Tematické investovanie

Tematické fondy predstavujú alternatívu k tradičným investičným stratégiám. Kľúčovým faktorom úspechu je identifikácia zdrojov budúceho rastu. V NN Investment Partners veríme, že týmto faktorom sú pozitívne merateľné dopady v jednom zo sedemnástich cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG), ktoré boli prijaté v roku 2015 na summite OSN.

Tieto ciele predstavujú program rozvoja na ďalších 15 rokov, teda na obdobie do konca roka 2030. Ciele sú výsledkom trojročného procesu vyjednávania, do ktorého sa zapojili všetky členské štáty OSN, zástupcovia z radov občanov, podnikateľov a vedcov. Hlavnou víziou Cieľov udržateľného rozvoja je, aby všetci ľudia mohli žiť dôstojný život bez chudoby, hladu a nerovnosti, a mohli plne rozvinúť svoj potenciál.

„Sme prvou generáciou, ktorá môže odstrániť extrémnu chudobu na Zemi a zároveň poslednou generáciou, ktorá môže zabrániť najhorším dopadom globálneho otepľovania." dodává bývalý šéf Organizácie Spojených národov Pan Ki-mun.

Našou víziou je významne prispieť k ich riešeniu a dosiahnuť pritom atraktívneho výnosu. Sme presvedčení, že investície do týchto pre budúcnosť zásadných tém nám umožnia zachytiť kľúčové faktory budúceho finančného rastu.

Tematické fondy predstavujú investície do spoločností, ktoré reagujú dostatočne rýchlo a pružne na najnovšie trendy rovnako ako na neustále sa meniace tržné prostredie, ktoré vedia využiť vo svoj prospech. Zároveň ide o lídrov vo svojom odvetví.

Prečo investovať do tematických fondov?

Rýchlejšie tempo rastu

V súlade s cieľmi udržateľného rozvoja pri OSN a sociálno-ekonomickými trendmi

Široká diverzifikácia

Globálne stratégie, ktoré sa spájajú s viac ako jedným odvetvím.

Inovatívny prístup

Využitie najnovších technológií a obchodných modelov.

Návratnosť kapitálu

A dlhodobo udržateľné výnosy.

Prísne riadenie rizík

Dôsledné pochopenie a uvedomenie si všetkých rizík je absolútne zásadné preto, aby sme mohli klientom prinášať robustné výsledky.

 

NN (L) Health & Well-Being

Téma: ľudia a spoločnosť

Do portfólia fondu vyberáme firmy, ktoré nielenže dosahujú atraktívne finančné výnosy, ale tiež prispievajú k zdravému životnému štýlu a blahobytu ľudí po celom svete.

Investíciou do fondu môžete ťažiť z dlhodobých globálnych sociálnych trendov, akými sú:

 • starnutie populácie a rastúca stredná trieda,
 • fenomén zdravého životného štýlu,
 • potreba efektívnejších riešení v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Ciele udržateľného rozvoja OSN, na ktorých dosahovaní sa fond podieľa


Prečo do fondu investovať?

 1. Atraktívny výnos s merateľnou pridanou hodnotou pre spoločnosť i životné prostredie.
 2. Investície do firiem, ktoré zohľadňujú globálne trendy a majú potenciál prinášať svojim investorom atraktívne výnosy.
 3. Široko diverzifikované globálne portfólio.

Dokumenty na stiahnutie

 

NN (L) Climate & Environment

Téma: životné prostredie

Fond investuje do akcií firiem, ktoré prispievajú nižšiemu zaťaženiu životného prostredia, pričom dosahujú atraktívnych finančných výnosov.

Potenciál fondu vyplýva z nutnosti splniť dlhodobé globálne požiadavky na životné prostredie, akými sú:

 • zmiernenie klimatických zmien,
 • zabezpečenie udržateľnosti prírodných zdrojov,
 • znižovanie miery znečistenia vzduchu, vody a pôdy.

Ciele udržateľného rozvoja OSN, na ktorých dosahovaní sa fond podieľa


Prečo do fondu investovať?

 1. Atraktívny výnos s merateľnou pridanou hodnotou pre spoločnosť i životné prostredie.
 2. Investície do podnikov, ktoré budú ťažiť z globálnych environmentálnych požiadaviek, vďaka čomu dosiahnu lepšie výsledky, než ich konkurenti.
 3. Portfólio široko diverzifikované v rámci sektorov a regiónov.

Dokumenty na stiahnutie

 

NN (L) Smart Connectivity

Téma: inovácie a udržateľný rozvoj

Fond NN (L) Smart Connectivity investuje do akcií firiem, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju spoločnosti prostredníctvom inovácií a technológií. Takéto firmy majú konkurenčnú výhodu, vďaka ktorej sa im bude dariť v budúcnosti lepšie ako jej konkurentom. Dôraz je kladený tiež na dlhodobo udržateľné atraktívne výnosy a návratnosť kapitálu.

Fond reaguje najmä na potrebu zvýšenia produktivity práce, ktorú ovplyvňuje:

 • zvyšujúca sa miera urbanizácie,
 • industrializácia,
 • digitalizácia.

Ciele udržateľného rozvoja OSN, na ktorých dosahovaní sa fond podieľa


Prečo do fondu investovať?

 1. Investície do podnikov, ktoré dostatočne rýchlo a pružne reagujú na najnovšie trendy, ako aj na neustále sa meniace trhové prostredie, ktorých vie využiť vo svoj prospech.
 2. Investície s pozitívnym merateľným vplyvom na 6 cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja.
 3. Dôraz sa kladie na dlhodobo udržateľné atraktívne výnosy a návratnosť kapitálu.

Dokumenty na stiahnutie