NN (L) International Central European Equity P Cap (EUR)

Cieľom fondu je dosahovať dlhodobý rast kapitálu investovaním najmä do diverzifikovaného portfólia akcií, ktoré sú kótované a s ktorými sa obchoduje na regulovaných stredoeurópskych burzách. Fond investuje na burzách cenných papierov v Poľsku, Českej republike, Maďarsku a Rumunsku a v menšej miere v Rakúsku, Grécku, na Slovensku, v Bulharsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Chorvátsku a Slovinsku. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na najsľubnejšie spoločnosti na stredoeurópskych trhoch, pričom sa monitorujú limity odchýlok týkajúce sa akcií a štátov vo vzťahu k benchmarku. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku Varšavy (WIG30) TR 45 %, Prahy (PX) TR 35 %, Budapešti (BUX) TR 10 % a Bukurešti (BET) TR 10 %. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Investori si musia uvedomiť, že investičné prostredie benchmarku je koncentrované a v dôsledku toho je koncentrovaný aj fond. To obvykle povedie k porovnateľnému zloženiu a profilu návratnosti fondu a jeho benchmarku. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 29.6.2022
Hodnota podielu (NAV) 147,56 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 6
Historické údaje, ktoré sa používajú napríklad na výpočet tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tohto fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nemenný, časom sa môže meniť. Najnižšia riziková kategória neznamená, že investícia je bez rizika.

Tento fond je v kategórii 6 z dôvodu správania sa produktu počas merného obdobia. Celkové trhové riziko, so zohľadnením výkonnosti v minulosti a budúceho potenciálneho vývoja na trhoch, spojeného s akciami a/alebo finančnými nástrojmi používanými na dosahovanie investičného cieľa, sa považuje vysoké.Akcie môžu byť ovplyvnené rôznymi faktormi. Patria medzi ne aj vývoj na finančnom trhu a hospodársky vývoj emitentov, ktorých samotných ovplyvňuje svetová hospodárska situácia a hospodárske a politické podmienky v každej krajine. Riziko likvidity podfondu je vysoké. Okrem toho môže výkonnosť podfondu veľmi ovplyvniť menové kolísanie. Investície v konkrétnych zemepisných oblastiach sú koncentrovanejšie ako investície v rôznych zemepisných oblastiach. Neposkytuje sa záruka na spätné získanie počiatočnej investície.

Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU0176676459
Trieda akcií P Cap EUR
Mena EUR
Založenie triedy akcií 18. 07. 2001
Benchmark 35% Prague (PX) (TR), 45% Warsaw (WIG30) (TR), 10% Budapest (BUX) (TR), 10% Bucharest (BET)(TR)
Majetok vo fonde 5 450 182,03 EUR
Čistá výkonnosť v kalendárnych rokoch (%)
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fond -12,60 29,09 -11,16 11,25 -7,92 25,29 6,22 4,57 -2,16 -1,57 16,68
BM -12,08 34,03 -9,48 12,46 -4,35 30,04 8,05 1,62 -4,81 -4,89 21,23

Výkonosti sú uvádzané k 31. 3. 2022 na základe dát NN Investment Partners. Výnosnosť investície sa môže meniť z dôvodu výkyvov menového kurzu.

Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
2.43%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
24,30