NN (L) US Factor Credit P Cap (USD)

Fond primárne investuje do diverzifikovaného portfólia dlhopisov USA denominovaných v amerických dolároch. Investujeme do podnikových dlhopisov s vysokou kvalitou (s ratingom AAA až BBB-). Fond používa aktívnu správu na predvídanie zmien úrovne spreadov amerických podnikových dlhopisov a zmien na krivke spreadov, pričom sa zachovajú limity odchýlok v trvaní a úverovom riziku vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho dlhopisov sa preto bude od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Index. Fond uplatňuje systematický prístup k alokácii do dlhopisov investičného stupňa, a to investovaním založeným na súbore faktorov (ako je hodnota, carry a nízke riziko), ktoré sú zachytené výlučne v dlhodobých stratégiách založených na pravidlách. Faktory sú určité charakteristiky dlhopisov, ktoré štrukturálne stimulujú ich budúce výnosy. Napríklad faktor Hodnota je zameraný na zisky z vnímaných nesprávnych ocenení, na základe ktorých sú dlhopisy lacné vo vzťahu k fundamentálnym údajom a prekonávajú výnosnosť drahých dlhopisov. Zisky pri investovaní na základe faktora Carry vychádzajú zo skutočnosti, že dlhopisy s vyššími výnosmi zvyčajne prekonávajú výnosnosť dlhopisov s nižšími výnosmi. Faktor nízkeho rizika je zameraný na ziskovosť vychádzajúcu zo skutočnosti, že výnosnosť stabilných dlhopisov s nízkym rizikom prekonáva výnosnosť dlhopisov s vyšším rizikom. Fond môže investovať až 10 % svojich čistých aktív do podmienených konvertibilných cenných papierov, čo sú komplexné dlhové cenné papiere, ktoré sa dajú konvertovať na kapitál pri určenej udalosti a ktoré zahŕňajú dodatočné riziká v porovnaní s tradičnými konvertibilnými dlhopismi. Na účel kontroly rizika vo fonde uplatňujeme prísne opatrenia na monitorovanie rizika. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 22.10.2021
Hodnota podielu (NAV) 1 412,50 USD
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 4
Kľúčové informácie
Trieda aktív Dlhopisový
Číslo ISIN LU0546914754
Trieda akcií P Cap USD
Mena USD
Založenie triedy akcií 02. 05. 2011
Benchmark Bloomberg US Aggregate Corporate
Majetok vo fonde 20 867 610,37 USD
Výkonnosť
1 mesiac -1,32%
3 mesiace -1,49%
6 mesiacov 1,62%
od začiatku roka -0,81%
1 rok 1,84%
3 roky 23,44%
5 rokov 19,06%
od založenia fondu 370,83%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
0.85%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
8,50