NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR)

Fond investuje najmä do diverzifikovaného portfólia európskych akcií a nástrojov s pevným výnosom spoločností a emitentov z eurozóny, ktorí presadzujú politiku udržateľného rozvoja a dodržiavajú environmentálne a sociálne zásady a zásady dobrej správy. S cieľom určiť naše portfólio prípustných investícií do udržateľnosti sa spoločnosti kontrolujú pomocou vylučovacieho skríningu, na základe ktorého sú vylúčené spoločnosti so závažnými a štrukturálnymi problémami týkajúcimi sa kontroverzného správania a činností. Prípustné je investovať len v krajinách s najlepším bodovým hodnotením v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a správy. Fond používa aktívnu správu, aby reagoval na meniace sa podmienky na trhu, pričom používa okrem iného aj základnú a behaviorálnu analýzu, čo má za následok dynamickú alokáciu aktív v priebehu času. Pozícia fondu sa preto môže od benchmarku výrazne líšiť. Fond je aktívne spravovaný na základe investičného profilu 50 % európskych akcií a 50 % dlhopisov denominovaných v eurách. V horizonte piatich rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku zloženého: z 50 % z indexu MSCI Europe (Net) hedged (EUR) a z 50 % z indexu Bloomberg Barclays Euro Aggregate. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Fond sa snaží pridať hodnotu tromi prístupmi: 1. taktickou alokáciou medzi akciami a dlhopismi a v rámci nich, 2. výberom spoločností a vlád, ktoré spájajú dodržiavanie environmentálnych zásad, sociálnych zásad (napr. ľudské práva, zákaz diskriminácie, boj proti detskej práci) a zásad dobrej správy s finančnou výkonnosťou, 3. rozhodnutiami zameranými na diverzifikáciu portfólia a riadenie rizík. Pre túto špecifickú hedgovanú triedu akcií používame stratégiu hedgovania mien. Hedgovaním našich mien sa snažíme eliminovať menové riziká pre našich investorov, ktorí investujú v eurách. Všetky menové riziká v portfóliu podfondu hedgujeme na referenčnú menu tejto triedy akcií (EUR). Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 26.11.2021
Hodnota podielu (NAV) 929,25 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 4
Kľúčové informácie
Trieda aktív Balancovaný
Číslo ISIN LU0119197159
Trieda akcií P Cap EUR (hedged ii)
Mena EUR
Založenie triedy akcií 16. 10. 1995
Benchmark 50% MSCI Europe 100% Hedged to EUR (NR), 50% Bloomberg Euro-Aggregate
Majetok vo fonde 397 441 447,83 EUR
Výkonnosť
1 mesiac -0,30%
3 mesiace -2,10%
6 mesiacov 3,92%
od začiatku roka 8,64%
1 rok 10,22%
3 roky 33,63%
5 rokov 38,73%
od založenia fondu 68,93%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 9:
Ďalšie informácie o udržateľnom cieli fondu nájdete v podnikateľskom zámere a na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
1.47%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
14,70