NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR)

Fond poskytuje diverzifikovanú angažovanosť v komoditných sektoroch, ako napríklad energetika, pôdohospodárstvo, priemyselné kovy, drahé kovy a živé hospodárske zvieratá. Fond používa aktívnu správu so zachovaním limitoch odchýlok vo vzťahu k benchmarku. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku Bloomberg Commodity (TR) (hedgovaný na EUR). Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Investori si musia uvedomiť, že investičné prostredie indexu je koncentrované a v dôsledku toho je koncentrovaný aj fond. To obvykle povedie k porovnateľnému zloženiu a profilu návratnosti fondu a jeho benchmarku. Pozície fondu v jednotlivých komoditách sú približne rovnaké ako príslušné pozície referenčnej hodnoty. Dátum ukončenia kontraktov na komodity sa však môže líšiť od dátumov kontraktov, ktoré tvoria referenčnú hodnotu. To vyplýva zo snahy fondu minimalizovať „obnovovaciu” stratu alebo maximalizovať „obnovovací” výnos, pričom „obnovenie” sa vzťahuje na obnovenie končiacich sa kontraktov na komodity. Takisto chce využívať včasnú držbu futurít, ktoré budú indexy investícií do pasívnych investičných produktov a tradičné indexy nakupovať v ďalšom období, ako aj relatívne cenové rozdiely určitých komodít, ktoré sú súčasťou rovnakého hodnotového reťazca. Pozície sa určujú podľa matematického modelu vytvoreného pomocou dvoch faktorov prenosu (Carry) a toku (Flow). Na obmedzenie rizík fondu sa využívajú prísne kontroly rizika. Fond investuje najmä do krátkodobých amerických pokladničných poukážok a nástrojov, ktorých výnos je založený na komoditách. Základná mena podfondu je americký dolár (USD), pričom v podfonde sa môžu využívať aj iné meny než americký dolár. Hedgovaním tejto triedy akcií sa snažíme vymeniť základnú menu podfondu (USD) za menu tejto triedy akcií, ktorou je Euro (EUR). V tejto triede akcií sa v podfonde budú naďalej využívať aj iné meny než EUR. Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 22.10.2021
Hodnota podielu (NAV) 166,34 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 5
Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU0518135024
Trieda akcií P Cap EUR (hedged i)
Mena EUR
Založenie triedy akcií 22. 10. 2010
Benchmark Bloomberg Commodity (TR) EUR (hedged)
Majetok vo fonde 1 799 159,14 EUR
Výkonnosť
1 mesiac 4,02%
3 mesiace 7,02%
6 mesiacov 16,17%
od začiatku roka 30,52%
1 rok 37,87%
3 roky 18,33%
5 rokov 14,98%
od založenia fondu -34,00%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 6:
Ďalšie informácie o integrácii rizík ohrozujúcich udržateľnosť nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
1.37%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
13,70