Stredoeurópske stratégie

Prečo investovať do stredoeurópskeho regiónu

Súčasné prostredie akciových trhov vyvoláva otázku, v ktorom regióne hľadať atraktívne ocenené akciové tituly s potenciálom ďalšieho rastu. Pod svietnikom býva najväčšia tma – a tak jeden z takýchto trhov máme priamo pred sebou. Ide o trh strednej a východnej Európy (CEE).

Výhody regiónu

 • rast HDP je stimulovaný domácim dopytom,
 • rastú maloobchodné tržby,
 • ekonomický rast regiónu je v porovnaní s eurozónou vyšší,
 • z EÚ prúdia do regiónu miliardy eur v investíciách a dotáciách.

 

 

Akciové stredoeurópske fondy

Trhy strednej Európy, ako sú Česká republika, Poľsko, Maďarsko a Rumunsko, ponúkajú potenciál ekonomického rastu. Rekordne nízka nezamestnanosť vyvoláva v regióne tlak na rast miezd. Okrem toho dividendový výnos akcií v tomto regióne patrí medzi najvyššie na svete. Od založenia spoločnosti NN Investment Partners v Českej republike v roku 1997 sa vybudoval špecializovaný investičný tím zameraný na akciové investície v regióne strednej a východnej Európy. Pražská kancelária tak poskytuje expertízu v tejto oblasti pre skupinu NN.

 

Investičná stratégia

Stredoeurópsky akciový fond investuje do akcií firiem, ktoré pôsobia na všetkých trhoch regiónu strednej a východnej Európy bez ohľadu na to, kde sú kótované ich akcie. Zároveň ide o akcie firiem, ktoré investor dobre pozná. Približne 35 % majetku fondu je investovaných do akcií na pražskej burze, 45 % na burzách v Poľsku a 10 % v Maďarsku a Rumunsku. Štruktúra portfólia fondu reflektuje potenciál ekonomického rastu jednotlivých trhov v regióne. Fond sa pyšní dlhou históriou, založený bol už v roku 1997. Ide tak o jeden z najväčších a najstarších akciových fondov zameraných na región strednej a východnej Európy.

 

Prečo do fondu investovať?

 1. Atraktívne ocenenie a vysoký dividendový výnos stredoeurópskych akcií.
 2. Participácia na vyššom ekonomickom raste v porovnaní so západnou Európou.
 3. Dlhá história fondu už od roku 1997.

 

Dokumenty na stiahnutie

 

 

Investičná stratégia

Rumunský akciový fond sa zameriava na akciové tituly obchodované na rumunskej burze, do ktorých investuje viac ako polovicu svojho majetku. Zvyšnú časť portfólia umiestňuje do akcií obchodovaných na burzách v Poľsku, Maďarsku a Českej republike a okrajovo tiež v ďalších krajinách strednej a východnej Európy. Fond bol založený už v roku 2008 a patrí medzi najväčšie akciové fondy na rumunskom trhu. Pre investorov v Českej republike a na Slovensku je k dispozícii eurová trieda fondu.

 

Prečo do fondu investovať?

 1. Atraktívne ocenenie a vysoký dividendový výnos stredoeurópskych akcií
 2. Rozvíjajúci sa trh s potenciálom rastu.
 3. Dlhá história fondu už od roku 2008 (RON trieda fondu).

    

Dokumenty na stiahnutie

 

Konzervatívne stredoeurópske fondy

Výkonnosť portfólia dlhopisov ovplyvňuje množstvo faktorov. Náš skúsený tím manažérov všetky veličiny sleduje, vyhodnocuje a starostlivo vyberá dlhopisy s ohľadom na kvalitu emitenta, a predovšetkým riadi priemernú splatnosť dlhopisov v portfóliu s cieľom dosiahnuť dlhodobo stabilné výkonnosti. Investičný tím zameriavajúci sa na konzervatívne stratégie v regióne strednej a východnej Európy pôsobí v pražskej kancelárii už od jej založenia v roku 1997 a spravuje hneď niekoľko konzervatívnych stratégií. 

 

 

Investičná stratégia

Slovenský dlhopisový fond sa zameriava na slovenské štátne dlhopisy strednej a dlhšej splatnosti, doplnené o firemné dlhopisy zo Slovenska, ale aj iných krajín. Fond investuje predovšetkým do štátnych dlhopisov, manažér fondu však môže využiť investičné príležitosti aj v oblasti firemných dlhopisov investičného stupňa a dlhopisov s vysokými výnosmi. Zameriava sa hlavne na firemné dlhopisy zavedených spoločností, pri ktorých je len minimálne riziko nesplatenia záväzkov. Priemernú splatnosť portfólia upravuje manažér fondu na základe očakávaného vývoja, čím dokáže podporiť alebo uchrániť hodnotu fondu voči pohybu úrokových sadzieb.

 

Prečo do fondu investovať?

 1. Nízka kolísavosť fondu – vhodný na stabilizáciu portfólia.
 2. Cieľom fondu je dosiahnuť dlhodobého rastu kapitálu.
 3. Lokálna expertíza – fond riadi skúsený a osvedčený tím manažérov z Prahy.

 

Dokumenty na stiahnutie

 

 

Investičný tím

Väčšina investičných stratégií NN Investment Partners je riadená z centrály v holandskom Haagu. V Českej republike je jeden z mála lokálnych investičných tímov, ktorý dodáva materskej spoločnosti expertízu z regiónu strednej a východnej Európy a riadi regionálne investičné stratégie. V pražskej kancelárii NN Investment Partners pôsobí 7 skúsených portfólio manažérov zo štyroch krajín (ČR, Slovensko, Rumunsko a Poľsko), ktorí majú spolu vyše 100 rokov profesných skúseností. Okrem luxemburských akciových a dlhopisových fondov riadia tiež portfólia českých penzijných fondov a rezerv poisťovní skupiny NN v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku.

 


S investovaním sú spojené niektoré riziká. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Hodnota investície môže kolísať a nie je zaručená návratnosť investovanej čiastky. Upozorňujeme tiež na možné kolísanie výnosov v dôsledku kolísania menového kurzu. Všetky dôležité informácie a dokumenty týkajúce sa uvedených fondov, vrátane súvisiacich rizík a nákladov, sú k dispozícii na www.nnfondy.sk.