NN (L) Food & Beverages X Cap USD

Fond investuje do potravinárskych a nápojových spoločností po celom svete. Patria sem spoločnosti, ktoré vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť v týchto odvetviach: výrobcovia a distribútori potravín a nápojov; výrobcovia netrvanlivého tovaru pre domácnosť a osobných výrobkov; maloobchodníci s potravinami a liekmi. Portfólio je diverzifikované v rôznych krajinách. Fond využíva aktívnu správu s cieľom zameriavať sa na spoločnosti dosahujúce dobré výsledky podľa nášho systematického investičného procesu, pričom sa zachovávajú limity na odchýlky akcií a podsektorov vo vzťahu k benchmarku. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI World Consumer Staples (NR). Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Investori si musia uvedomiť, že investičné prostredie indexu je koncentrované a v dôsledku toho je koncentrovaný aj podfond. To obvykle povedie k porovnateľnému zloženiu a profilu návratnosti podfondu a jeho benchmarku. Proces výberu akcií vo fonde sa riadi analýzou základných údajov a údajov o správaní a zahŕňa integráciu faktorov ESG. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 29.6.2022
Hodnota podielu (NAV) 2 262,35 USD
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 5
Historické údaje, ktoré sa používajú napríklad na výpočet tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tohto fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nemenný, časom sa môže meniť. Najnižšia riziková kategória neznamená, že investícia je bez rizika.

Tento fond je v kategórii 5 z dôvodu správania sa produktu počas merného obdobia. Celkové trhové riziko, so zohľadnením výkonnosti v minulosti a budúceho potenciálneho vývoja na trhoch, spojeného s akciami a/alebo finančnými nástrojmi používanými na dosahovanie investičného cieľa, sa považuje vysoké.Tieto finančné nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. Okrem iného zahŕňajú aj vývoj na finančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov týchto finančných nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a politické podmienky každej krajiny. Riziko likvidity podfondu je určené ako nízke. Riziká likvidity môžu vzniknúť, keď je zložité predať osobitnú podkladovú investíciu. Okrem toho môže výkonnosť podfondu veľmi ovplyvniť menové kolísanie. Investície do témy sú koncentrovanejšie ako investície do viacerých tém. Neposkytuje sa záruka na spätné získanie počiatočnej investície.

Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU0121192677
Trieda akcií X Cap USD
Mena USD
Založenie triedy akcií 27. 04. 2001
Benchmark MSCI World Consumer Staples (NR)
Majetok vo fonde 38 244 998,12 USD
Čistá výkonnosť v kalendárnych rokoch (%)
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fond -9,83 9,62 6,43 19,51 -11,60 10,07 0,65 6,33 8,92 16,05 10,17
BM -6,57 13,06 7,78 22,80 -10,10 17,04 1,63 6,35 7,31 21,28 13,36

Výkonosti sú uvádzané k 31. 3. 2022 na základe dát NN Investment Partners. Výnosnosť investície sa môže meniť z dôvodu výkyvov menového kurzu.

Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
2.3%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
23,00