Komentár k vývoju NN Fondov v auguste 2020

21.09.2020 | iMesačník

Vývoj akciových trhov vo svete

 

Komentár k vývoju NN Fondov

 

NN (L) International Slovak Bond (EUR)           

 • Výnosy do splatnosti 10ročných slovenských štátnych dlhopisov vzrástli, rovnako ako tomu bolo pri dlhopisoch ostatných jadrových krajín.

 • Sadzby na dlhom konci výnosovej krivky čelili tlaku kvôli očakávanému nárastu nových emisií dlhopisov v 3. štvrťroku.

 • Fond od začiatku roka drží kladné zhodnotenie a prekonáva svoj benchmark.

 • Do portfólia fondu sme pridali štátne dlhopisy emitované v eurozóne s10ročnou splatnosťou a nahradili nimi menej likvidné slovenské štátne dlhopisy.

   

NN (L) International Central European Equity (EUR) 

 • Stredoeurópske akciové trhy v auguste rástli v súlade so svetovými trhmi, podporené oživením vo finančnom sektore.

 • Najlepšie sa darilo rumunským akciám, ktoré počas mesiaca prudko vzrástli vďaka nad očakávania dobrým výsledkom domáceho finančného sektora.

 • Pozitívne zhodnotenie fondu bolo podporené najmä výkonnosťou jednotlivých akciových titulov z oblasti IT, technológií a spotrebného tovaru.

 • V portfóliu fondu sme posilnili zastúpenie poľských energetických akcií a vybrali sme časť ziskov z našich investícií v Rumunsku a Maďarsku.

   

NN (L) First Class Multi Asset (EUR)      

 • August bol priaznivý pre rizikové aktíva, rástli hlavne akciové trhy. Darilo sa predovšetkým cyklickým odvetviam.

 • Cena zlata dosiahla na začiatku mesiaca rekordných hodnôt, po čom nasledovalo vyberanie ziskov.

 • Svetové dlhopisové trhy zaznamenali zmiešané výsledky.

 • Pozitívnemu zhodnoteniu fondu prispel rast akcií, konzervatívnejšia zložka portfólia mala naopak negatívny vplyv.

 • Znovu sme zvýšili zastúpenie akcií v portfóliu. Podiel rizikovej zložky tak vzrástol na 48 %.

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (EUR)  

 • Európske akciové trhy rástli, hoci zaostávali za širším indexom svetových akcií na čele s USA.

 • Európske dlhopisové trhy merané indexom Bloomberg Barclays Euro Aggregate mierne strácali (- 0,5 %) a zaznamenali zmiešané výsledky.

 • V súlade so svojou vyváženou európskou stratégiou nemohol fond plne využiť silného rastu amerických akciových trhov, aj napriek tomu od začiatku roka prekonáva ostatné zmiešané fondy v našej ponuke.

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR)     

 • Aj napriek zložitému politicko-ekonomickému prostrediu vo svete rizikové aktíva pokračovali v rastovom trende.

 • Šírenie vírusu síce zrýchlilo, ale vlády po celom svete sa s tým snažili vysporiadať tak, aby nemuseli zavádzať plošné uzatváranie ekonomík, čo trhy vnímali pozitívne.

 • Index svetových akcií MSCI All Country World (v EUR) v auguste zhodnotil o 4,9 %, európske dlhopisové trhy mierne strácali.

 • Trhové prostredie vnímame ako priaznivé pre rizikové aktíva a v portfóliu fondu preferujeme akcie a firemné dlhopisy.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (EUR)     

 • V prostredí priaznivom pre akciové trhy rástli najmä akcie technologických firiem, veľké zavedené spoločnosti prekonávali malé (small caps) a rastové stratégie (growth) ďalej zvýšili svoju relatívnu nadvýkonnosť nad hodnotovými (value).

 • K výkonnosti fondu prispelo najmä nižšie zastúpenie sektora sieťových odvetví v porovnaní s benchmarkom a výber konkrétnych akcií v sektore energií a spotrebného tovaru.

 • V portfóliu v auguste nenastali žiadne zmeny. Zameriavame sa dlhodobo na spoločnosti s udržateľným obchodným modelom, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia a majú pod kontrolou svoj rastový potenciál a výnosy.