NN (L) US Factor Credit P Cap (USD)

Fond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia amerických dlhopisov denominovaných v amerických dolároch. Investujeme do podnikových dlhopisov vysokej kvality (s ratingom AAA až BBB-). Fond používa aktívnu správu s cieľom predvídať zmeny úrovne rozpätí amerických podnikových dlhopisov a krivky rozpätia, pričom sa zachovávajú limity durácie a úverového rizika vzhľadom na benchmark. Jeho kompozícia na úrovni dlhopisov sa teda bude značne líšiť od benchmarku. Naším cieľom je v horizonte niekoľkých rokov prekonať výkonnosť benchmarku Bloomberg US Aggregate Corporate Index. Fond sa riadi systematickým prístupom k prerozdeleniu do dlhopisov investičného stupňa investovaním v niekoľkých faktoroch (ako je hodnota, výnos z držby a nízke riziko), ktoré sú zachytené stratégiami založenými na pravidlách len s dlhými pozíciami. Faktory sú určité štrukturálne charakteristiky dlhopisov, ktoré vedú k ich budúcim výnosom. Hodnota napríklad ťaží z vnímaného nesprávneho ohodnotenia, ktoré spôsobuje, že dlhopisy, ktoré sú lacné vzhľadom na základné parametre, prekonávajú výkonnosť drahých dlhopisov. Výnos z držby (carry) ťaží z tendencie, že dlhopisy s vyšším výnosom prekonávajú dlhopisy s nižšími výnosmi. Nízke riziko ťaží z tendencie, že stabilné, nízkorizikové dlhopisy prekonávajú dlhopisy s vyšším rizikom. Fond môže investovať až 10 % svojich čistých aktív do podmienených konvertibilných cenných papierov, ktoré predstavujú komplexné dlhopisové cenné papiere, ktoré možno pri určitých udalostiach konvertovať na akcie a ktoré predstavujú vyššie riziko ako klasické konvertibilné dlhopisy. S cieľom riadiť riziko vo fonde uplatňujeme prísne opatrenia na monitorovanie rizika. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 29.6.2022
Hodnota podielu (NAV) 1 210,92 USD
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 4
Historické údaje, ktoré sa používajú napríklad na výpočet tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tohto fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nemenný, časom sa môže meniť. Najnižšia riziková kategória neznamená, že investícia je bez rizika.

Tento fond je v kategórii 4 z dôvodu správania sa produktu počas merného obdobia. Celkové trhové riziko, so zohľadnením výkonnosti v minulosti a budúceho potenciálneho vývoja na trhoch, spojeného s dlhopismi používanými na dosiahnutie investičného cieľa, sa považuje stredné.Dlhopisy ovplyvňujú rôzne faktory. Patria medzi ne aj vývoj na finančnom trhu a hospodársky vývoj emitentov, ktorých samotných ovplyvňuje svetová hospodárska situácia a hospodárske a politické podmienky v každej krajine. Očakávané kreditné riziko, riziko zlyhania emitentov, podkladových investícií je stredné. Riziko likvidity podfondu je určené ako stredné. Riziká likvidity vznikajú, keď je ťažké predať konkrétnu podkladovú investíciu, čo môže spôsobiť ťažkosť spätne odpredať vašu investíciu z fondu. Okrem toho môže výkonnosť podfondu veľmi ovplyvniť menové kolísanie. Neposkytuje sa záruka na spätné získanie vašej počiatočnej investície.

Kľúčové informácie
Trieda aktív Dlhopisový
Číslo ISIN LU0546914754
Trieda akcií P Cap USD
Mena USD
Založenie triedy akcií 02. 05. 2011
Benchmark Bloomberg US Aggregate Corporate
Majetok vo fonde 15 280 519,36 USD
Čistá výkonnosť v kalendárnych rokoch (%)
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fond -12,28 0,14 9,30 12,65 -2,15 1,69 2,88 -1,38 6,07 -2,98 4,09
BM -11,92 -1,04 9,89 14,54 -2,51 3,99 2,65 0,55 5,97 -2,03 4,22

Výkonosti sú uvádzané k 31. 3. 2022 na základe dát NN Investment Partners. Výnosnosť investície sa môže meniť z dôvodu výkyvov menového kurzu.

Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
0.85%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
8,50