NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR)

Cieľom fondu je dosiahnuť dlhodobý rast kapitálu investovaním prevažne do diverzifikovaného portfólia kmeňových akcií spoločností založených, kótovaných alebo obchodovaných v Rumunsku. S cieľom diverzifikovať investície v rámci sektorov smie fond investovať aj do spoločností založených, kótovaných alebo obchodovaných najmä v: Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Rusku a Turecku. Tieto trhy sme vybrali preto, lebo očakávame, že sa v dlhodobom horizonte budú vyvíjať viac-menej rovnako ako rumunský trh. Fond používa aktívu správu s cieľom zamerať sa na najnádejnejšie spoločnosti ponúkajúce stabilné a relatívne vysoké dividendy na rumunskom trhu, pričom sa sledujú limity odchýlok akcií a krajín vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. S meraním počas obdobia niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť tohto kombinovaného benchmarku: 60 % Romanian (BET-XT) TR, 25 % Warsaw (WIG30) TR, 5 % Budapest (BUX) TR and 10 % Prague (PX) TR. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 29.6.2022
Hodnota podielu (NAV) 454,76 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 6
Historické údaje, ktoré sa používajú napríklad na výpočet tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tohto fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nemenný, časom sa môže meniť. Najnižšia riziková kategória neznamená, že investícia je bez rizika.

Tento fond je v kategórii 6 z dôvodu správania sa produktu počas merného obdobia. Celkové trhové riziko, so zohľadnením výkonnosti v minulosti a budúceho potenciálneho vývoja na trhoch, spojeného s akciami a/alebo finančnými nástrojmi používanými na dosahovanie investičného cieľa, sa považuje vysoké.Akcie ovplyvňujú rôzne faktory. Patria medzi ne aj vývoj na finančnom trhu a hospodársky vývoj emitentov, ktorých samotných ovplyvňuje svetová hospodárska situácia a hospodárske a politické podmienky v každej krajine. Riziko likvidity fondu je určené ako vysoké. Riziká likvidity vznikajú, keď je ťažké predať konkrétnu podkladovú investíciu, čo môže spôsobiť ťažkosť spätne odpredať vašu investíciu z fondu. Okrem toho môže výkonnosť podfondu veľmi ovplyvniť menové kolísanie. Investície v konkrétnych zemepisných oblastiach sú koncentrovanejšie ako investície v rôznych zemepisných oblastiach. Neposkytuje sa záruka na spätné získanie vašej počiatočnej investície.

Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU1280298693
Trieda akcií P Cap EUR
Mena EUR
Založenie triedy akcií 08. 03. 2016
Benchmark 60% Bucharest (BET-XT) (TR), 25% Warsaw (WIG30) (TR), 10% Prague (PX) (TR), 5% Budapest (BUX) (TR)
Majetok vo fonde 403 536,29 EUR
Čistá výkonnosť v kalendárnych rokoch (%)
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fond -7,44 31,91 -6,24 24,79 -4,88 19,86 n/a n/a n/a n/a n/a
BM -6,91 32,90 -5,23 27,00 -1,85 25,64 n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti sú uvádzané k 31. 3. 2022 na základe dát NN Investment Partners. Výnosnosť investície sa môže meniť z dôvodu výkyvov menového kurzu.

Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
2.51%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
25,10