Poklesy na trhoch: vyraďte emócie, zaraďte nudnú štatistiku. Odmenou vám bude sladký výnos.

Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne. Tí, ktorí sa držia svojho investičného horizontu, sa na konci spravidla radujú zo zhodnotenia svojho majetku. Naopak tí, ktorí podľahnú pochybám o svojom rozhodnutí, svoj predčasný odkup často spätne ľutujú.

Prečo je tak dôležité dodržať svoj investičný horizont?

Všetci máme rovnaký mozog a všetci reagujeme rovnako: keď vidíme, že hodnota fondu kolíše a trhy sú nervózne, znervóznieme tiež. Naším mozgom beží nevypovedané otázky: Bude trh ešte klesať? Nemám radšej vybrať peniaze hneď? A úprimná odpoveď? Áno, trh môže klesať a môže rásť. Dodržte však svoj pôvodný investičný horizont, teda nevyberajte predčasne. Je to totiž to najlepšie, čo môžete urobiť.

Pri dynamických investíciách sa odporúča investičný horizont minimálne 7 rokov, pri vyvážených 5 rokov a pri konzervatívnych 3 roky. Okrem nášho emočne založeného mozgu totiž funguje tiež štatistika, a tá je rovnako neúprosná. Mnohí majú ešte v živej pamäti roky 2008–2009, keď investičným svetom zmietala finančná kríza. Napriek tomu sa investori, ktorí dodržali investičné horizonty, radovali zo zisku. Dokonca aj „smoliari“, ktorí investovali do amerických akcií reprezentovaných indexom S&P 500 na vrchole, teda 1. júla 2007, sa o 10 rokov neskoršie dívali na viac než 60 % výnos svojej investície.

Neúprosná štatistika tiež hovorí:

  1. Čím dlhšie investujeme, tým väčšiu máme pravdepodobnosť, že dosiahneme investičného cieľa.
  2. S každou investíciou sú spojené riziká, bezriziková investícia neexistuje.
  3. Čím vyšší má investícia očakávaný výnos, tým vyššie so sebou nesie riziko možnej straty a naopak.

Volatilita čiže kolísavosť trhov

Ilustrujme si kolísavosť trhov na troch stratégiách z rodiny NN Fondov: opatrnej stratégii vo fonde NN (L) First Class Multi Asset (FCMA), vyváženej stratégii vo fonde NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (PBES) a dynamickej stratégii vo fonde NN ( L) Patrimonial Aggressive (PAAG).

Nasledujúci graf znázorňuje výkyvy vo výkonnosti vybraných NN Fondov v jednotlivých kvartáloch roku 2017 a 2018. Čím dynamickejšia stratégia, tým väčšie výkyvy cien. Porovnajme však ich výkonnosť za 5 rokov a razom máme pred očami iné čísla:

  • opatrný NN (L) First Class Multi Asset (EUR) vyniesol investorom ročne 3,26 %,
  • vyvážený NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (CZK) ročne 4,67 %, EUR –> 6,47 %
  • a dynamický NN (L) Patrimonial Aggressive ročne plus 6,70 % EUR -> 8,24 % ...k 30/6/2018

Zdroj: NN investment Partners, efektívnosť CZK triedy fondov FCMA, PBES a PAAG v jednotlivých kvartáloch k 30. 6. 2018

A aké ďalšie zásady Vám pomôžu znižovať riziko?

  1. Rozdeľte úspory a finančný majetok medzi viacerými aktívami, je to variácia poučky nedávať všetky vajcia do jedného košíka.
  2. Dodržujte časový horizont, rezervu investujte vždy krátkodobo a konzervatívne, peniaze na dôchodok dlhodobo, a ak vám to vaša tolerancia rizika dovolí, tak dynamicky.
  3. Investujte pravidelne. V čase poklesov totiž nakupujete lacnejšie, čo sa väčšinou snažíte robiť aj v bežnom živote. A rovnako sa správajú tí najlepší investori sveta. Kupujú lacno.

Náš investičný výhľad je stále priaznivý. Svetová ekonomika je aj napriek pár obláčikov na inak jasnom nebi v dobrej kondícii. A ak pri pohľade na výpis z investičného účtu zneistíte, spomeňte na štatistiku a svoj investičný horizont.

Právne upozornenie
Tento text nepredstavuje ponuku na kúpu cenných papierov. Za stratu, ktorá by mohla čitateľovi prípadne vzniknúť použitím informácií uvedených v tomto dokumente, nenesie NN Investment Partners C. R., a. s. žiadnu zodpovednosť. S investovaním sú spojené niektoré riziká. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Hodnota investície môže kolísať a nie je zaručená návratnosť investovanej čiastky. Všetky dôležité informácie a dokumenty týkajúce sa uvedených fondov, vrátane súvisiacich rizík a nákladov, sú k dispozícii na www.nnfondy.sk.