NN (L) US High Dividend X Cap (USD)

Fond investuje najmä do spoločností založených, kótovaných alebo s ktorými sa obchoduje v Spojených štátoch amerických, s atraktívnym dividendovým výnosom (dividenda ako percentuálny podiel ceny akcie). Portfólio je diverzifikované v rôznych podnikateľských odvetviach. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti s atraktívnymi dividendovými výnosmi, pričom sa zachovajú limity vzťahujúce sa na akcie a sektory vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku S&P 500 (NR). Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Na základe dôkladnej analýzy sa snažíme vybrať najsľubnejšie akcie. Zameriavame sa na spoločnosti so stabilnými a relatívne vysokými dividendami. V konečnom dôsledku vyberáme akcie, v prípade ktorých očakávame, že ponúknu udržateľný dividendový výnos v dôsledku silných stránok ich financií a podnikania. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 22.10.2021
Hodnota podielu (NAV) 678,48 USD
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 6
Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU0214495557
Trieda akcií X Cap USD
Mena USD
Založenie triedy akcií 31. 03. 2005
Benchmark S&P 500 (NR)
Majetok vo fonde 21 951 507,49 USD
Výkonnosť
1 mesiac 2,85%
3 mesiace 2,73%
6 mesiacov 5,84%
od začiatku roka 17,22%
1 rok 26,61%
3 roky 39,07%
5 rokov 62,66%
od založenia fondu 171,39%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 6:
Ďalšie informácie o integrácii rizík ohrozujúcich udržateľnosť nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
2.29%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
22,90