Pre zadané dátum nie sú platné dáta, zvoľte prosím iný dátum.

Zavrieť

NN (L) Global High Yield X Cap (EUR)

Fond primárne investuje do diverzifikovaného medzinárodného portfólia podnikových dlhopisov s vyšším rizikom, a preto aj s vyššou úrokovou sadzbou (tzv. dlhopisy high yield s kvalitatívnym ratingom nižším ako BBB). Fond spravujeme aktívne a našu analýzu konkrétnych emitentov podnikových dlhopisov spájame so širšou trhovou analýzou a vytvárame tak optimálne portfólio. Naším cieľom je využiť rozdiely vo výnosoch týchto emitentov v rámci sektorov a rozdiely vo výnosoch medzi regiónmi, sektormi a rôznymi kvalitatívnymi segmentmi (ratingy). Pozícia fondu sa preto môže od benchmarku výrazne líšiť. Rozdiely vo výnosoch high yield v rámci sektora môžu byť výrazné; preto sme presvedčení, že významné zameranie sa na výber emitentov a diverzifikácia emitentov musí byť rozhodujúcou súčasťou investičného procesu v oblasti high yield. Na účely riadenia rizík sa limity odchýlok emitentov zachovajú vo vzťahu k benchmarku. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku 70 % Bloomberg Barclays US High Yield, 30 % Bloomberg Barclays Pan-European High Yield, 2 % issuers capped ex financial subordinates hedged (EUR). Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Fond môže zahŕňať aj dlhopisy, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Hedgovaním našich mien sa snažíme eliminovať menové riziká pre našich investorov, ktorí investujú v eurách (EUR). Všetky menové riziká v benchmarku podfondu hedgujeme na referenčnú menu tejto triedy akcií (EUR). Riziká týkajúce sa kolísania výmenných kurzov ostatných mien voči EUR, súvisiace s nadmernými alebo nedostatočnými pozíciami v portfóliu oproti benchmarku podfondu, nie sú v rámci tejto triedy akcií eliminované. Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Základné fakty
Dátum 22.10.2021
Hodnota podielu (NAV) 536,20 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 4
Kľúčové informácie
Trieda aktív Dlhopisový
Číslo ISIN LU0548664886
Trieda akcií X Cap EUR (hedged iii)
Mena EUR
Založenie triedy akcií 02. 05. 2011
Benchmark Bloomberg 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped High Yield EUR (hedged)
Majetok vo fonde 22 098 718,10 EUR
Výkonnosť
1 mesiac -0,99%
3 mesiace -0,69%
6 mesiacov 0,44%
od začiatku roka 2,15%
1 rok 6,88%
3 roky 9,66%
5 rokov 11,25%
od založenia fondu 114,48%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
1.82%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
18,20