NN (L) Global Bond Opportunities X Cap (EUR)

Fond primárne investuje do diverzifikovaného medzinárodného portfólia štátnych dlhopisov a podnikových dlhopisov s vysokou kvalitou (s ratingom AAA až BBB-), denominovaných v rôznych menách. Okrem priameho investovania do štátnych a podnikových dlhopisov investičného stupňa môže fond investovať aj do podnikových dlhopisov s vyšším rizikom a teda s vyššou úrokovou sadzbou (tzv. dlhopisy s vysokým výnosom, s ratingom kvality nižším ako BBB) alebo dlhopisov emitovaných a/alebo denominovaných v menách rozvojových štátov („rýchlo sa rozvíjajúce trhy“) v Latinskej Amerike, Ázii, strednej Európe, východnej Európe a Afrike a/alebo do investícií v cudzích menách. Fond používa globálnu aktívnu správu na predvídanie zmien úrovne výnosov zo štátnych dlhopisov, výnosovej krivky, devízových sadzieb a úverových spreadov na základe základnej a kvantitatívnej analýzy. Pozícia fondu sa preto bude od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku Bloomberg Barclays Global Aggregate. Benchmark je širokým vyjadrením globálneho prostredia dlhopisov investičného stupňa. Na účely riadenia rizík sa limity odchýlok dlhopisov a štátov zachovajú vo vzťahu k benchmarku. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 22.10.2021
Hodnota podielu (NAV) 885,89 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 4
Kľúčové informácie
Trieda aktív Dlhopisový
Číslo ISIN LU0546921882
Trieda akcií X Cap EUR
Mena EUR
Založenie triedy akcií 02. 05. 2011
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Majetok vo fonde 766 763,61 EUR
Výkonnosť
1 mesiac 0,26%
3 mesiace -0,25%
6 mesiacov 1,74%
od začiatku roka 3,58%
1 rok 4,64%
3 roky 6,27%
5 rokov -9,12%
od založenia fondu 37,77%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
1.19%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
11,90