Práce portfólio manažéra pod drobnohľadom

Ako riadime fond NN (L) Global High Dividend?

Práca portfólio manažéra býva z pohľadu verejnosti zvyčajne zahalená rúškom tajomstva. Pritom o nič tajomného nejde. Kľúčom k úspechu je systematický proces a disciplína. Poďme sa teda na príklade fondu NN (L) Global High Dividend pozrieť, ako konkrétne pracuje tím, ktorý fond spravuje, a akými zásadami sa riadi pri rozhodovaní o tom, ako investovať peniaze fondu.

Investičný proces

Na globálnych akciových trhoch existuje cca 60 000 konkrétnych akciových titulov, ktoré môže portfólio manažér do portfólia fondu kúpiť. Samozrejme, len zlomok z týchto možností vyhovie náročným kritériám a zďaleka nie každá akcia bude skutočne do majetku fondu nakúpená. Investičný proces môžeme rozdeliť do niekoľkých krokov. Čím sa portfólio manažéri v jednotlivých krokoch zaoberajú a aký je význam týchto krokov?

Investičný proces v kocke

1) Kvantitatívny predvýber

Prvým krokom pri investovaní do akcií je tzv. kvantitatívny filter. Ide o to, aby sme z obrovského množstva akcií predbežne vyselektovali tie, ktoré majú šancu stať sa súčasťou portfólia. Na základe historických dát sledujeme likviditu daného titulu (denné objemy transakcií s danou akciou). Akcie musia byť na trhu obchodované v dostatočných objemoch, aby sme našimi nákupnými alebo predajnými operáciami nemohli nepriaznivo ovplyvniť ich cenu. Ďalej na základe dát počítame dividendový výnos akcií, a to ako historický, tak tiež očakávaný. Pred samotným investovaním sledujeme súvahy a cash flow firiem. Hľadáme akcie s nadpriemernými hodnotami týchto veličín.

2) Fundamentálna analýza

Cieľom fundamentálnej analýzy je výber konkrétnych akcií na základe detailnej analýzy danej spoločnosti a trhu, na ktorom sa spoločnosť pohybuje. Sledujeme, či je dividendová politika spoločnosti udržateľná a či sú akcie firmy atraktívne ocenené. Týmto typom analýzy sa zaoberá tím 25 sektorových investičných špecialistov s priemernou profesijnou skúsenosťou 14 rokov.

Definícia: Fundamentálna analýza
Fundamentálna analýza hľadá správnu vnútornú cenu akcie pomocou skúmania kurzotvorných faktorov a informácií, ktoré sú prístupné verejnosti. Jedná sa o ekonomické, účtovné či štatistické dáta, rovnako ako politické, historické a demografické faktory. Odvodenú cenu potom investor porovnáva s aktuálnym ocenením na finančných trhoch: Cieľom je odpovedať na otázku, či je akcia správne ohodnotená, respektíve či je podhodnotená, alebo nadhodnotená.

3) Implementácia investičnej stratégie – skladba investičného portfólia

Po vykonaní detailných analýz pristupuje portfólio manažér ku konkrétnej skladbe portfólia fondu, prípadne k jej úprave. Cieľom zásahov správca fondu je diverzifikácia portfólia, ktoré sa skladá z preverených akcií z mnohých sektorov ekonomiky. V závislosti od vývoja cien konkrétnych akcií je portfólio aktívne rebalancované, mení sa váha jednotlivých akcií v portfóliu. Realizujeme zisk u akcií, ktoré rastom prekonali svoj pôvodný podiel v portfóliu. A naopak prikupujeme akcie, ktoré sú viac podhodnotené. Vsádzame na aktívny investičný prístup – nesledujeme pasívne benchmark. Veľkosť spoločnosti, jej trhová kapitalizácia, nie je pre určenie jej podielu v portfóliu rozhodujúca. To je kľúčový rozdiel oproti pasívnemu benchmarkovému investovaniu. Udržujeme typicky dve až tri úrovne zastúpenia akcií v portfóliu fondu: 0,5 %, 1 % a 2 %. Váhy akciám prideľujeme na základe sily nášho presvedčenia ohľadom perspektívy danej spoločnosti.

4) Riadenie rizík – risk management a compliance

Cieľom riadenia rizík podielového fondu je vyhodnocovanie rizík, správania portfólia fondu a práce portfólio manažéra. Risk manažér spracováva reporty ohľadom výkonnosti fondu, porovnáva výkonnosť a zloženie portfólia s benchmarkom, monitoruje výkonnosť vybraných konkurenčných fondov, sleduje expozíciu fondu na rôzne typy rizík (trhové, menové, kreditné, riziko obchodných protistrán...), „stráži" dodržiavanie investičných obmedzení (limitov) fondu atď. Moderný risk management využíva sofistikované matematicko- štatistické prístupy. Neoddeliteľnou súčasťou riadenia rizík je tiež funkcia compliance, ktorá zabezpečuje dohľad nad dodržiavaním všetkých právnych predpisov a komunikáciu s regulátorom. Toto oddelenie spoluvytvára v investičnej spoločnosti interný systém riadenia a kontroluje jeho dodržiavanie. Compliance tiež dohliada, aby zamestnanci investičnej spoločnosti nezneužívali interných informácií pre svoje vlastné obchodovanie.

Na aké oblasti kladieme v investičnej spoločnosti dôraz?

  • Dividendová politika firmy
  • Rast výnosov firmy
  • Trend vývoja výnosov, odchýlky od trendu
  • Kvalita bilancie firmy
  • Vývoj v danom sektore
  • Ocenenie spoločnosti

Risk management v investičnej spoločnosti. Príklady sledovaných investičných limitov:

  • žiadna akcia nesmie presiahnuť váhu 5 % v portfóliu fondu,
  • žiadny sektor zastúpený vo fonde nesmie prekročiť o viac ako 10 % váhu sektora benchmarku fondu (MSCI World),
  • žiadna krajina zastúpená vo fonde nesmie prekročiť o viac ako 15 % váhu v benchmarku fondu,
  • a podiel jednej akcie v portfóliu môže byť max. 5 %.

Aké sledujeme štatistické údaje?

Vysvetlivky

Štandardná (smerodajná) odchýlka – volatilita Vo svete podielových fondov ide o možnú historickú odchýlku výnosov fondu od určitého priemerného výnosu. Môžeme povedať, že ak je napríklad štandardná odchýlka 10 %, väčšina výnosov (cca dve tretiny) sa pohybovali v rozpätí ± 10 % od priemerného výnosu. Čím väčšia je smerodajná odchýlka (tiež nazývaná ako volatilita), tým sa považuje investícia za rizikovejšiu (kolísavejšiu).

Sharpe ratio (Sharpeho pomer) Ide o štatistickú veličinu, používanú na hodnotenie (porovnávanie) fondov. Čím vyššie číslo, tým vyšší výnos na jednotku celkového rizika investor dostal. Do výpočtu vstupuje výkonnosť fondu a tzv. bezriziková úroková miera.

Value at risk (VaR) VaR je štatistický ukazovateľ merajúci maximálnu možnú ročnú stratu, ktorá sa môže pri danej miere pravdepodobnosti vyskytnúť. Príklad: VaR = 50 % znamená, že za rok s pravdepodobnosťou 95 % nedôjde k poklesu vyššiemu než 50 %.

Vyššie uvedené informácie sú dostupné v mesačných správach (factsheetoch) našich fondov.