NN (L) Euro Liquidity P Cap (EUR)

Cieľom tohto fondu krátkodobého peňažného trhu s premenlivou čistou hodnotou majetku je poskytovať investorom stabilné výnosy s nízkym rizikom. Fond investuje do všetkých typov nástrojov peňažného trhu denominovaných v eurách, napríklad krátkodobých nezabezpečených firemných dlhopisov, obligácií s pohyblivým úročením, krátkodobých pokladničných poukážok, krátkodobých dlhopisov, vkladov a vkladových certifikátov. Fond obmedzuje svoju váženú priemernú splatnosť (duráciu) na 60 dní a svoju váženú priemernú životnosť (vážený priemer období do splatenia istiny aktív) na 120 dní. Naším cieľom je prekonať výkonnosť benchmarku Euro Short-Term Rate (€STR). Zvyšujeme hodnotu vytváraním názoru na vývoj úrokových sadzieb a konaním na základe tohto názoru. Okrem toho selektívne investujeme do pozícií v úverových nástrojoch s atraktívnou cenou. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Fondy peňažného trhu (MMF) nie sú zaručenou investíciou. Investovanie do fondov peňažného trhu sa líši od investovania do vkladov a existuje pri ňom riziko kolísania hodnoty istiny. Fond peňažného trhu sa nespolieha na externú podporu pri zaručení svojej likvidity alebo stabilizácii čistej hodnoty majetku pripadajúcej na jeden podiel alebo akciu. Riziko straty istiny znáša investor. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 29.6.2022
Hodnota podielu (NAV) 251,90 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 1
Historické údaje, ktoré sa používajú napríklad na výpočet tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tohto fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nemenný, časom sa môže meniť. Najnižšia riziková kategória neznamená, že investícia je bez rizika.

Tento fond je v kategórii 1 z dôvodu správania sa produktu počas merného obdobia. Celkové trhové riziko, so zohľadnením výkonnosti v minulosti a budúceho potenciálneho vývoja na trhoch, spojeného s nástrojmi peňažného trhu používanými na dosahovanie investičného cieľa, sa považuje za nízke.Tieto finančné nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. Zahŕňajú aj vývoj na finančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov týchto finančných nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a politické podmienky v každej krajine. Očakávané kreditné riziko, riziko zlyhania emitentov podkladových investícií je nízke. Riziko likvidity podfondu je určené ako nízke. Riziká likvidity môžu vzniknúť, keď je zložité predať osobitnú podkladovú investíciu. Okrem toho môže výkonnosť podfondu veľmi ovplyvniť menové kolísanie. Investície v konkrétnych zemepisných oblastiach sú koncentrovanejšie ako investície v rôznych zemepisných oblastiach. Neposkytuje sa záruka na spätné získanie počiatočnej investície.

Kľúčové informácie
Trieda aktív Peňažný trh
Číslo ISIN LU0546916965
Trieda akcií P Cap EUR
Mena EUR
Založenie triedy akcií 02. 05. 2011
Benchmark ESTR (Euro Short-term Rate)
Majetok vo fonde 22 245 998,65 EUR
Čistá výkonnosť v kalendárnych rokoch (%)
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fond -0,27 -0,66 -0,36 -0,46 -0,46 -0,49 -0,35 -0,17 -0,10 -0,14 -0,13
BM -0,24 -0,56 -0,47 -0,40 -0,37 -0,45 -0,59 -0,22 0,05 0,01 0,02

Výkonosti sú uvádzané k 31. 3. 2022 na základe dát NN Investment Partners. Výnosnosť investície sa môže meniť z dôvodu výkyvov menového kurzu.

Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
0.17%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
1,70