NN (L) European High Yield P Cap (EUR)

Fond primárne investuje do portfólia podnikových dlhopisov denominovaných v európskych menách s vyšším rizikom, a preto aj s vyššou úrokovou sadzbou (tzv. dlhopisy high yield s kvalitatívnym ratingom nižším ako BBB). V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, ex sub-financials. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Fond môže zahŕňať aj dlhopisy, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Fond spravujeme aktívne a našu analýzu konkrétnych emitentov podnikových dlhopisov spájame so širšou trhovou analýzou a vytvárame tak optimálne portfólio. Naším cieľom je využiť rozdiely vo výnosoch týchto spoločností vydávajúcich dlhopisy v rámci sektorov a rozdiely vo výnosoch medzi regiónmi, sektormi a rôznymi kvalitatívnymi segmentmi (ratingy). Pozícia fondu sa preto môže od benchmarku výrazne líšiť. Rozdiely vo výnosoch high yield v rámci sektora môžu byť výrazné; preto sme presvedčení, že významné zameranie sa na výber emitentov a diverzifikácia emitentov musí byť rozhodujúcou súčasťou investičného procesu v oblasti high yield. Na účely riadenia rizík sa limity odchýlok emitentov zachovajú vo vzťahu k benchmarku. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 29.6.2022
Hodnota podielu (NAV) 389,41 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 4
Historické údaje, ktoré sa používajú napríklad na výpočet tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tohto fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nemenný, časom sa môže meniť. Najnižšia riziková kategória neznamená, že investícia je bez rizika.

Tento fond je v kategórii 4 z dôvodu správania sa produktu počas merného obdobia. Celkové trhové riziko, so zohľadnením výkonnosti v minulosti a budúceho potenciálneho vývoja na trhoch, spojeného s dlhopismi používanými na dosiahnutie investičného cieľa, sa považuje za vysoké.Tieto nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. Zahŕňajú aj vývoj na finančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov týchto finančných nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a politické podmienky v každej krajine. Očakávané kreditné riziko, riziko zlyhania emitentov, podkladových investícií je vysoké. Riziko likvidity podfondu je stanovené ako vysoké. Riziká likvidity môžu vzniknúť, keď je zložité predať osobitnú podkladovú investíciu. Okrem toho môže výkonnosť podfondu veľmi ovplyvniť menové kolísanie. Investície v konkrétnej zemepisnej oblasti sú koncentrovanejšie ako investície v rôznych zemepisných oblastiach. Neposkytuje sa záruka na spätné získanie počiatočnej investície.

Kľúčové informácie
Trieda aktív Dlhopisový
Číslo ISIN LU0529381476
Trieda akcií P Cap EUR
Mena EUR
Založenie triedy akcií 18. 11. 2010
Benchmark ICE BofAML European Currency High Yield Constrained ex Subordinated Financials
Majetok vo fonde 4 322 819,38 EUR
Čistá výkonnosť v kalendárnych rokoch (%)
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fond -9,03 3,91 5,06 8,63 -4,74 3,35 10,13 -2,58 3,12 10,65 27,97
BM -8,76 4,02 2,22 11,87 -3,31 5,78 7,75 1,75 5,79 8,76 25,00

Výkonosti sú uvádzané k 31. 3. 2022 na základe dát NN Investment Partners. Výnosnosť investície sa môže meniť z dôvodu výkyvov menového kurzu.

Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
1.3%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
13,00