Komentár k vývoju NN Fondov v januári pre stávajúcich investorov

NN (L) International Slovak Bond (EUR)

 • V januári svetové trhy očakávali sprísnenie menovej politiky a hlavné dlhopisové trhy zaznamenali straty.
 • Vývoj slovenskej ekonomiky bol naďalej slabý, kľúčové ukazovatele (priemyselná výroba, reálne mzdy a maloobchodné predaje) sa nijako výrazne nezlepšili.
 • V priebehu mesiaca sme udržiavali krátku duráciu portfólia v očakávaní, že aj napriek rozdielnemu vývoju menových politík budú európske trhy nasledovať výpredaje v USA.
 • Predpokladáme, že vyššie výnosy dlhopisov a volatilita budú v najbližšom čase pretrvávať.
 • Upozorňujeme, že 23. februára dôjde k likvidácii fondu (viac informácií nájdete tu).

 

NN (L) International Central European Equity (EUR)

 • Stredoeurópske trhy zaznamenali v januári zmiešané výsledky: Maďarsko a Rumunsko rástli, zatiaľ čo český a poľský trh zaznamenali zápornú výkonnosť.
 • Maďarské akcie mali najlepšiu výkonnosť v regióne, ktorú ťahali veľké, dobre zavedené lokálne spoločnosti, ktoré dohnali svoje regionálne náprotivky.
 • Fond prekonal benchmark vďaka vyššiemu zastúpeniu finančného sektora a utilít a nižšieho podielu poľských utilít a technologických titulov.
 • Naďalej preferujeme akcie zo sektorov financií a utilít; očakávame, že regionálne banky budú zvyšovať svoje sadzby, čo ďalej posilní ich ziskovosť.

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (EUR)

 • Európske akcie klesali v súlade s globálnymi trhmi (MSCI Europe -3,2 %), strácali aj európske dlhopisy (Bloomberg Barclays Euro Agg. -1,1 %).
 • Po troch rokoch, keď stratégia jasne prekonávala benchmark, fond na začiatku nového roka výrazne zaostal.
 • Hlavným dôvodom bol konkrétny výber akciových aj dlhopisových titulov.
 • Taktická alokácia bola neutrálna: vďaka nižšej durácii sme ťažili z rastúcich výnosov dlhopisov, naopak vyššie zastúpenie akcií sa prejavilo negatívne.
 • Nastavenie portfólia však nemeníme, máme naďalej neutrálny náhľad na akcie, pozitívny náhľad na firemné dlhopisy a udržujeme relatívne nižšiu duráciu.

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR)

 • Akciový index MSCI All Country World v eurách stratil 3,5 %.
 • Najlepšie výkonnosti zaznamenali sektory pozitívne korelované s dlhopisovými výnosmi, ako sú financie a energie, ktoré navyše podporil aj prudký rast cien.
 • Najhoršie výsledky zaznamenali sektory technológií, spotrebného tovaru a komunikačných služieb.
 • Európske dlhopisy zakončili mesiac so zápornou výkonnosťou, kreditné spready sa rozširovali a dlhopisy s vysokým výnosom boli ovplyvnené zvýšenou averziou k riziku.
 • Po piatich rokoch, keď fond prekonával benchmark, za ním na začiatku tohto roka zaostal.
 • Krátkodobo sme upravili náš náhľad na akcie na neutrálne, náš strednodobý výhľad je však stále pozitívny vzhľadom na silu spotrebiteľov, nadmerné úspory a vysokú úroveň rastu.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (EUR)

 • Svetové akciové trhy podľa MSCI World v eurách stratili 3,9 %.
 • Najhoršie si viedli rastové sektory: technológie, spotrebný tovar a komunikačné služby. Naopak prudko rástli energie a darilo sa aj finančnému sektoru.
 • Z regionálneho pohľadu sa najviac darilo trhom vo Veľkej Británii, najhoršie výsledky zaznamenali akciové trhy USA.
 • Fond zaostal za benchmarkom kvôli rotácii od rastového k hodnotovému štýlu, umocnenej rastom dlhopisových výnosov, kedy investori vyberali zisky z dobre zavedených firiem a nakupovali za ne zaostávajúce tituly.

 

NN (L) Global High Dividend (EUR)

 • Svetové akciové trhy klesali v dôsledku geopolitickej neistoty, prudko rastúcej inflácie a obavám zo sprísnenia menových politík vo svete.
 • K relatívnej výkonnosti fondu prispel najmä výber titulov v sektore zdravotníctva a vyššie zastúpenie financií, negatívny vplyv mali naopak investície v sektore nehnuteľností.
 • Udržujeme vyššie zastúpenie financií (najmä bankovníctva a poisťovníctva) oproti benchmarku, znížili sme ale ich celkovú pozíciu v portfóliu.
 • Pokračujeme vo vyhľadávaní atraktívnych príležitostí v zdravotníctve, kvalitných titulov v energetickom sektore a udržujeme nižšie zastúpenie odvetvia IT.

 

NN (L) Climate & Environment (EUR)

 • Svetové ekonomické fórum zverejnilo svoju správu o globálnych rizikách na rok 2022, v ktorej označuje neschopnosť konať v oblasti zmeny klímy za najväčšie riziko nadchádzajúceho desaťročia.
 • Portfólio fondu je postavené na vysoko kvalitných tituloch rastového štýlu a v prostredí rotácie k hodnotovým stratégiám utrpelo veľkú stratu.
 • Stratégia neinvestuje do tradičných energetických firiem, ktoré výrazne rástli. Investuje ale do spoločností zaoberajúcich sa obnoviteľnými zdrojmi, ktoré v tomto prostredí naopak strácali.
 • Využili sme pokles cien a navýšili sme naše pozície v spoločnostiach Alfen, Badger Meter, HelloFresh, Tomra, SolarEdge, and Shoals Technologies.

 

NN (L) Health Care (EUR)

 • Začiatok roka bol v znamení vysokej volatility na akciových trhoch, index strachu VIX prudko vzrástol a na konci januára prekonal hodnotu 30.
 • Okrem obáv zo sprísňovania menových politík rástlo aj napätie medzi Ruskom a Západom ohľadom Ukrajiny.
 • Zdravotnícky sektor zaostal za širším akciovým trhom.
 • Hlavným dôvodom negatívnej výkonnosti fondu bol konkrétny výber akciových titulov na základe ziskovosti.
 • V portfóliu fondu sa najviac darilo akciám spoločnosti Merck & Co, naopak najhoršiu výkonnosť mali akcie spoločnosti IDEXX Laboratories.