NN (L) Greater China Equity X Cap (USD)

Fond pozostáva z portfólia akcií spoločností diverzifikovaného vo všetkých odvetviach hospodárstva tzv. väčšej Číny. Emitenti týchto akcií sú založení, kótovaní alebo sa s nimi obchoduje v Čínskej ľudovej republike, v Osobitnom správnom regióne Hongkong alebo na Taiwane. Okrem priameho investovania do spoločností môže fond investovať aj do iných finančných nástrojov. Fond môže tiež priamo investovať až 20 % svojich čistých aktív v pevninovej Číne prostredníctvom programu pre vzájomný prístup na trh s názvom Stock Connect, v rámci ktorého môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na najsľubnejšie spoločnosti na širších čínskych trhoch na základe základnej analýzy a za dodržania limitov odchýlok, ktoré sa týkajú akcií, štátov a sektorov, vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI Golden Dragon 10/40 (NR). Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Zabezpečujeme, aby bolo portfólio v regióne diverzifikované na úrovni štátov a akcií. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 29.6.2022
Hodnota podielu (NAV) 1 217,73 USD
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 6
Historické údaje, ktoré sa používajú napríklad na výpočet tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tohto fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nemenný, časom sa môže meniť. Najnižšia riziková kategória neznamená, že investícia je bez rizika.

Tento fond je v kategórii 6 z dôvodu správania sa produktu počas merného obdobia. Celkové trhové riziko, so zohľadnením výkonnosti v minulosti a budúceho potenciálneho vývoja na trhoch, spojeného s akciami a/alebo finančnými nástrojmi používanými na dosahovanie investičného cieľa, sa považuje vysoké.Tieto finančné nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. Zahŕňajú aj vývoj na finančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov týchto finančných nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a politické podmienky v každej krajine. Riziko likvidity podfondu je stanovené ako stredné. Riziká likvidity môžu vzniknúť, keď je zložité predať osobitnú podkladovú investíciu. Okrem toho môže výkonnosť podfondu veľmi ovplyvniť menové kolísanie. Investície do konkrétnej témy sú koncentrovanejšie ako investície do rôznych tém. Neposkytuje sa záruka na spätné získanie počiatočnej investície. Fond môže investovať do čínskych akcií triedy A prostredníctvom systému s názvom Stock Connect, v rámci ktorého možno realizovať kapitálové investície na čínskom trhu. Investície prostredníctvom tohto systému sú spojené so špecifickými rizikami, vrátane, nie však len, obmedzení týkajúcich sa kvót, obchodovania, stiahnutia oprávnených akcií, rizika klíringu a zúčtovania a regulačného rizika. Investorom sa odporúča, aby sa v prospekte zoznámili s rizikami tohto systému.

Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU0121204944
Trieda akcií X Cap USD
Mena USD
Založenie triedy akcií 27. 04. 2001
Benchmark MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
Majetok vo fonde 39 531 444,85 USD
Čistá výkonnosť v kalendárnych rokoch (%)
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fond -25,50 -8,12 30,46 29,98 -12,87 35,18 -0,92 2,86 3,42 5,94 21,44
BM -14,13 -9,74 29,04 23,74 -14,90 43,79 5,40 -7,43 7,72 6,89 22,19

Výkonosti sú uvádzané k 31. 3. 2022 na základe dát NN Investment Partners. Výnosnosť investície sa môže meniť z dôvodu výkyvov menového kurzu.

Klasifikácia podľa SFDR
Článok 6:
Ďalšie informácie o integrácii rizík ohrozujúcich udržateľnosť nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
2.4%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
24,00