NN (L) First Class Stable Yield Opportunities X Cap (EUR)

Cieľom fondu je dosiahnuť vyššie výnosy, než je výška 1-mesačného EURIBORu meraná počas kĺzavého obdobia 3 až 5 rokov. Tento index sa nevyužíva na účely vytvorenia portfólia, ale len na účely merania výkonnosti. Fond je aktívne spravovaný. Fond investuje do diverzifikovaného portfólia nástrojov najmä s fixným ziskom a jeho cieľom je dosahovať výnosy na základe rozhodnutí o dynamickej alokácii aktív a výberu cenných papierov. Fond investuje najmä do podnikových a štátnych dlhopisov investičného a neinvestičného stupňa na rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhoch, môže však investovať aj do iných nástrojov s fixným ziskom, okrem iného napríklad do krytých dlhopisov a cenných papierov zabezpečených aktívami. Investície do nástrojov s fixným ziskom investičného stupňa, nástrojov peňažného trhu a hotovosti alebo hotovostných ekvivalentov budú predstavovať minimálne 50 % čistých aktív. Pri výbere investícií analyzujeme, udržiavame a aktualizujeme ratingové hodnotenie budúcich investícií a zabezpečujeme, aby bol priemerný rating portfólia BBB - alebo lepší. Na dosiahnutie svojich cieľov fond otvára dlhé a krátke pozície (krátke pozície len prostredníctvom derivátových nástrojov). Na účel riadenia rizika vo fonde uplatňujeme prísne opatrenia na monitorovanie rizika. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 29.6.2022
Hodnota podielu (NAV) 235,57 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 3
Historické údaje, ktoré sa používajú napríklad na výpočet tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tohto fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nemenný, časom sa môže meniť. Najnižšia riziková kategória neznamená, že investícia je bez rizika.

Tento fond je v kategórii 3 z dôvodu správania sa produktu počas merného obdobia. Celkové trhové riziko, so zohľadnením výkonnosti v minulosti a budúceho potenciálneho vývoja na trhoch, spojeného s dlhopismi používanými na dosiahnutie investičného cieľa, sa považuje za vysoké.Tieto finančné nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. Zahŕňajú aj vývoj na finančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov týchto finančných nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a politické podmienky v každej krajine. Očakávané kreditné riziko, riziko zlyhania emitentov, podkladových investícií je stredné. Riziko likvidity podfondu je stanovené ako stredné. Riziká likvidity môžu vzniknúť, keď je zložité predať osobitnú podkladovú investíciu. Okrem toho môže výkonnosť podfondu veľmi ovplyvniť menové kolísanie. Neposkytuje sa záruka na spätné získanie počiatočnej investície.

Kľúčové informácie
Trieda aktív Dlhopisový
Číslo ISIN LU0809670986
Trieda akcií X Cap EUR
Mena EUR
Založenie triedy akcií 01. 09. 2014
Benchmark Euribor 1-month
Majetok vo fonde 678 837,69 EUR
Čistá výkonnosť v kalendárnych rokoch (%)
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fond -7,44 -0,20 1,45 3,41 -2,68 -0,78 1,19 -0,90 -0,35 1,43 6,11
BM -0,23 -0,57 -0,51 -0,41 -0,37 -0,38 -0,34 -0,07 n/a n/a n/a

Výkonosti sú uvádzané k 31. 3. 2022 na základe dát NN Investment Partners. Výnosnosť investície sa môže meniť z dôvodu výkyvov menového kurzu.

Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
0.95%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
9,50