NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK)

Cieľom tohto fondu je dosahovať dlhodobý rast kapitálu investovaním primárne do diverzifikovaného portfólia dlhopisov denominovaných v českých korunách. Zahŕňa dlhopisy emitované českou vládou, samosprávami a spoločnosťami, ako aj emisie českých dcérskych spoločností medzinárodných spoločností. Na investovanie do dlhopisov s atraktívnou úrokovou sadzbou, o ktorých si myslíme, že majú relatívne nízke riziko neplnenia a sú kótované na oficiálnej burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu, používame údaje zo základného aj kvantitatívneho prieskumu. Fond využíva aktívnu správu s cieľom zamerať sa na najsľubnejšie emisie a sektory, pričom zohľadňujeme náš pohľad na vývoj úrokových sadzieb, naše prognózy týkajúce sa rôznych štátov a náš pohľad na trhy s fixným príjmom vo všeobecnosti a zároveň zachovávame limity odchýlok v durácii vo vzťahu k benchmarku. Pozícia fondu sa preto môže od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku BofA Merrill Lynch Czech Governments Index (100 %). Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do dlhopisov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 29.6.2022
Hodnota podielu (NAV) 2 265,56 CZK
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 3
Historické údaje, ktoré sa používajú napríklad na výpočet tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tohto fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nemenný, časom sa môže meniť. Najnižšia riziková kategória neznamená, že investícia je bez rizika.

Tento fond je v kategórii 3 z dôvodu správania sa produktu počas merného obdobia. Celkové trhové riziko, so zohľadnením výkonnosti v minulosti a budúceho potenciálneho vývoja na trhoch, spojeného s dlhopismi používanými na dosiahnutie investičného cieľa, sa považuje stredné.Tieto finančné nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. Zahŕňajú aj vývoj na finančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov týchto nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a politické podmienky v každej krajine. Očakávané kreditné riziko, riziko zlyhania emitentov, podkladových investícií je stredné. Riziko likvidity podfondu je určené ako stredné. Riziká likvidity vznikajú, keď je ťažké predať konkrétnu podkladovú investíciu, čo môže spôsobiť ťažkosť spätne odpredať vašu investíciu z fondu. Okrem toho môže výkonnosť podfondu veľmi ovplyvniť menové kolísanie. Investície v konkrétnych zemepisných oblastiach sú koncentrovanejšie ako investície v rôznych zemepisných oblastiach. Neposkytuje sa záruka na spätné získanie počiatočnej investície.

Kľúčové informácie
Trieda aktív Dlhopisový
Číslo ISIN LU0082087437
Trieda akcií P Cap CZK
Mena CZK
Založenie triedy akcií 27. 10. 1997
Benchmark ICE BofA Merrill Lynch Czech Republic Government
Majetok vo fonde 793 080 734,12 CZK
Čistá výkonnosť v kalendárnych rokoch (%)
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fond -9,48 -9,68 3,50 3,93 -1,83 -6,24 0,24 0,53 8,22 -1,92 10,82
BM -9,42 -9,66 4,97 4,07 -0,46 -5,59 1,32 2,08 9,93 0,21 12,37

Výkonosti sú uvádzané k 31. 3. 2022 na základe dát NN Investment Partners. Výnosnosť investície sa môže meniť z dôvodu výkyvov menového kurzu.

Klasifikácia podľa SFDR
Článok 6:
Ďalšie informácie o integrácii rizík ohrozujúcich udržateľnosť nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
1.3%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
13,00