Nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnosti (SFDR)

Cieľom nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti (SFDR) je zvýšiť transparentnosť toho, akým spôsobom účastníci finančného trhu začleňujú riziká a príležitosti týkajúce sa udržateľnosti do svojich investičných rozhodnutí a odporúčaní. Uvedené nariadenie zavádza klasifikačný systém s novými požiadavkami na uverejňovanie informácií o investičných produktoch.

Cieľom nariadenia SFDR je podporovať transparentnosť, a to tak, že sa zabezpečí, aby subjekty ako spoločnosť NN IP zverejňovali svoj prístup k udržateľnosti. Spoločnosť NN IP tento cieľ podporuje a bude uvedené informácie uverejňovať na svojich internetových stránkach, v prospektoch svojich fondov i vo svojej výročnej správe. Očakáva sa, že vykonávanie nariadenia SFDR a ďalších súvisiacich regulácií týkajúcich sa udržateľného financovania bude prebiehať od 10. marca 2021 aspoň do konca roka 2022. To znamená, že spoločnosť NN IP bude poskytovať transparentnejšie informácie aj v nadchádzajúcich rokoch. Transparentní zostaneme, aj pokiaľ ide o ďalšie udržateľné aktivity a procesy, ktoré považujeme za dôležité, napríklad v našej správe o zodpovednom investovaní.

Nariadenie SFDR sa na spoločnosť NN IP vzťahuje, pretože spravujeme UCITS a ďalšie fondy, čím sa stávame účastníkmi finančného trhu podľa vymedzenia tohto pojmu v nariadení SFDR. Poskytujeme tiež investičné poradenstvo, čo znamená, že sme finančným poradcom v zmysle nariadenia SFDR.

Táto stránka obsahuje všetky informácie o našom prístupe k nariadeniu SFDR, ako aj o tom, čo sme v tejto veci doteraz urobili. Nižšie nájdete informácie o týchto oblastiach:

 

Prístup k rizikám udržateľnosti

Veríme, že existuje silné spojenie medzi dlhodobým pozitívnym vplyvom zodpovedného investovania a zvýšenou návratnosťou investícií v pomere k rizikám. Dôsledná integrácia kritérií ESG (E – životné prostredie, S – sociálne faktory a G – udržateľné riadenie) jasne prospieva spoločnosti i životnému prostrediu. Okrem toho nám umožňuje odhaliť potenciálnu hodnotu, a to vďaka tomu, že identifikujeme súvisiace riziká a príležitosti. V nižšie uvedenej časti Integrácia kritérií ESG podrobne opisujeme, ako začleňujeme riziká udržateľnosti do nášho investičného procesu. Tento postup je podrobne opísaný aj v politike spoločensky zodpovedného investovania NN IP.

Naše zásady odmeňovania sú založené na finančných i nefinančných cieľoch, ktoré sú v súlade s celkovou stratégiou spoločnosti NN IP. Tieto ciele stanovujeme preto, aby sme zabezpečili, že odmeňovanie bude riadne spojené s výkonom jednotlivca, tímu a podniku. Výkon našich portfólio manažérov je priamo spojený s relatívnou výkonnosťou spravovaných fondov, čo prináša dlhodobé zladenie cieľov so záujmami našich klientov. Politika odmeňovania tiež podporuje náležité riadenie rizík, ako sú riziká spojené s kritériami ESG a udržateľnosti, ako aj finančné, prevádzkové a reputačné riziká. Tým zabezpečujeme, aby odmeňovanie nenabádalo našich zamestnancov podstupovať nadmerné riziká a aby ich viedlo k zváženiu podstatných rizík pre spoločnosť NN IP i našich klientov. Aby sme ďalej zladili záujmy zamestnancov so záujmami našich klientov, umožňujeme variabilné odmeny vo forme podielov vo fondoch spravovaných spoločnosťou NN IP.

 

Nepriaznivé vplyvy na udržateľnosť

Súčasťou nášho prístupu k zodpovednému investovaniu sú identifikácia, zhodnocovanie a zmierňovanie nepriaznivých vplyvov. Viac informácií nájdete tu. Nariadenie SFDR stanovuje ďalšie požiadavky na transparentnosť, ktoré sa týkajú nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť a ktoré zvýšia transparentnosť NN IP ako celku i na úrovni jednotlivých fondov a mandátov. Právne požiadavky týkajúce sa nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť ešte nie sú úplné a majú rôzne termíny na dokončenie, čo znamená, že na vykonávanie a dodržiavanie týchto konkrétnych požiadaviek máme čas do 30. decembra 2022.

 

Klasifikácia fondov a mandátov spoločnosti NN IP

Aby sme mohli uspokojiť rôzne potreby klientov v širokej škále tried aktív, máme tri typy stratégií zodpovedného investovania – stratégie zahŕňajúce kritériá ESG, udržateľné stratégie a stratégie s pozitívnym vplyvom. Túto internú kategorizáciu sme použili ako východiskovú pre klasifikáciu našich fondov a mandátov, ktorá odráža požadovanú úroveň transparentnosti podľa nariadenia SFDR. Klasifikáciu našich fondov nájdete v detailoch fondov na webe.

Čím udržateľnejšiu charakteristiku fond alebo mandát má, tým viac informácií o ňom treba zverejňovať. Najdôležitejšie rozdiely medzi klasifikáciami sa zameriavajú na:

  1. Integrácia rizík udržateľnosti
  2. Podporu environmentálnych alebo sociálnych charakteristík
  3. Udržateľné investičné ciele

 

1. Integrácia rizík udržateľnosti do predzmluvných informácií

Nasledujúci opis integrácie rizík udržateľnosti sa objavuje v prospektoch našich fondov. Zdieľali sme ho tiež s príslušnými klientmi, ktorí využívajú naše služby správy portfólia alebo investičného poradenstva:

Riziká spojené s udržateľnosťou môžu predstavovať buď riziká sama o sebe, alebo môžu mať vplyv na iné portfóliové riziká, pričom môžu významnou mierou prispievať k celkovému riziku, konkrétne k trhovým rizikám, rizikám likvidity, úverovým rizikám alebo operačným rizikám.

Posúdenie rizík spojených s udržateľnosťou, ktoré sú v článku 2 ods. 22 SDFR definované ako environmentálna, sociálna a správna udalosť či okolnosť, ktorá v prípade, že nastane, môže mať skutočný alebo potenciálny zásadný negatívny vplyv na hodnotu investície, je integrované do procesu rozhodovania o investíciách prostredníctvom kritérií zodpovedného investovania založených na normách správcovskej spoločnosti. Týmto kritériám pre zodpovedné investovanie založeným na normách aj ich uplatňovaniu sa venuje časť „Stratégia zodpovedného investovania spoločnosti NN IP“.

Proces posudzovania rizík je súčasťou investičnej analýzy, pričom sa zohľadňujú všetky príslušné riziká (vrátane rizík spojených s udržateľnosťou). Toto posudzovanie zahŕňa, okrem iného, hodnotenie rizikového profilu ESG emitentov , a to využívaním údajov od externých poskytovateľov, z ktorých sa niektorí špecializujú na údaje súvisiace s oblasťou ESG a ratingmi rizík spojených s touto oblasťou. V prípade investícií, pri ktorých existuje náznak správania alebo činností, ktoré nie sú v súlade s formulovanými kritériami pre zodpovedné investovanie založenými na normách, správcovská spoločnosť rozhodne o tom, či bude s emitentom spolupracovať alebo ho vylúči z investičného prostredia podfondu. V dôsledku uplatnenia kritérií pre zodpovedné investovanie založené na normách sa môže investičné prostredie podfondu líšiť od investičného prostredia indexu.

Súčasťou investičného procesu správcovskej spoločnosti je aktívne vlastníctvo, ktoré zohráva významnú úlohu pri minimalizácii a zmierňovaní rizík spojených s  udržateľnosťou, ako aj pri zvyšovaní dlhodobej ekonomickej a spoločenskej hodnoty emitenta v priebehu času.

Ďalšie informácie týkajúce sa kritérií pre zodpovedné investovanie, ktoré sú založené na normách správcovskej spoločnosti, sú k dispozícii k nahliadnutiu v dokumente „Stratégia zodpovedného investovania spoločnosti NN IP“ na adrese www.nnip.com.

 

2. Uvádzanie podporovaných environmentálnych alebo sociálnych charakteristík do predzmluvných informácií

Pri fondoch, ktoré podporujú environmentálne a sociálne charakteristiky, je do prospektov zahrnutý tento text. Tento text sme zdieľali aj s príslušnými klientmi, ktorí využívajú naše služby správy portfólia alebo investičného poradenstva:

Podfond podporuje environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky podľa článku 8 SFDR tým, že pre hlavnú časť prevoditeľných cenných papierov vymedzuje významnosť environmentálnych, sociálnych a správnych (ESG) rizík a príležitosti, pričom začleňuje informácie o environmentálnych, sociálnych a správnych faktoroch do svojich investícií založených na prístupe integrácie ESG správcovskej spoločnosti. Integrácia ESG, ako je opísané v „Stratégii zodpovedného investovania spoločnosti NN IP“, stanovuje, že faktory E, S a G sa musia v investičnom procese preukázateľne a konzistentne posudzovať a že sa musia systematicky dokumentovať.

Podfond uplatňuje kritériá zodpovedného investovania založené na normách správcovskej spoločnosti, ktoré môžu viesť k vylúčeniam. Podrobne sa im venuje časť I: „Základné informácie o spoločnosti“ v kapitole II: „Informácie o investíciách“. Takéto vylúčenia sú záväzným prvkom pre proces výberu investícií.

Neexistuje priama korelácia medzi environmentálnymi a sociálnymi charakteristikami podporovanými podfondom a jeho indexom. Proces výberu cenných papierov podfondu zahŕňa integráciu faktorov ESG, ktoré môžu viesť k obmedzeniam investícií do cenných papierov, ktoré sú súčasťou investičného prostredia indexu. Investície podfondu sa preto môžu líšiť od investícií indexu.

Ďalšie informácie týkajúce sa kritérií pre zodpovedné investovanie, ktoré sú založené na normách správcovskej spoločnosti, sú k dispozícii k nahliadnutiu v dokumente „Stratégia zodpovedného investovania spoločnosti NN IP“ na adrese www.nnip.com.

Ďalšie informácie o našom prístupe k integrácii kritérií ESG a o tom, ako hodnotíme udržateľné riadenie podnikov, nájdete v časti Integrácia ESG nižšie.

 

3. Zahrnutie cieľov udržateľného investovania do predzmluvných informácií

Pri fondoch, ktorých cieľom je investovať udržateľne, sú do prospektov zahrnuté informácie o referenčnom indexe. Tieto informácie zdieľame tiež s príslušnými klientmi, ktorí využívajú naše služby správy portfólia alebo investičného poradenstva.

 

Integrácia ESG

Úvod

Veríme, že integrácia kritérií ESG (E – životné prostredie, S – sociálne faktory a G – udržateľné riadenie) zlepšuje rozhodovací proces, keďže umožňuje prijímať informovanejšie rozhodnutia. Zohľadňovanie finančných i nefinančných informácií v našich portfóliách nám pomáha lepšie optimalizovať krátkodobé i dlhodobé výnosy očistené o riziká. Dôsledné zahrnutie kritérií ESG nám okrem dosahovania pozitívnych spoločenských a environmentálnych vplyvov, na ktoré sa ako zodpovedný investor zameriavame, umožňuje tiež identifikovať riziká a príležitosti, a tým aj pomáha odhaliť potenciálnu hodnotu. Naše striktné kritériá ESG integrujeme do investičného procesu pri väčšine nami spravovaných aktív v rámci širokej škály stratégií zodpovedného investovania.

Stratégie integrujúce kritériá ESG definujeme veľmi striktne. Pri každej investícii musia byť preukázateľne a dôsledne integrované všetky tri zložky E, S a G, a to v rámci celého investičného procesu. Tento holistický prístup nám umožňuje ponúkať stratégie ESG v rámci rôznych tried aktív, pričom uznávame, že implementácia sa môže líšiť v závislosti od vlastností špecifických pre danú triedu aktív.

 

Prístup

Náš prístup k integrácii ESG je založený na troch krokoch:

1. Identifikácia – Prvým krokom na dosiahnutie integrácie ESG je identifikácia dôležitých oblastí týkajúcich sa ESG na podnikovej, sektorovej a národnej úrovni.

2. Zhodnotenie

  • Pri každej firme hodnotíme jej výkonnosť v rámci každej dôležitej oblasti ESG. Ďalej skúmame, či sa tieto oblasti efektívne premietajú do obchodnej stratégie firmy a či poskytujú nejaké príležitosti. Nakoniec diskutujeme o možných kontroverziách a ich vplyvoch v rámci tohto procesu a analyzujeme ich.
  • V prípade investícií do štátnych dlhopisov analyzujeme a hodnotíme výkonnosť štátu na základe faktorov ESG a potenciálnych kontroverzných oblastí. Tieto informácie nám následne slúžia na vzájomné porovnanie rôznych krajín.

3. Integrácia – Nakoniec tieto analýzy ESG aplikujeme na jednotlivé investičné príležitosti a zohľadňujeme ich v priebehu celého investičného procesu.

Implementácia nie je pri všetkých našich stratégiách rovnaká. Integrácia kritérií ESG sa môže medzi rôznymi triedami aktív výrazne líšiť, a to z mnohých dôvodov. Dostupnosť, druh a kvalita údajov je odlišná pri verejných a súkromných triedach aktív i medzi rozvinutými a rozvíjajúcimi sa trhmi. Integrácia ESG v portfóliách štátnych dlhopisov využíva zdroje dát, ktoré sa líšia od zdrojov používaných na hodnotenie firiem. A zatiaľ čo riziká ESG sú relevantné vždy, zameranie na príležitosti má väčšiu váhu pri akciách, ktoré majú vyšší potenciál rastu než pri dlhopisoch, kde hrá obvykle dôležitejšiu rolu potenciálny pokles. V nasledujúcej časti preto opisujeme rôzne prístupy.

Krok 1: Identifikácia – rámec významnosti

Identifikácia toho, čo je pre podniky dôležité

Integrácia ESG začína identifikáciou faktorov, ktoré sú kľúčové pre podniky, do ktorých investujeme a ktoré môžu mať významný vplyv na hodnotu podniku. Ide o významné, dlhodobé riziká a príležitosti, s ktorými môže byť daný podnik konfrontovaný. Napríklad prechod na zelené zdroje energie môže ohroziť schopnosť tradičných poskytovateľov energie vytvárať hodnotu pre investorov, ak sa nezamerajú na nové formy výroby energie. Banky a poisťovne sú zasa neustále vystavované významným rizikám, ktoré súvisia s hrozbami úniku osobných údajov a ďalšími problémami spojenými s kybernetickou bezpečnosťou.

Identifikáciou takýchto materiálnych faktorov a dôkladným zhodnotením toho, ako sa v reakcii na ne podniky prispôsobujú, môžeme presnejšie zamerať svoje úsilie zodpovedného investovania a zvýšiť pravdepodobnosť dosiahnutia nadštandardných výnosov. Zameranie na faktory ESG je zásadné pre obchodný model podniku a jeho finančný úspech, pretože tieto faktory ovplyvňujú krátkodobú, strednodobú i dlhodobú konkurencieschopnosť podniku. Kľúčová otázka, ktorú si kladieme, znie: Do akej miery je udržateľné vytváranie hodnôt v podniku? To je dôležité aj pre našich klientov, ktorí chcú zaručiť, že ich kapitál bude pracovať čo najúčinnejším spôsobom, zároveň však nebudú dotknuté finančné výnosy.

Spoločnosť NN IP vyvinula vlastný prístup k materializácii výnosov v podobe vlastného rámca významnosti, ktorý optimalizuje spôsob, akým identifikujeme a interpretujeme firemné faktory ESG na priemyslovej úrovni. Tento prístup nám pomáha odhaliť potenciálnu hodnotu určením súvisiacich rizík a príležitostí. Zachytáva, ako problémy v oblasti ESG ovplyvňujú podniky, či už ide o ich vstupy, výrobné kapacity, výstupy či výsledky. Tento prístup sa takisto zameriava na našu investičnú analýzu ESG a podporuje ostatné nástroje integrácie ESG. Predstavuje východisko pre naše snahy o angažovanosť a témy na diskusiu pri rozhovoroch s podnikmi. 

Kombináciou našich interných odborných znalostí s existujúcimi výstupmi organizácií a externých poskytovateľov dát, sme identifikovali celý rad materiálnych faktorov, ktoré považujeme za vysoko relevantné pre nás i pre našich klientov. Zoskupili sme ich do štyroch pilierov: obchodný model, udržateľné riadenie, environmentálne faktory a sociálne faktory.

Začlenením obchodného modelu ako prvého piliera zdôrazňujeme, že je potrebné, aby podniky integrovali environmentálne a sociálne inovácie do spôsobu svojho podnikania. Tento pilier sa zameriava na potenciálne príležitosti, ktoré možno odhaliť prístupom založeným skôr na rizikách než na materializácii príležitostí. Ďalšie podrobnosti o tomto prístupe nájdete tu.

Priebežne sledujeme význam jednotlivých faktorov a v prípade potreby rámec významnosti upravujeme – ale len tak často, aby sme zaručili, že budeme držať krok s meniacimi sa trendmi a dynamikou trhu. Pritom dbáme na to, aby rámec zostával v priebehu času robustný.

 

Porovnanie materiálnych faktorov krajín

Rámec významnosti je veľmi vhodný na analýzu firiem. Náš prístup k štátom je trochu iný, pretože na úrovni štátov hrá významnú úlohu absolútna väčšina faktorov ESG. Napr. kvalita a dostupnosť vzdelania a zdravotnej starostlivosti, politická stabilita a zdroje energie, ktoré štát využíva. Miera, do akej môžu tieto faktory podmieniť finančný dosah na danú krajinu, sa síce môže líšiť, ale vo výsledku sa všetky faktory materializujú vo všetkých krajinách. Preto hodnotíme všetky štáty na základe rovnakých faktorov ako podniky, a to s cieľom porovnať ich vzájomný výkon z hľadiska kritérií ESG.

 

Krok 2: Zhodnotenie – Metodológia 

Akcie a firemné dlhopisy

Spôsoby integrácie ESG do našich akciových a dlhopisových stratégií sú na úrovni investičnej analýzy podobné. Identifikujeme faktory ESG na základe ich významnosti a hodnotíme ich pomocou údajov konkrétnych podnikov, ktoré často pochádzajú od externých poskytovateľov údajov alebo z výročných správ a iných zdrojov. Druh posudzovaných informácií zahŕňa:

  • Zapojenie do určitých odvetví, výroby produktov alebo poskytovania služieb
  • Úrovne kontroverzie
  • Stratégie týkajúce sa zmeny klímy, ale aj rôznych ďalších tém
  • Širokú škálu metrík E, S a G získaných buď priamo od externých poskytovateľov údajov, alebo prostredníctvom nášho vlastného indikátora ESG
  • Obchodný model vrátane toho, ako je prispôsobený faktorom E, S a G, príležitosti a hrozby s tým spojené

Tieto informácie zhromažďujú, vyhodnocujú a dokumentujú naši analytici a správcovia portfólia. Ak nie sú k dispozícii žiadne údaje od externých poskytovateľov údajov, analytik alebo správca portfólia sa pokúsi získať informácie inými spôsobmi. Získané informácie je možné podporiť odhadom metrík alebo indikátorov pomocou sofistikovaného „algoritmu chýbajúcej hodnoty“ na rozšírenie súboru informácií, ktorý sa dá použiť na dosiahnutie vyváženého investičného rozhodnutia. Pokiaľ ide o stratégie, ktoré fungujú na základe prístupu založeného na pravidlách, údaje od externých poskytovateľov sa používajú na uplatnenie negatívneho skríningu i pozitívneho výberu.

Veľkú váhu prisudzujeme udržateľnému riadeniu podnikov (governance), a preto je faktor „G“ vždy neoddeliteľnou súčasťou integrácie kritérií ESG. Jeho význam ešte viac zdôrazňujeme pri firmách, pri ktorých sa najvyššia úroveň kontroverzie týka štruktúry riadenia, vzťahov so zamestnancami, odmeňovania zamestnancov a dodržiavania daňových predpisov. Naše stratégie ESG môžu investovať do takýchto podnikov len v prípade, že spoločnosť NN IP s danou firmou aktívne spolupracuje pri riešení kontroverzie a vyzve ju, aby vypracovala akčný plán na riešenie súvisiacich problémov vrátane jasne stanovených cieľov. Viac informácií o našej angažovanosti v prípade kontroverzií nájdete v dokumente Prístup k angažovanosti.

 

Štátne dlhopisy

Hodnotenie faktorov ESG pri štátoch sa v niektorých aspektoch líši od hodnotenia pri firmách. Podstata však zostáva rovnaká. Jednotlivé štáty porovnávame podľa rovnakých ukazovateľov, aké poskytujú naše indikátory ESG. Väčšina údajov obsiahnutých v tomto nástroji pochádza z verejných zdrojov. Rozlišujeme medzi skóre stability a skóre rozvoja. Tento nástroj možno použiť buď na porovnanie krajín na základe širokej škály faktorov, alebo na zameranie na konkrétne témy, ako je napr. zmena klímy alebo ľudské práva. Viac informácií o indikátoroch ESG nájdete tu.

 

Multi Asset

Z povahy týchto stratégií vyplýva, že do jednej stratégie je často začlenených viacero spôsobov hodnotenia faktorov ESG. V závislosti od cieľa stratégie dbáme na to, aby všetky základné triedy aktív používali podobný spôsob integrácie ESG alebo zamerania na udržateľnosť. Skutočné prístupy sa môžu líšiť v závislosti od základných aktív, ako je uvedené vyššie.

 

Zdroje údajov

Spoliehame sa na kombináciu našich interných odborných znalostí s údajmi, ktoré ponúkajú externí poskytovatelia. Naše vlastné indikátory ESG sú založené na údajoch pochádzajúcich od troch poskytovateľov dát: Sustainalytics, Refinitiv a TruValueLabs.

Na analýzu firiem sa tiež môžu použiť ďalšie zdroje informácií vrátane firemných výročných správ, publikácií mimovládnych organizácií, mediálnych správ alebo informácií získaných prostredníctvom interakcií s firmami. Medzi ďalších poskytovateľov údajov, ktoré sa dajú použiť na analýzu investícií alebo na vykazovanie, patria okrem iného ISS, Refinitiv, Bloomberg a Factiva.

Náš nástroj indikátorov ESG používa rôzne druhy údajov z rozmanitých verejných zdrojov vrátane Svetovej banky, Organizácie spojených národov a ďalších mimovládnych organizácií. Zahŕňa aj údaje z nástroja MarketPsych.

 

Krok 3: Integrácia

Posledným krokom v integrácii ESG je zahrnúť všetky dôležité informácie do konštrukcie portfólia, a tým zabezpečiť, že bude možné prijať vyvážené rozhodnutia založené na širokom súbore informácií vrátane faktorov ESG. Existuje niekoľko spôsobov, ako to dosiahnuť a tieto spôsoby sa pri rôznych triedach aktív líšia.

 

Akcie

Pri akciách faktory ESG často ovplyvňujú hodnotu spoločnosti alebo iné relevantné metriky a môžu viesť k rozhodnutiu nadvážiť či podvážiť akcie v portfóliu fondu. Pri stratégiách založených na pravidlách môžu ciele ESG ovplyvňovať vyváženie portfólia. Je tiež možné, že poznatky o faktoroch ESG môžu viesť k rozhodnutiu neinvestovať, aj keď podnik nie je uvedený v zozname vylúčených subjektov.

 

Firemné dlhopisy

V prípade firemných dlhopisov faktory ESG často ovplyvňujú náš interný rating podniku alebo emitenta, čo opäť vedie k nadváženiu či podváženiu podniku v portfóliu fondu alebo k rozhodnutiu neinvestovať.

 

Štátne dlhopisy

Pokiaľ ide o stratégiu štátnych dlhopisov, integrácia ESG pri konštrukcii portfólia závisí od povahy stratégie. Pri portfóliách riadených záväzkami to môže viesť k nadváženej či podváženej pozícii. V iných druhoch portfólií ide len o ďalší vstup okrem ďalších aspektov, ktoré sa zohľadňujú. Tu tiež záleží na tom, či investujeme na rozvinutých alebo na rozvíjajúcich sa trhoch. To ovplyvňuje, aké veľké môžu byť rozdiely v metrikách i skutočný vplyv. Najdôležitejší je však fakt, že integrácia kritérií ESG znamená, že tieto faktory sa vždy berú do úvahy a portfólio manažér ich nemôže ignorovať.

 

Súkromný dlh

Ďalšou triedou aktív, pri ktorej sa integrácia faktorov ESG implementuje odlišne, je súkromný dlh. V rámci týchto stratégií sú faktory ESG extrémne relevantné pri rozhodovaní, či investovať alebo nie, pretože keď sa investícia zrealizuje, nedá sa ľahko odpredať pre obmedzenú likviditu súkromných aktív. Ak je vývoj súvisiaci s faktormi ESG nepriaznivý, pri riešení problémov hrá dôležitú rolu angažovanosť, ktorá pomáha zmierniť potenciálne nepriaznivé vplyvy.

 

Multi Asset

Pri Multi Assett stratégii často kombinujeme rôzne vyššie opísané spôsoby. V závislosti od nastavenia stratégie môže portfólio manažér aktívne pôsobiť aj vo fáze konštrukcie portfólia a použije jeden alebo viac uvedených prístupov podľa toho, ktoré triedy aktív portfólio zahŕňa.