NN (L) Euro Fixed Income X Cap (EUR)

Fond primárne investuje do diverzifikovaného portfólia dlhopisov denominovaných v eurách. Investujeme do štátnych dlhopisov a podnikových dlhopisov s vysokou kvalitou (s ratingom AAA až BBB-). Fond používa aktívnu správu na predvídanie zmien úrovne výnosov zo štátnych dlhopisov, štátnych a úverových spreadov v rámci eurozóny na základe základnej a kvantitatívnej analýzy. Pozícia fondu sa preto môže od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku Bloomberg Barclays Euro-Aggregate. Benchmark je širokým vyjadrením prostredia dlhopisov investičného stupňa denominovaných v eurách. Na účely riadenia rizík sa limity odchýlok dlhopisov a štátov zachovajú vo vzťahu k benchmarku. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 22.10.2021
Hodnota podielu (NAV) 566,43 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 3
Kľúčové informácie
Trieda aktív Dlhopisový
Číslo ISIN LU0546918151
Trieda akcií X Cap EUR
Mena EUR
Založenie triedy akcií 02. 05. 2011
Benchmark Bloomberg Euro-Aggregate
Majetok vo fonde 11 895 932,18 EUR
Výkonnosť
1 mesiac -0,98%
3 mesiace -2,35%
6 mesiacov -1,35%
od začiatku roka -3,02%
1 rok -2,58%
3 roky 7,15%
5 rokov 2,07%
od založenia fondu 91,16%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
0.95%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
9,50