NN (L) Asia Income X Cap (USD)

Cieľom fondu je poskytovať investorom atraktívnu úroveň príjmu v kombinácii s nárastom kapitálu. Tento cieľ fond dosahuje tak, že svoje aktíva primárne alokuje do diverzifikovaného portfólia akcií v kombinácii so zaistením pomocou derivátov, ako je vysvetlené ďalej. Tento fond investuje prevažne do akcií spoločností založených, kótovaných alebo obchodovaných v ázijskom regióne okrem Japonska a Austrálie. Fond využíva aktívnu správu s cieľom zameriavať sa na spoločnosti ponúkajúce atraktívny profil návratnosti na základe fundamentálnej analýzy, pričom sa zachovávajú limity na odchýlky akcií a sektorov vo vzťahu k indexu MSCI AC Asia Ex-Japan (NR). Zloženie jeho akcií sa bude teda od indexu MSCI AC Asia Ex-Japan (NR) výrazne líšiť. Cieľom akciovej časti portfólia je prekonanie výnosnosti indexu MSCI AC Asia Ex-Japan (NR) v časovom horizonte niekoľkých rokov. Index MSCI AC Asia Ex-Japan (NR) je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia indexu. Okrem dividend z akcií chceme ďalší príjem získavať predajom tzv. opcií call (právo na kúpu podkladových akcií alebo indexov za určitú cenu v rámci určitého časového obdobia). Táto politika čiastočne obmedzuje vplyv prudkého poklesu ázijských akciových trhov na fond. V dôsledku tejto štruktúry fond nebude zvyčajne dosahovať výkonnosť ázijských akciových trhov na rastúcich trhoch, ale bude prekonávať ich výkonnosť na klesajúcich a stagnujúcich trhoch. Prvotným cieľom fondu je vytvárať vysokú úroveň ročného príjmu. Druhým cieľom je zvyšovať kapitál investorov. Tento produkt je vhodný pre investora, ktorý akceptuje riziká spojené s investovaním do akcií a využívaním derivátových finančných nástrojov. Fond môže tiež priamo investovať až 20 % svojich čistých aktív v pevninovej Číne prostredníctvom programu pre vzájomný prístup na trh s názvom Stock Connect, v rámci ktorého môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 29.6.2022
Hodnota podielu (NAV) 1 091,61 USD
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 6
Historické údaje, ktoré sa používajú napríklad na výpočet tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tohto fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nemenný, časom sa môže meniť. Najnižšia riziková kategória neznamená, že investícia je bez rizika.

Tento fond je v kategórii 6 z dôvodu správania sa produktu počas merného obdobia. Celkové trhové riziko, so zohľadnením výkonnosti v minulosti a budúceho potenciálneho vývoja na trhoch, spojeného s akciami a/alebo finančnými nástrojmi používanými na dosahovanie investičného cieľa, sa považuje vysoké.Tieto finančné nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. Zahŕňajú aj vývoj na finančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov týchto finančných nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a politické podmienky v každej krajine. Riziko likvidity podfondu je stanovené ako vysoké. Riziká likvidity môžu vzniknúť, keď je zložité predať osobitnú podkladovú investíciu. Okrem toho môže výkonnosť podfondu veľmi ovplyvniť menové kolísanie. Investície v konkrétnych zemepisných oblastiach sú koncentrovanejšie ako investície v rôznych zemepisných oblastiach. Neposkytuje sa záruka na spätné získanie počiatočnej investície. Fond môže investovať do čínskych akcií triedy A prostredníctvom systému s názvom Stock Connect, v rámci ktorého možno realizovať kapitálové investície na čínskom trhu. Investície prostredníctvom tohto systému sú spojené so špecifickými rizikami, vrátane, nie však len, obmedzení týkajúcich sa kvót, obchodovania, stiahnutia oprávnených akcií, rizika klíringu a zúčtovania a regulačného rizika. Investorom sa odporúča, aby sa v prospekte zoznámili s rizikami tohto systému.

Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU0113303043
Trieda akcií X Cap USD
Mena USD
Založenie triedy akcií 10. 12. 2001
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan (NR)
Majetok vo fonde 6 268 417,24 USD
Čistá výkonnosť v kalendárnych rokoch (%)
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fond -15,00 -3,25 19,39 18,15 -11,02 30,66 1,80 -9,78 5,03 -5,78 15,31
BM -12,34 -4,31 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4,80 3,07 22,36

Výkonosti sú uvádzané k 31. 3. 2022 na základe dát NN Investment Partners. Výnosnosť investície sa môže meniť z dôvodu výkyvov menového kurzu.

Klasifikácia podľa SFDR
Článok 6:
Ďalšie informácie o integrácii rizík ohrozujúcich udržateľnosť nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
2.4%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
24,00