NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR)

Tento fond je klasifikovaný ako finančný produkt s udržateľným investičným cieľom, ako to uvádza článok 9 nariadenia EÚ o sprístupňovaní informácií o udržateľnom financovaní. Fond investuje najmä do diverzifikovaného portfólia nástrojov, vrátane zelených dlhopisov, s pevným výnosom spoločností a emitentov z eurozóny denominovaných v eurách a európskych akcií, ktorí presadzujú politiku udržateľného rozvoja a dodržiavajú environmentálne a sociálne zásady a zásady dobrej správy. S cieľom určiť naše portfólio prípustných investícií do udržateľnosti sa spoločnosti kontrolujú pomocou vylučovacieho skríningu, na základe ktorého sú vylúčené spoločnosti so závažnými a štrukturálnymi problémami týkajúcimi sa kontroverzného správania a činností. Neinvestujeme ani do emitentov, ktorí sa zaoberajú (okrem iného, ale nie výlučne) nasledujúcimi činnosťami: vývoj, výroba, údržba a obchod s kontroverznými zbraňami, produkcia tabakových výrobkov, energetická ťažba uhlia a ťažba dechtových pieskov. Okrem toho sa uplatňujú prísnejšie obmedzenia na investície do emitentov zapojených do činností súvisiacich s hazardnými hrami, zbraňami, erotickým priemyslom, produkciou kožušiny a špeciálnej kože, arktickými vrtmi a bridlicovou ropou a bridlicovým plynom. Prípustné je investovať len v krajinách s najlepším bodovým hodnotením v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a správy. Fond používa aktívnu správu, aby reagoval na meniace sa podmienky na trhu, pričom používa okrem iného aj základnú a behaviorálnu analýzu, čo má za následok dynamickú alokáciu aktív v priebehu času. Pozícia fondu sa preto môže od benchmarku výrazne líšiť. Fond je aktívne spravovaný na základe investičného profilu 50 % dlhopisov denominovaných v eurách a 50 % európskych akcií. V horizonte piatich rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku, ktorý tvorí: 50 % MSCI Europe Index (Net), 50 % Bloomberg Euro Aggregate. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Fond sa snaží pridať hodnotu tromi prístupmi: 1. taktickou alokáciou medzi akciami a dlhopismi a v rámci nich; 2. výberom na základe analýzy spoločností a emitentov, ktorá spája environmentálne faktory, sociálne faktory (napr. ľudské práva, zákaz diskriminácie, boj proti detskej práci) a faktory dobrej správy s finančnou výkonnosťou; 3. rozhodnutiami zameranými na diverzifikáciu portfólia a riadenie rizík. Pre túto špecifickú hedgovanú triedu akcií používame stratégiu hedgovania mien. Hedgovaním našich mien sa snažíme eliminovať menové riziká pre našich investorov, ktorí investujú v eurách. Všetky menové riziká v portfóliu podfondu hedgujeme na referenčnú menu tejto triedy akcií (EUR). Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 29.6.2022
Hodnota podielu (NAV) 779,80 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 4
Historické údaje, ktoré sa používajú napríklad na výpočet tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tohto fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nemenný, časom sa môže meniť. Najnižšia riziková kategória neznamená, že investícia je bez rizika.

Tento fond je v kategórii 4 z dôvodu správania sa produktu počas merného obdobia. Celkové trhové riziko, so zohľadnením výkonnosti v minulosti a budúceho potenciálneho vývoja na trhoch, spojeného s finančnými nástrojmi používanými na dosiahnutie investičného cieľa, sa považuje vysoké.Tieto finančné nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. Zahŕňajú aj vývoj na finančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov týchto finančných nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a politické podmienky v každej krajine. Očakávané kreditné riziko, riziko zlyhania emitentov, podkladových investícií je stredné. Riziko likvidity podfondu je stanovené ako stredné. Riziká likvidity môžu vzniknúť, keď je zložité predať osobitnú podkladovú investíciu. Výnosnosť podfondu môže byť okrem toho ovplyvnená kolísaním menového kurzu. Neposkytuje sa záruka na spätné získanie počiatočnej investície. Hedžovanie tried akcií, čo je metóda spravovania rizika konkrétnej meny, môže viesť k ďalšiemu kreditnému riziku a k reziduálnemu trhovému riziku v závislosti od efektívnosti uskutočneného zaistenia.

Kľúčové informácie
Trieda aktív Balancovaný
Číslo ISIN LU0119197159
Trieda akcií P Cap EUR (hedged ii)
Mena EUR
Založenie triedy akcií 16. 10. 1995
Benchmark 50% MSCI Europe 100% Hedged to EUR (NR), 50% Bloomberg Euro-Aggregate
Majetok vo fonde 348 487 681,15 EUR
Čistá výkonnosť v kalendárnych rokoch (%)
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fond -13,07 9,62 8,54 16,82 -7,71 5,34 4,08 5,70 6,08 12,44 13,14
BM -8,23 9,60 1,59 14,72 -5,23 6,63 4,13 5,68 7,77 12,44 15,43

Výkonosti sú uvádzané k 31. 3. 2022 na základe dát NN Investment Partners. Výnosnosť investície sa môže meniť z dôvodu výkyvov menového kurzu.

Klasifikácia podľa SFDR
Článok 9:
Ďalšie informácie o udržateľnom cieli fondu nájdete v podnikateľskom zámere a na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
1.47%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
14,70