NN (L) Global High Yield X Cap (EUR)

Fond investuje najmä do diverzifikovaného portfólia celosvetových podnikových dlhopisov s vyšším rizikom, a preto s vyššou úrokovou sadzbou (takzvané „dlhopisy s vysokým výnosom“ s ratingom kvality nižším ako BBB). Fond spravujeme aktívne a na účel zostavenia optimálneho portfólia kombinujeme našu analýzu konkrétnych emitentov podnikových dlhopisov so širšou analýzou trhu. Naším cieľom je využiť rozdiely vo výnosoch týchto emitentov v rámci sektorov a rozdiely vo výnosoch v jednotlivých regiónoch, sektoroch a rôznych segmentoch kvality (ratingoch). Pozícia fondu sa preto môže od benchmarku výrazne líšiť. Rozdiely vo vysokých výnosoch v rámci sektora môžu byť výrazné. Preto sa domnievame, že významnou súčasťou procesu vysokovýnosového investovania by malo byť silné zameranie na výber emitentov a diverzifikáciu emitentov. Na účely riadenia rizík sa zachovávajú limity odchýlok emitentov vo vzťahu k benchmarku. Naším cieľom je v horizonte niekoľkých rokov prekonať výkonnosť benchmarku 70% Bloomberg US High Yield, 30% Bloomberg Pan-European High Yield, ktorý predstavujú podriadené dlhopisy mimo finančného sektora s limitom 2 % na emitenta zaistené v eurách. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Fond môže obsahovať aj dlhopisy, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Zaistením našich mien sa snažíme eliminovať menové riziká pre investorov, ktorí investujú v eurách (EUR). Všetky menové riziká v benchmarku podfondu zaisťujeme voči referenčnej mene tejto triedy akcií (EUR). V tejto triede akcií ostáva riziko fluktuácie výmenného kurzu voči euru súvisiace s nadmerne vysokými alebo nízkymi pozíciami v portfóliu v porovnaní s benchmarkom podfondu. Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 29.6.2022
Hodnota podielu (NAV) 452,72 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 4
Historické údaje, ktoré sa používajú napríklad na výpočet tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tohto fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nemenný, časom sa môže meniť. Najnižšia riziková kategória neznamená, že investícia je bez rizika.

Tento fond je v kategórii 4 z dôvodu správania sa produktu počas merného obdobia. Celkové trhové riziko, so zohľadnením výkonnosti v minulosti a budúceho potenciálneho vývoja na trhoch, spojeného s dlhopismi používanými na dosiahnutie investičného cieľa, sa považuje za vysoké.Tieto finančné nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. Zahŕňajú aj vývoj na finančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov týchto finančných nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a politické podmienky v každej krajine. Očakávané kreditné riziko, riziko zlyhania emitentov, podkladových investícií je vysoké. Riziko likvidity podfondu je stanovené ako vysoké. Riziká likvidity môžu vzniknúť, keď je zložité predať osobitnú podkladovú investíciu. Okrem toho môže výkonnosť podfondu veľmi ovplyvniť menové kolísanie. Investície do konkrétnej témy sú koncentrovanejšie ako investície do rôznych tém. Neposkytuje sa záruka na spätné získanie počiatočnej investície. Hedžovanie tried akcií, čo je metóda spravovania rizika konkrétnej meny, môže viesť k ďalšiemu kreditnému riziku a k reziduálnemu trhovému riziku v závislosti od efektívnosti uskutočneného zaistenia.

Kľúčové informácie
Trieda aktív Dlhopisový
Číslo ISIN LU0548664886
Trieda akcií X Cap EUR (hedged iii)
Mena EUR
Založenie triedy akcií 02. 05. 2011
Benchmark Bloomberg 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped High Yield EUR (hedged)
Majetok vo fonde 6 815 987,50 EUR
Čistá výkonnosť v kalendárnych rokoch (%)
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fond -10,02 2,60 3,05 8,80 -5,84 2,74 15,06 -7,31 -0,77 5,96 17,09
BM -8,40 4,07 4,28 10,76 -4,39 5,51 13,94 -3,36 2,83 7,70 17,67

Výkonosti sú uvádzané k 31. 3. 2022 na základe dát NN Investment Partners. Výnosnosť investície sa môže meniť z dôvodu výkyvov menového kurzu.

Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
1.82%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
18,20