Pre zadané dátum nie sú platné dáta, zvoľte prosím iný dátum.

Zavrieť

NN (L) Euro Liquidity P Cap (EUR)

Cieľom tohto fondu krátkodobého peňažného trhu s premenlivou čistou hodnotou majetku je poskytovať investorom stabilné výnosy s nízkym rizikom. Fond investuje do všetkých typov nástrojov peňažného trhu denominovaných v eurách, napríklad krátkodobých nezabezpečených firemných dlhopisov, obligácií s pohyblivým úročením, krátkodobých pokladničných poukážok, krátkodobých dlhopisov, vkladov a vkladových certifikátov. Fond obmedzuje svoju váženú priemernú splatnosť (duráciu) na 60 dní a svoju váženú priemernú životnosť (vážený priemer období do splatenia istiny aktív) na 120 dní. Fond je aktívne spravovaný a benchmark Euro Overnight Index Average (Eonia) sa nepoužíva na vytvorenie portfólia, ale len na účely merania výkonnosti. Zvyšujeme hodnotu vytváraním názoru na vývoj úrokových sadzieb a konaním na základe tohto názoru. Okrem toho selektívne investujeme do pozícií v úverových nástrojoch s atraktívnou cenou. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Fondy peňažného trhu (MMF) nie sú zaručenou investíciou. Investovanie do fondov peňažného trhu sa líši od investovania do vkladov a existuje pri ňom riziko kolísania hodnoty istiny. Fond peňažného trhu sa nespolieha na externú podporu pri zaručení svojej likvidity alebo stabilizácii čistej hodnoty majetku pripadajúcej na jeden podiel alebo akciu. Riziko straty istiny znáša investor. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Základné fakty
Dátum 22.10.2021
Hodnota podielu (NAV) 253,03 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 1
Kľúčové informácie
Trieda aktív Peňažný trh
Číslo ISIN LU0546916965
Trieda akcií P Cap EUR
Mena EUR
Založenie triedy akcií 02. 05. 2011
Benchmark ESTR (Euro Short-term Rate)
Majetok vo fonde 26 230 754,43 EUR
Výkonnosť
1 mesiac -0,05%
3 mesiace -0,17%
6 mesiacov -0,33%
od začiatku roka -0,52%
1 rok -0,63%
3 roky -1,41%
5 rokov -2,36%
od založenia fondu 1,21%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
0.17%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
1,70