NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR)

Fond uplatňuje flexibilný a diverzifikovaný investičný prístup navrhnutý tak, aby reagoval na meniace sa trhové podmienky. Cieľom fondu, počas obdobia 5 rokov, je dosahovať výnosy, ktoré presahujú 1-mesačnú sadzbu EURIBOR, v rámci prísne definovaného rizikového rozpočtu a so zameraním na zmierňovanie rizika poklesu. Fond je aktívne riadený a benchmark sa nepoužíva na vytváranie portfólia, ale len na účely merania výkonnosti. Fond používa aktívnu správu tak, aby reagoval na meniace sa podmienky na trhu, pričom používa okrem iného aj základnú a behaviorálnu analýzu, čo má za následok dynamickú alokáciu aktív v priebehu času. Fond môže investovať do rôznych tried aktív (ako sú napríklad akcie, dlhopisy investičného a neinvestičného stupňa, hotovosť, nepriame nehnuteľnosti a komodity) a na dosiahnutie svojich cieľov môže využívať ďalšie finančné nástroje, ako sú deriváty. Fond nemôže investovať do fyzických komodít. Fond môže nakupovať dlhé a krátke pozície (krátke pozície len prostredníctvom derivátových nástrojov), aby dosiahol svoje ciele. Bez derivátovej expozície budú investície do aktív s pevným výnosom investičného stupňa, nástrojov peňažného trhu a hotovosti alebo peňažných ekvivalentov predstavovať aspoň 50 % čistých aktív. S derivátovou expozíciou budú investície do aktív s pevným výnosom investičného stupňa, nástrojov peňažného trhu a hotovosti alebo peňažných ekvivalentov predstavovať menej ako 50 % čistých aktív. Expozícia voči triedam aktív iným, ako sú investície s pevným výnosom investičného stupňa, nástroje peňažného trhu a hotovosť alebo peňažné ekvivalenty, môže pri použití pákového efektu prekročiť 50 % čistých aktív, s výhradou maximálnej očakávanej úrovne čistého pákového efektu. Fond môže tiež investovať, až do výšky 20 % svojich čistých aktív, do čínskych aktív triedy A prostredníctvom Stock Connect a čínskeho dlhu prostredníctvom Bond Connect. Podfond podporuje environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky, ako je opísané v článku 8 SFDR, tým, že pre hlavnú časť investícií definuje významnosť environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) rizík a príležitostí. Tieto informácie integruje Podfond do svojho investičného procesu na základe integračného prístupu kritérií ESG správcovskej spoločnosti. Integračný prístup kritérií ESG môže byť obmedzený kvalitou a dostupnosťou údajov zverejňovaných emitentmi alebo poskytovaných tretími stranami. Pri priamych investíciách do akcií a podnikových dlhopisov sa podfond zameriava na dosiahnutie uhlíkovej intenzity, ktorá je nižšia ako v príslušných investičných oblastiach. Pri priamych investíciách do štátnych dlhových cenných papierov vydaných rozvinutými krajinami s ratingom investičného stupňa sa podfond snaží dosiahnuť rating ESG, ktorý je lepší ako rating ESG vládnych dlhopisov s investičným stupňom príslušných rozvinutých krajín. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 29.6.2022
Hodnota podielu (NAV) 262,35 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 4
Historické údaje, ktoré sa používajú napríklad na výpočet tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tohto fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nemenný, časom sa môže meniť. Najnižšia riziková kategória neznamená, že investícia je bez rizika.

Tento fond je v kategórii 4 z dôvodu správania sa produktu počas merného obdobia. Celkové trhové riziko, so zohľadnením výkonnosti v minulosti a budúceho potenciálneho vývoja na trhoch, spojeného s finančnými nástrojmi používanými na dosahovanie investičného cieľa, sa považuje za stredné.Tieto finančné nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. Zahŕňajú aj vývoj na finančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov týchto finančných nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a politické podmienky v každej krajine. Očakávané kreditné riziko, riziko zlyhania emitentov, podkladových investícií je stredné. Riziko likvidity podfondu je stanovené ako stredné. Riziká likvidity môžu vzniknúť, keď je zložité predať osobitnú podkladovú investíciu. Výnosnosť podfondu môže byť okrem toho ovplyvnená kolísaním menového kurzu. Neposkytuje sa záruka na spätné získanie počiatočnej investície. Investície prostredníctvom Bond Connect a Stock Connect môžu byť spojené so špecifickými rizikami, okrem iného vrátane obmedzení týkajúcich sa kvót, obchodovania, menového rizika, stiahnutia oprávnených akcií, rizika klíringu a zúčtovania a regulačného rizika. Investorom sa odporúča, aby sa v prospekte zoznámili s rizikami tohto systému.

Kľúčové informácie
Trieda aktív Balancovaný
Číslo ISIN LU0809674541
Trieda akcií P Cap EUR
Mena EUR
Založenie triedy akcií 01. 12. 2014
Benchmark Euribor 1-month
Majetok vo fonde 16 426 064,71 EUR
Čistá výkonnosť v kalendárnych rokoch (%)
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fond -9,39 4,63 0,77 3,84 -4,23 0,97 3,35 1,98 8,89 2,72 7,53
BM -0,23 -0,57 -0,51 -0,41 -0,37 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti sú uvádzané k 31. 3. 2022 na základe dát NN Investment Partners. Výnosnosť investície sa môže meniť z dôvodu výkyvov menového kurzu.

Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
1.25%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
12,50