NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK)

Tento fond je klasifikovaný ako finančný produkt s udržateľným investičným cieľom, ako to uvádza článok 9 nariadenia EÚ o sprístupňovaní informácií o udržateľnom financovaní. Fond investuje do spoločností kótovaných na burzách cenných papierov po celom svete, ktoré presadzujú politiku udržateľného rozvoja. Pri výbere týchto spoločností sa aplikuje analýza environmentálnych, sociálnych (napr. ľudské práva, nediskriminácia, problematika detskej práce) a správnych faktorov s finančnou výkonnosťou. Fond používa aktívnu správu a zameriava sa na spoločnosti s udržateľnými obchodnými modelmi (s ohľadom na poskytované produkty a služby), pričom zachováva maximálne limity vzťahujúce sa na prevažujúce akcie vo vzťahu k benchmarku. Fond sa tiež zameriava na spoločnosti s nižšou uhlíkovou stopou v porovnaní s benchmarkom. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Pri výbere akcií fond využíva základnú analýzu a analýzu ESG. Tiež vylučuje investície do spoločností, ktoré sa zaoberajú (okrem iného, ale nie výlučne) nasledujúcimi činnosťami: vývoj, výroba, údržba a obchod s kontroverznými zbraňami, produkcia tabakových výrobkov, energetická ťažba uhlia a ťažba dechtových pieskov. Okrem toho sa uplatňujú prísnejšie obmedzenia na investície do spoločností zapojených do činností súvisiacich s hazardnými hrami, zbraňami, erotickým priemyslom, produkciou kožušín a špeciálnych koží, arktickými vrtmi a bridlicovou ropou či bridlicovým plynom. Uvedený benchmark je na úrovni podfondov a je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Pre túto špecifickú hedgovanú triedu akcií nie je k dispozícii žiaden aktuálny benchmark, keďže používame stratégiu hedgovania mien. Základná mena podfondu je euro (EUR), pričom v podfonde sa môžu využívať aj iné meny. Hedgovaním tejto triedy akcií sa snažíme vymeniť základnú menu podfondu (EUR) za základnú menu tejto triedy akcií, ktorou je česká koruna (CZK). V tejto triede akcií sa vo fonde budú i naďalej využívať aj iné meny než CZK. Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 29.6.2022
Hodnota podielu (NAV) 24 732,78 CZK
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 6
Historické údaje, ktoré sa používajú napríklad na výpočet tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tohto fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nemenný, časom sa môže meniť. Najnižšia riziková kategória neznamená, že investícia je bez rizika.

Tento fond je v kategórii 6 z dôvodu správania sa produktu počas merného obdobia. Celkové trhové riziko, so zohľadnením výkonnosti v minulosti a budúceho potenciálneho vývoja na trhoch, spojeného s akciami a/alebo finančnými nástrojmi používanými na dosahovanie investičného cieľa, sa považuje vysoké.Tieto finančné nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. Zahŕňajú aj vývoj na finančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov akcií a/alebo finančných nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a politické podmienky v každej krajine. Riziko likvidity podfondu je určené ako stredné. Riziká likvidity vznikajú, keď je ťažké predať konkrétnu podkladovú investíciu, čo môže spôsobiť ťažkosť spätne odpredať vašu investíciu z fondu. Okrem toho môže výkonnosť podfondu veľmi ovplyvniť menové kolísanie. Neposkytuje sa záruka na spätné získanie vašej počiatočnej investície. Hedžovanie tried akcií, čo je metóda spravovania rizika konkrétnej meny, môže viesť k ďalšiemu kreditnému riziku a k reziduálnemu trhovému riziku v závislosti od efektívnosti uskutočneného zaistenia.

Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU1542713687
Trieda akcií X Cap CZK (hedged i)
Mena CZK
Založenie triedy akcií 18. 05. 2017
Benchmark No BM
Majetok vo fonde 844 034 027,96 CZK
Čistá výkonnosť v kalendárnych rokoch (%)
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fond -15,49 35,26 21,40 36,75 -7,46 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti sú uvádzané k 31. 3. 2022 na základe dát NN Investment Partners. Výnosnosť investície sa môže meniť z dôvodu výkyvov menového kurzu.

Klasifikácia podľa SFDR
Článok 9:
Ďalšie informácie o udržateľnom cieli fondu nájdete v podnikateľskom zámere a na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
2.32%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
23,20