NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK)

Fond investuje najmä do diverzifikovaného portfólia nástrojov s pevným výnosom spoločností a emitentov z eurozóny denominovaných v eurách a európskych akcií, ktorí presadzujú politiku udržateľného rozvoja a dodržiavajú environmentálne a sociálne zásady a zásady dobrej správy. S cieľom určiť naše portfólio prípustných investícií do udržateľnosti sa spoločnosti kontrolujú pomocou vylučovacieho skríningu, na základe ktorého sú vylúčené spoločnosti so závažnými a štrukturálnymi problémami týkajúcimi sa kontroverzného správania a činností. Prípustné je investovať len v krajinách s najlepším bodovým hodnotením v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a správy. Fond používa aktívnu správu, aby reagoval na meniace sa podmienky na trhu, pričom používa okrem iného aj základnú a behaviorálnu analýzu, čo má za následok dynamickú alokáciu aktív v priebehu času. Pozícia fondu sa preto môže od benchmarku výrazne líšiť. Fond je aktívne spravovaný na základe investičného profilu 50 % dlhopisov denominovaných v eurách a 50 % európskych akcií. V horizonte piatich rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku zloženého: z 50 % z indexu MSCI Europe (Net) a z 50 % z indexu Bloomberg Barclays Euro Aggregate. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Pre túto špecifickú hedgovanú triedu akcií nie je k dispozícii žiaden benchmark, keďže používame stratégiu hedgovania mien. Základná mena podfondu je Euro (EUR), pričom v podfonde sa môžu využívať aj iné meny. Hedgovaním tejto triedy akcií sa snažíme vymeniť základnú menu podfondu (EUR) za základnú menu tejto triedy akcií, ktorou je česká koruna (CZK). V tejto triede akcií sa v podfonde budú i naďalej využívať aj iné meny než CZK. Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Fond sa snaží pridať hodnotu tromi prístupmi: 1. taktickou alokáciou medzi akciami a dlhopismi a v rámci nich, 2. výberom spoločností a vlád, ktoré spájajú dodržiavanie environmentálnych zásad, sociálnych zásad (napr. ľudské práva, zákaz diskriminácie, boj proti detskej práci) a zásad dobrej správy s finančnou výkonnosťou, 3. rozhodnutiami zameranými na diverzifikáciu portfólia a riadenie rizík. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 22.10.2021
Hodnota podielu (NAV) 11 474,24 CZK
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 4
Kľúčové informácie
Trieda aktív Balancovaný
Číslo ISIN LU0405489120
Trieda akcií X Cap CZK (hedged i)
Mena CZK
Založenie triedy akcií 05. 11. 2009
Benchmark No BM
Majetok vo fonde 228 642 592,48 CZK
Výkonnosť
1 mesiac -0,07%
3 mesiace 0,47%
6 mesiacov 4,47%
od začiatku roka 9,16%
1 rok 12,73%
3 roky 34,64%
5 rokov 31,89%
od založenia fondu 75,32%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 9:
Ďalšie informácie o udržateľnom cieli fondu nájdete v podnikateľskom zámere a na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
2.27%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
22,70