Informácie o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť NN Investment Partner C.R., a.s. so sídlom Bozděchova 344/2, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO 251 02 869, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 4519 ako obchodník s cennými papiermi (ďalej len „Obchodník“) týmto informuje používateľov aplikácie Modelácia portfólia (ďalej len „Aplikácia“) prevádzkovanej na internetových stránkach Obchodníka https://cz.nnfondy.eu/ a https://sk.nnfondy.eu (ďalej len „Používateľ“) podľa ustanovení § 11 ods. 1 zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), o spracovaní osobných údajov:

 1. Osobné údaje Používateľa sa budú spracovávať v rozsahu, v akom ich Používateľ poskytol Obchodníkovi pri registrácii na použitie Aplikácie, a ďalej v rozsahu, v akom Používateľ jednostranne oznámil Obchodníkovi zmenu relevantných osobných údajov.
 2. Osobné údaje Používateľa sa budú spracovávať s cieľom využitia príslušných funkcionalít Aplikácie (zasielanie informácií o denných cenách a výkonnosti zvolených fondov, a zasielanie informácií o zvolených fondoch), ktorú Obchodník ponúkol Používateľovi na používanie a Používateľ úkonom registrácie možnosť používania Aplikácie prijal.
 3. Osobné údaje Používateľa bude spracovávať Obchodník ako správca.
 4. Osobné údaje Používateľa bude spracovávať Obchodník automatizovane i manuálne nasledujúcimi spôsobmi: zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií (iba elektronické) sprístupňovanie, úprava alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, uchovávanie, triedenie a kombinovanie, blokovanie a likvidácia.
 5. Osobné údaje Používateľa sa môžu sprístupniť orgánom štátnej správy a súdom, ktoré preukážu existenciu právneho titulu pre prístup k týmto informáciám, osobám vykonávajúcim interný audit podľa predpisov aplikovateľných na koncern, ktorého je Obchodník členom a audítorovi podľa zákona č. 93/2009 Zb., o audítoroch, v znení neskorších predpisov.
 6. Obchodník ako správca ďalej informuje Používateľa o jeho právach podľa ustanovení § 11 ods. 1 zákona veta in fine:
  • ak požiada Používateľ ako subjekt údajov o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu Obchodník ako správca údajov povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať;
  • Obchodník ako správca má právo požadovať za poskytnutie informácie primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie;
  • ak sa domnieva alebo ak zistí Používateľ ako subjekt údajov, že Obchodník ako správca údajov vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracovania, môže a) žiadať správcu o vysvetlenie, b) požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav (najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov). Ak je žiadosť Používateľa ako subjektu údajov uznaná za oprávnenú, Obchodník ako správca odstráni neodkladne chybný stav.
 7. Vzhľadom na skutočnosť, že Obchodník ako správca spracováva osobné údaje získané od Používateľa ako subjektu údajov, informuje Obchodník Používateľa o tom, že poskytnutie osobného údaja e-mail je nevyhnutné pre funkčnosť funkcionality zasielania informácií o denných cenách a výkonnosti zvolených fondov, a funkcionality zasielania informácií o zvolených fondoch. Poskytnutie osobného údaja meno a priezvisko je dobrovoľné.