Napísali o nás: Portrét fondu NN (L) Global Sustainable Equity

23.07.2020 | Novinky

Globálny akciový fond, ktorý kladie veľký dôraz na sociálno-environmentálnu zodpovednosť. V poslednej dobe výrazne poráža benchmark.

Fondovú ponuku spoločnosti NN Investment Partners v SR/ČR tvorí menší počet dlhopisových a zmiešaných fondov aj pestrá škála akciových fondov vrátane tých regionálnych, sektorových alebo s dividendovou stratégiou. Nižšie si predstavíme globálny akciový fond, ktorý svoju stratégiu prispôsobuje zásadám sociálne zodpovedného investovania.

Zodpovedný prístup

NN (L) Global Sustainable Equity je v základe globálne zameraný akciový fond, ktorý cieli najmä na veľké, zavedené spoločnosti, a to naprieč regiónmi a sektormi.

Do portfólia sú však vyberané iba akcie tých firiem, ktoré spĺňajú kritéria tzv. sociálno-environmentálnej zodpovednosti. Spôsob riadenia týchto spoločností musí zohľadňovať ochranu životného prostredia, sociálne princípy a princípy udržateľného riadenia spoločnosti, ktoré by mali ísť ruka v ruke so snahou dosahovať stanovených obchodných cieľov. Fond sa týmto spôsobom snaží o prekonanie benchmarku MSCI World NR.

Investičný proces vychádza z prístupu zdola nahor (bottom-up) a výberu konkrétnych akciových pozícií s tým, že na začiatku je pomocou ESG skríningu zúžený výber z viac ako 15 000 spoločností na cca 10 000 až 11 000. Nasleduje fundamentálny skríning, ktorý výber zúži na niekoľko stoviek spoločností a potom prichádza na rad dôkladná fundamentálna a ESG analýza. Výsledkom je potom pomerne koncentrované portfólio cca 50 spoločností (v súčasnosti 44 vs. cca 1600 v indexe MSCI World).

V rámci základného ESG skríningu dochádza k vyradeniu spoločností podnikajúcich napr. v oblasti tabakových výrobkov, gamblingu, kontroverzných zbraní, frakingu atď. Samozrejme sú tiež vyradené spoločnosti porušujúce ľudské práva a podobne. V rámci finančného skríningu je potom naopak kladený dôraz napríklad na vysoký a stabilný cash flow, zaujímavé valuácie a všeobecne sú preferované spoločnosti s nízkymi rizikami.

Dobrá diverzifikácia

Graf 1 zachycujúci regionálne zloženie fondu platné ku koncu mája ukazuje, že z pohľadu krajín je zloženie fondu podobné ako v prípade indexu MSCI World, aj keď váha USA je mierne vyššia.

 

Pohľad na graf 4 potom ukazuje, že aj sektorovo má fond podobné zloženie ako index MSCI World, mierne prevážené sú najmä IT či financie, o niečo podvážený je naopak priemysel. Toto zloženie je teda v duchu myšlienky fondu, kedy by nemalo dochádzať k príliš veľkým odchýlkam od benchmarku pokiaľ ide o sektorové alebo regionálne zloženie. Podstatný je ale výber spoločností v rámci týchto sektorov/regiónov a skutočnosť, že portfólio je výrazne viac koncentrované.

Lepšie ako benchmark

Grafy 2 a 3 porovnávajú korunovú výkonnosť fondu NN (L) Global Sustainable Equity s eurovou výkonnosťou (vzhľadom k menovému zaisteniu CZK/EUR) indexu MSCI World a indexu MSCI World ESG Leaders, ktorý lepšie vyhovuje sociálne zodpovednej stratégii fondu.

Ako je vidieť, hoci od svojho založenia (platného pre korunovú triedu, eurová má výrazne dlhšiu históriu) v máji 2017 fond zhruba do mája 2019 za benchmarkom zaostával, alebo vykazoval podobnú výkonnosť, v poslednej dobe naopak dosahuje veľmi výraznej nadvýkonnosti a vďaka tomu fond obidva uvedené indexy na celej sledovanej perióde jasne výnosovo prekonal, pri porovnateľnej volatilite. Vďaka tomu tak vykazuje veľmi vysokú kladnú hodnotu alfa.

K podobným záverom dôjdeme aj pri pohľade na grafy 5 a 6, porovnávajúce portrétovaný fond s ďalšími  dostupnými fondmi, ktoré nejakým spôsobom pracujú so sociálne zodpovedným investovaním. Podotkneme, že v grafe sú eurové aj korunové fondy, ktoré však môžu mať odlišný prístup k menovému zabezpečeniu.

Napriek tomu je zrejmé, že zatiaľ čo v prvom roku až dvoch dosahoval fond obdobnej výkonnosti ako konkurencia, v poslednej dobe ju naopak výrazne prekonáva.

NN (L) Global Sustainable Equity možno vďaka globálnemu záberu odporučiť aj ako základnú akciovú pozíciu najmä tým investorom, ktorí uprednostňujú aktívnu správu a tiež majú záujem investovať v duchu sociálno-environmentálnej zodpovednosti. Pre rad investorov môže byť prínosom tiež menovo zaistená korunová trieda.

Plusy a mínusy

+ Poráža benchmark aj konkurenciu

+ Menovo zaistená korunová trieda proti eurovej

- Vyššia nákladovosť

- Za vhodnejší benchmark ako MSCI World považujeme MSCI World ESG Leaders

Zdroj: Časopis FOND SHOP 14/2020

 

Tento dokument má iba informačný charakter, nejde o ponuku na kúpu cenných papierov, jeho text nie je právne záväzný a nesmie byť použitý na účely predaja investícií alebo nadobudnutiu cenných papierov v krajinách, kde je to zakázané príslušnými orgánmi alebo predpismi. Investori by si mali sami získať informácie o prípadných registračných či ohlasovacích povinnostiach vo vzťahu k zamýšľaným investíciám v rámci svojej jurisdikcie. Za stratu, ktorá by mohla čitateľovi prípadne vzniknúť použitím informácií uvedených v tomto dokumente, nenesie NN Investment Partners C. R., a. s. žiadnu zodpovednosť. S investovaním sú spojené niektoré riziká. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Hodnota investície môže kolísať a nie je zaručená návratnosť investovanej čiastky. Upozorňujeme tiež na možné kolísanie výnosov z dôvodov výkyvov menového kurzu. Všetky dôležité informácie a dokumenty týkajúce sa uvedených fondov, vrátane súvisiacich rizík a nákladov, sú k dispozícii na www.nnfondy.cz