Investičný seriál: Udržateľnosť alebo atraktívny výnos? nerobte kompromisy

13.05.2021 | Novinky

Henry Ford kedysi povedal, že žiadna firma neprežije, ak nevytvára zisk. Ale neprežije ani vtedy, ak bude vytvárať iba zisk. Táto myšlienka skvele ilustruje základný princíp spoločensky zodpovedného investovania. Jeho význam v posledných rokoch celosvetovo rastie, čo potvrdila aj aktuálna koronakríza. Spoločensky zodpovedné investovanie vytvára priestor pre zachovanie dlhodobých ziskov a podmienok trvalo udržateľného rozvoja pre budúce generácie. Zodpovedné investície sa môžu pochváliť aj väčšou odolnosťou, než ktorú vykazujú štandardné investície.

Najrozšírenejšia fáma? Že zodpovedné investície majú nižší výnos

Často sa má za to, že udržateľnosť investícií musí byť na úkor ich výnosnosti. Opak je pravdou. Vďaka dôrazu na integráciu ESG faktorov sme schopní odhaliť potenciálnu hodnotu firiem v budúcnosti. Táto stratégia sa nám osvedčila v každej fáze trhového cyklu. Prísny výber akcií do portfólií fondov a zameranie na firmy s udržateľným a perspektívnym obchodným modelom umožnili odolávať veľkým šokom na trhu. Udržateľné fondy preukázali odolnosť počas veľkej finančnej krízy v roku 2008 a prekonali svojich tradičných konkurentov tiež pri koronakríze.

5 dôvodov, prečo investovať zodpovedne

  1. Návratnosť investícií sa zvyšuje predovšetkým vďaka dôrazu na udržateľný spôsob riadenia firiem, do ktorých fondy investujú.
  2. Investujete do firiem, ktoré aktívne pristupujú k ochrane životného prostredia a sociálnej udržateľnosti.
  3. Prispievate v boji proti klimatickým zmenám a pomáhate znižovať uhlíkovú stopu.
  4. Podporujete slušný prístup k zamestnancom, dodržiavanie ľudských práv, boj proti detskej práci a diskriminácii.
  5. Dôraz je kladený na dlhodobo udržateľné atraktívne výnosy a návratnosť kapitálu.

Dôraz na dlhodobo udržateľné výnosy a návratnosť kapitálu

Investičný proces výberu aktív, do ktorých investujeme, je založený na dôkladnej finančnej analýze. Tá hodnotí nielen zisk, finančné zdravie a návratnosť kapitálu, ale aj dôsledne skúma práve dodržiavanie kritérií sociálno-environmentálnej zodpovednosti čiže ESG faktorov (E - životné prostredie, S - sociálne faktory a G - udržateľné riadenie).

V NN Investment Partners totiž považujeme spoločensky zodpovedné investovanie za najlepší spôsob, ako možno zvýšiť návratnosť vlastnej investície v pomere k rizikám a zároveň prispieť spoločnosti ako celku. Navyše veríme, že nám investície do týchto pre budúcnosť zásadných tém, umožnia zachytiť kľúčové faktory budúceho finančného rastu.

Prečo investovať zodpovedne práve s NN Fondmi?

Vďaka viac než 20-ročným skúsenostiam s uplatňovaním ESG kritérií vo väčšine investičných stratégií sme celosvetovo uznaní za lídra v oblasti zodpovedného investovania a správy aktív. V roku 2020 sme získali top A+ hodnotenie udelené OSN za náš prístup a excelentné investičné stratégie v oblasti zodpovedného investovania. ESG kritériá sme integrovali už do 74 % spravovaných aktív.

 

Vyberte si investičnú stratégiu podľa svojho

Súčasťou implementácie prvej fázy nariadenia o zverejňovaní informácií súvisiacich s udržateľnosťou (SFDR), ktoré je účinné od 10. marca 2021, je okrem iného jednotná klasifikácia zodpovedných fondov. Všetky ďalej spomínané fondy spĺňajú najvyššie požiadavky článku 9.

 

Chcete investovať zodpovedne na akciových trhoch v Európe?

Podieľajte sa s nami na raste hodnoty firiem, ktoré sa riadia princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Ani v Európe nemusí byť ochrana životného prostredia, férový prístup k zamestnancom a k spoločnosti samozrejmosťou.

 

Chcete investovať zodpovedne do akcií na rozvíjajúcich sa trhoch?

Zodpovedný prístup je možné nájsť všade. Investujte s nami do spoločností, ktoré sa okrem finančného zisku zameriavajú tiež na ochranu životného prostredia, dodržiavanie ľudských práv, alebo férové vzťahy s dodávateľmi. Dôraz je kladený na dlhodobo udržateľné atraktívne výnosy a návratnosť kapitálu.

Rozvíjajúce sa trhy ponúkajú vyšší potenciál výnosu než trhy rozvinuté a naše udržateľné fondy navyše dokazujú, že zodpovedný prístup rozhodne nemusí znamenať nižší zisk, práve naopak. Využite viac ako dvadsaťročných skúseností analytických tímov NN IP s preukázateľnými výsledkami.

 

Chcete investovať zodpovedne do svetových akcií?

Je vám blízka myšlienka trvalo udržateľného rozvoja? Máte za to, že je potrebné podporovať tento prístup globálne? Investujte do našich globálnych zodpovedných stratégií a podporujte tak len tie spoločnosti, ktorým ide okrem zisku aj o našu budúcnosť.

 

Chcete investovať zodpovedne v rámci zmiešaných fondov?

Páči sa vám myšlienka trvalo udržateľného rozvoja a zodpovedného prístupu k ľuďom, spoločnosti a životnému prostrediu, ale netrúfate si investovať do akciových fondov? Vhodným variantom pre vás môže byť zmiešaný fond. Akcie aj dlhopisy všetkých spoločností i vlád, ktoré máme v portfóliu, musia spĺňať náročné kritéria sociálno environmentálnej zodpovednosti.

 

Chcete investovať s pozitívnymi merateľnými vplyvmi v cieľoch udržateľného rozvoja OSN?

Svet čelí nespočetnému množstvu výziev. Prispejte významne k ich riešeniu a dosiahnite pritom atraktívnych výnosov. Tieto fondy prinášajú okrem finančného zhodnotenia tiež pozitívne merateľné dopady v cieľoch udržateľného rozvoja OSN. Sme presvedčení, že investície do týchto pre budúcnosť zásadných tém nám umožnia zachytiť kľúčové faktory budúceho finančného rastu, z čoho budú naši investori profitovať. Vyberte si globálne orientovaný fond alebo si zvoľte tému, ktorá vám dáva najväčší zmysel.