NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK)

Fond poskytuje diverzifikovanú angažovanosť v komoditných sektoroch, ako napríklad, energetika, pôdohospodárstvo, priemyselné kovy, drahé kovy a živé hospodárske zvieratá. Fond používa aktívnu správu so zachovaním limitoch odchýlok vo vzťahu k benchmarku. Aj bez hedgovania je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku Bloomberg Commodity (TR) Index. Pre túto špecifickú hedgovanú triedu akcií nie je k dispozícii žiaden benchmark, keďže používame stratégiu hedgovania mien. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Investori si musia uvedomiť, že investičné prostredie indexu je koncentrované a v dôsledku toho je koncentrovaný aj fond. To obvykle povedie k porovnateľnému zloženiu a profilu návratnosti fondu a jeho benchmarku. Pozície fondu v jednotlivých komoditách sú približne rovnaké ako príslušné pozície referenčnej hodnoty. Dátum ukončenia kontraktov na komodity sa však môže líšiť od dátumov kontraktov, ktoré tvoria referenčnú hodnotu. To vyplýva zo snahy fondu minimalizovať „obnovovaciu” stratu alebo maximalizovať „obnovovací” výnos, pričom „obnovenie” sa vzťahuje na obnovenie končiacich sa kontraktov na komodity. Takisto chce využívať včasnú držbu futurít, ktoré budú indexy investícií do pasívnych investičných produktov a tradičné indexy nakupovať v ďalšom období, ako aj relatívne cenové rozdiely určitých komodít, ktoré sú súčasťou rovnakého hodnotového reťazca. Pozície sa určujú podľa matematického modelu vytvoreného pomocou dvoch faktorov prenosu (Carry) a toku (Flow). Na obmedzenie rizík fondu sa využívajú prísne kontroly rizika. Fond investuje najmä do krátkodobých amerických pokladničných poukážok a nástrojov, ktorých výnos je založený na komoditách. Základná mena podfondu je česká koruna (CZK), pričom v podfonde sa môžu využívať aj iné meny než americký dolár. Hedgovaním tejto triedy akcií sa snažíme vymeniť základnú menu podfondu (USD) za základnú menu tejto triedy akcií, ktorou je česká koruna (CZK). V tejto triede akcií sa vo fonde budú i naďalej využívať aj iné meny než CZK. Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 29.6.2022
Hodnota podielu (NAV) 328,09 CZK
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 5
Historické údaje, ktoré sa používajú napríklad na výpočet tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tohto fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nemenný, časom sa môže meniť. Najnižšia riziková kategória neznamená, že investícia je bez rizika.

Tento fond je v kategórii 5 z dôvodu správania sa produktu počas merného obdobia. Celkové trhové riziko, so zohľadnením výkonnosti v minulosti a budúceho potenciálneho vývoja na trhoch, spojeného s finančnými nástrojmi používanými na dosiahnutie investičného cieľa, sa považuje vysoké.Tieto finančné nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. Zahŕňajú aj vývoj na finančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov týchto finančných nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a politické podmienky v každej krajine. Riziko likvidity podfondu je stanovené ako stredné. Riziká likvidity môžu vzniknúť, keď je zložité predať osobitnú podkladovú investíciu. Investície v konkrétnych zemepisných oblastiach sú koncentrovanejšie ako investície v rôznych zemepisných oblastiach. Neposkytuje sa záruka na spätné získanie počiatočnej investície. Hedžovanie tried akcií, čo je metóda spravovania rizika konkrétnej meny, môže viesť k ďalšiemu kreditnému riziku a k reziduálnemu trhovému riziku v závislosti od efektívnosti uskutočneného zaistenia.

Kľúčové informácie
Trieda aktív Balancovaný
Číslo ISIN LU0629872945
Trieda akcií X Cap CZK (hedged i)
Mena CZK
Založenie triedy akcií 21. 07. 2011
Benchmark No BM
Majetok vo fonde 442 441 129,50 CZK
Čistá výkonnosť v kalendárnych rokoch (%)
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fond 33,24 25,97 -0,42 3,16 -16,25 -0,28 9,97 -27,17 -16,30 -11,69 -2,59

Výkonosti sú uvádzané k 31. 3. 2022 na základe dát NN Investment Partners. Výnosnosť investície sa môže meniť z dôvodu výkyvov menového kurzu.

Klasifikácia podľa SFDR
Článok 6:
Ďalšie informácie o integrácii rizík ohrozujúcich udržateľnosť nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
1.67%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
16,70