Právne informácie

Dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosť NN (L) zverejňuje Výročnú správu a účtovnú závierku SICAVu za finančný rok končiaci 30. septembra 2022. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosť NN (L) Patrimonial zverejňuje Výročnú správu a účtovnú závierku SICAVu za finančný rok končiaci 30. septembra 2022. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré je účinné od 23. januára 2023. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Z dôvodu nedosiahnutia požadovanej uznášaniaschopnosti na mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti NN (L) dňa 13. januára 2023, si vás dovoľujeme upozorniť na konanie druhého mimoriadneho valného zhromaždenia, ktor…
Z dôvodu nedosiahnutia požadovanej uznášaniaschopnosti na mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti NN (L) International dňa 13. januára 2023, si vás dovoľujeme upozorniť na konanie druhého mimoriadneho valného…
Z dôvodu nedosiahnutia požadovanej uznášaniaschopnosti na mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti NN (L) Patrimonial dňa 13. januára 2023, si vás dovoľujeme upozorniť na konanie druhého mimoriadneho valného zhromaždenia,…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktoré je účinné od 1. januára 2023. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na konanie výročného valného zhromaždenia dňa 26. januára 2023 o 14:00 hod, ktoré bude mať nasledujúci program: Program 1. Prezentácia správ predstavenstva a nezávislého audí…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) Patrimonial, ktoré je účinné od 1. januára 2023. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré je účinné od 1. januára 2023. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na konanie mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 13. januára 2023, s cieľom schváliť zmenu názvu spoločnosti z NN (L) International na Goldman Sachs Funds IV, s dátumom nadobudnutia účinnosti tejto zmeny dňa 6. marca 2023.…
Dovoľujeme si vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 13. januára 2023, s cieľom schváliť zmenu názvu spoločnosti z NN (L) na Goldman Sachs Funds III, s dátumom nadobudnutia účinnosti tejto zmeny dňa 6. marca 2023. V d…
Dovoľujeme si vás upozorniť na konanie mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 13. januára 2023, s cieľom schváliť zmenu názvu spoločnosti z NN (L) Patrimonial na Goldman Sachs Funds V, s dátumom nadobudnutia účinnosti tejto zmeny dňa 6. marca…
S cieľom ďalej pokročiť v integrácii NN Investment Partners so spoločnosťou Goldman Sachs Asset Management sme sa rozhodli vykonať zmeny týkajúce sa činností správy portfólia a menovania investičných manažérov. Zmeny nadobudnú ú…
Dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosť NN (L) International zverejňuje Výročnú správu a účtovnú závierku SICAVu za finančný rok končiaci 30. júna 2022. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 20. októbra 2022 o 15:20 hod a bude mať nasledujúci program: Program 1. Prezentácia správ predstavenstva a nezávislého audítora. 2. Schválenie…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré je účinné od 1. októbra 2022. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďalší…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktoré je účinné od 1. októbra 2022. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďal…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) Patrimonial, ktoré je účinné od 1. októbra 2022. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie, alebo ho môžete nájsť spolu s ďal…
Dovoľujeme si vás informovať o úpravách v prospekte spoločnosti NN (L) s platnosťou od 1. októbra 2022. Ako už bolo oznámené v júni, dochádza k zmene SFDR klasifikácie niektorých fondov.   Zmena z člá…