rozvoja a Svetové ekonomické fórum. Vyberáme témy zapojenia súvisiace s ESG, ktoré sa týkajú relevantných a podstatných tém a ktoré nám ponúkajú priestor na pozitívne ovplyvnenie správania firiem. Naše tematické zapojenie sa v súčasnosti zameriava na tri hlavné témy: udržateľné riadenie, dôstojná práca, prírodné zdroje a zmena klímy.

Ako východiskový bod pre tieto dva typy zapojení používame medzinárodne uznávané štandardy správania firiem, ako sú pokyny a zásady vypracované Organizáciou spojených národov, Medzinárodnou sieťou pre správu a riadenie firiem a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

 

Angažovanosť v praxi

Náš prístup k angažovanosti je šitý na mieru každej konkrétnej téme a každej jednotlivej spoločnosti. Aby sme maximalizovali náš dopad, najprv starostlivo analyzujeme problém a určíme tému nášho zapojenia. Potom určíme hodnotový reťazec spojený s danou témou, aby sme vybrali tie firmy, s ktorými je spolupráca najpotrebnejšia a môže byť najúčinnejšia. Než kontaktujeme kandidátov pre naše zapojenie, vytvoríme pre každú firmu metodiku s cieľmi a míľnikmi pre konkrétnu tému.

Naša angažovanosť trvá obvykle tri roky. Na sledovanie pokroku používame päť míľnikov. Podporujeme firmy prostredníctvom schôdzok, sledujeme pokrok a posudzujeme, či sa firma posúva správnym smerom. Ak je pokrok nedostatočný alebo firma nie je ochotná spolupracovať, môžeme prijať ďalšie opatrenia, napríklad hlasovať proti členom správnej rady alebo obmedziť investície.

 

Hlasovanie

Veríme, že hlasovanie je jedným z najlepších spôsobov, ako môžu akcionári vyjadriť svoj názor na výkonnosť a stratégiu firmy. Podnecuje firmy k žiaducim zmenám a hrá dôležitú rolu pri zaisťovaní zodpovednosti manažmentu voči akcionárom.

Naše hlasovacie aktivity sa zameriavajú na tri hlavné otázky: voľby správnej rady, uznesenie akcionárov o udržateľnom rozvoji a zladenie odmeňovania vedúcich pracovníkov s výkonnosťou firmy. Máme zásadu aktívne hlasovať pre návrhy podané akcionármi, ktoré sa týkajú významných podstatných otázok ESG, ktoré by mohli mať na firmu dopad. To často vedie k tomu, že hlasujeme proti odporúčaniu správnej rady.

Naše správanie pri hlasovaní je v čo najväčšom súlade s naším prístupom k zapojeniu. Ak je to nutné a možné, využívame svoje hlasovacie práva na posilnenie našich vzťahov s firmami.

Priebežne zverejňujeme našu hlasovaciu aktivitu pre aktíva klientov držané v holandských podielových fondoch, belgických fondoch a luxemburských SICAV, ktoré spravuje NN IP.

 

Odkazy na medzinárodné normy

Sme presvedčení, že súčasťou zodpovedného investovania je aktívne prispievanie a spolupráca s ostatnými účastníkmi investičného hodnotového reťazca na ďalšom rozvoji tejto oblasti. Preto podporujeme príslušné štandardy a vyhlásenia. Sme zároveň aktívnymi členmi a signatármi rôznych sietí a iniciatív zodpovedného investovania.

Ďalej zohľadňujeme mnoho kódexov zodpovedného správania a medzinárodne uznávaných štandardov pre hĺbkovú kontrolu a podávanie správ. Príklady štandardov, ktoré zohľadňujeme pri tvorbe a vykonávaní našej politiky na investičnej úrovni, sú Equator Principles, zásady iniciatívy OSN Global Compact a Smernice Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné firmy. Príklady kódexov a iniciatív zodpovedného podnikania, ktoré sme podporili alebo sme ich signatármi, sú Princípy zodpovedného investovania, Climate Action 100+ alebo Dutch Stewardship Code.

Ďalšie informácie nájdete v našom Prehľade členstva, signatárov a značiek zodpovedného investovania.

 

Súlad s cieľmi Parížskej dohody

Globálne otepľovanie spôsobuje ďalekosiahle zmeny. Ak neprijmeme rýchle opatrenia, môže to mať nevratné dôsledky pre ekosystémy, poľnohospodárstvo, vodné zdroje, ľudské zdravie a bezpečnosť. V marci 2021 sa spoločnosť NN IP pripojila k iniciatíve Net Zero Asset Manager v rámci IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) a zaviazala sa, že bude podporovať investovanie, ktoré je v súlade s dosiahnutím nulových emisií do roku 2050 alebo skôr. Stanovíme dočasný cieľ pre podiel aktív, ktoré sa majú spravovať v súlade s dosiahnutím nulových emisií do roku 2050 alebo skôr, a budeme sa usilovať o to, aby sa tento rozsah postupom času zvyšoval.   

Naším cieľom je maximalizovať dopady do reálnej ekonomiky. To znamená, že dávame prednosť prístupom a metódam, ktoré majú najväčšiu šancu dosiahnuť zníženie emisií v reálnej ekonomike. Dávame napríklad prednosť začleneniu firiem do investičného prostredia pred ich vylúčením. Využívame na to aktívne riadenie s cieľom motivovať emitentov a štáty k spravodlivému prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a investovať do zelených riešení, ktoré prispievajú k zmierneniu zmeny klímy a prispôsobeniu sa jej dopadom. 

Ďalšie informácie nájdete v našej Politike týkajúcej sa zmeny klímy.

 

Vyhlásenie o nepriaznivých dopadoch na udržateľnosť

Spoločnosť NN Investment Partners B.V. sa považuje za účastníka finančného trhu (FMP) a finančného poradcu v súlade s nariadením Európskej únie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (SFDR). Informácie o tom, ako spoločnosť NN Investment Partners B.V. zohľadňuje nepriaznivé dopady na udržateľný rozvoj pri svojej činnosti ako účastník finančného trhu, nájdete v našom vyhlásení PASI.

Ako finančný poradca pôsobí oddelenie Integrated Client Solutions (ICS) spoločnosti NN IP ako špecializovaná obchodná jednotka pre fiduciárne poradenstvo v rámci širšej organizácie NN IP. ICS poskytuje inštitucionálnym investorom, ako sú penzijné fondy, poisťovne a nadácie, poradenstvo v oblasti strategických investičných rozhodnutí, medzi ktoré patria poradenstvo v oblasti politiky, strategické alokácie aktív, zaistenie rizík, výberu správcov a podávania správ. Spoločnosť ICS je povinná poskytovať svojím fiduciárnym klientom obozretné poradenstvo, a to vždy v kontexte investičného presvedčenia, cieľov a obmedzení klienta, t. j. v duchu jeho širšej investičnej politiky. To znamená, že spôsob, akým zohľadňujeme nepriaznivé dopady udržateľnosti v našom fiduciárnom poradenstve, je prispôsobený rôznym ambíciám a požiadavkám našich klientov v oblasti udržateľného investovania. Výber, menovanie a monitorovanie správcov v rámci ICS vykonáva spoločnosť Altis Investment Management B.V., ktorá je stopercentnou dcérskou spoločnosťou NN Investment Partners International Holdings B.V. Spoločnosť Altis Investment Management B.V. má vlastné povinnosti SFDR a zverejnila ich na svojich internetových stránkach (Altis –  Investment Management Redefined).

V tomto vyhlásení o nepriaznivých dopadoch na udržateľnosť uvádzame informácie o tom, ako spoločnosť NN Investment Partners B.V. zohľadňuje nepriaznivé dopady na faktory udržateľnosti v rámci svojej činnosti finančného poradcu. V oblasti zodpovedného investovania máme dlhú históriu. Viac informácií o našom celkovom prístupe k zodpovednému investovaniu nájdete v našej Politike zodpovedného investovania. Tento prístup sa uplatňuje aj pri našich činnostiach finančných poradcov, ak je to relevantný, použiteľný a vykonateľný.

Dôležitým prvkom zodpovedného investovania je zmiernenie negatívnych dopadov investícií na faktory udržateľnosti. Tieto negatívne dopady sa tiež nazývajú nepriaznivé dopady. Tieto nepriaznivé dopady sa môžu vyskytovať v rôznych oblastiach, napríklad v súvislosti so životným prostredím, sociálnymi záležitosťami a záležitosťami týkajúcimi sa zamestnancov, ľudských práv, korupcie a úplatkárstva. V našich činnostiach finančného poradcu nevyberáme jednotlivé investičné cenné papiere, ako sú akcie a dlhopisy, kde je potrebné vziať do úvahy nepriaznivé dopady. To vykonáva správca aktív. Máme ale zavedené požiadavky, ktoré musia správcovia aktív spĺňať s ohľadom na rôzne aspekty zodpovedného investovania, vrátane identifikácie, merania, riadenia a zverejňovania nepriaznivých dopadov investícií, ktoré vykonávajú. Miera a spôsob zohľadnenia nepriaznivých dopadov v investičnom procese závisí od rôznych faktorov, napríklad od typu fondu alebo stratégie, triedy aktív a dostupnosti spoľahlivých dát. Ak je zmiernenie negatívnych nepriaznivých dopadov formálnym a záväzným prvkom investičnej stratégie, očakávame, že správcovia aktív pri svojom investičnom rozhodovaní výslovne a štruktúrovane zohľadnia nepriaznivé dopady. To zahŕňa zakotvenie nepriaznivých dopadov, ak je to možné a vykonateľné, do ich vylúčenia, zapojenia a rozhodnutia o hlasovaní.