NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR)

Fond investuje predovšetkým do portfólia vysokokvalitných štátnych dlhopisov (s ratingom AAA až AA-) denominovaných v eurách a najmä do dlhopisov so splatnosťou menej ako 10 rokov. Fond používa aktívnu správu s cieľom predvídať zmeny úrovne výnosov štátnych dlhopisov v eurozóne, výnosovú krivku a rozpätia krajín v eurozóne na základe fundamentálnej a kvantitatívnej analýzy. Pozícia fondu sa preto môže od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku Bloomberg Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y. Tento benchmark je všeobecným vyjadrením prostredia dlhopisov denominovaných v eurách s najvyššou kategóriou ratingu (AAA) a splatnosťou menej ako 10 rokov. Na účely riadenia rizík sa zachovávajú limity odchýlok dlhopisov a krajín vo vzťahu k benchmarku. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 29.6.2022
Hodnota podielu (NAV) 154,79 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 2
Historické údaje, ktoré sa používajú napríklad na výpočet tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tohto fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nemenný, časom sa môže meniť. Najnižšia riziková kategória neznamená, že investícia je bez rizika.

Tento fond je v kategórii 2 z dôvodu správania sa produktu počas merného obdobia. Celkové trhové riziko, so zohľadnením výkonnosti v minulosti a budúceho potenciálneho vývoja na trhoch, spojeného s dlhopismi používanými na dosiahnutie investičného cieľa, sa považuje stredné.Tieto finančné nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. Zahŕňajú aj vývoj na finančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov týchto finančných nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a politické podmienky v každej krajine. Očakávané kreditné riziko, riziko zlyhania emitentov podkladových investícií je nízke. Riziko likvidity podfondu je určené ako nízke. Riziká likvidity môžu vzniknúť, keď je zložité predať osobitnú podkladovú investíciu. Okrem toho môže výkonnosť podfondu veľmi ovplyvniť menové kolísanie. Investície v konkrétnych zemepisných oblastiach sú koncentrovanejšie ako investície v rôznych zemepisných oblastiach. Neposkytuje sa záruka na spätné získanie počiatočnej investície.

Kľúčové informácie
Trieda aktív Dlhopisový
Číslo ISIN LU0546916619
Trieda akcií P Cap EUR
Mena EUR
Založenie triedy akcií 02. 05. 2011
Benchmark Bloomberg Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y
Majetok vo fonde 7 156 896,54 EUR
Čistá výkonnosť v kalendárnych rokoch (%)
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fond -6,00 -2,38 -0,59 0,19 0,28 -2,19 1,18 0,03 4,91 -1,67 4,16
BM -5,56 -1,73 0,84 0,82 1,03 -0,86 2,03 0,61 6,00 -0,81 5,77

Výkonosti sú uvádzané k 31. 3. 2022 na základe dát NN Investment Partners. Výnosnosť investície sa môže meniť z dôvodu výkyvov menového kurzu.

Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
0.85%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
8,50